2.2. Vejnettet

Mål

 • Fremkommeligheden på de primære trafikveje, særligt i Horsens by, skal forbedres. Det betyder, at der i 2030 vil være etableret en sammenhængende ringvejsforbindelse rundt om Horsens by, der både skaber fremkommelighed, forbedrer adgangen til motorvejen og havnen, og leder den gennemkørende trafik uden om midtbyen.

 • Der skal skabes overensstemmelse mellem vejenes indretning og deres klassificering.

 • Horsens midtby og boligområder skal fredeliggøres for gennemkørende trafik.

Retningslinjer

2.2.1. De eksisterende tilslutningsanlæg til motorvej E45 skal forbedres, så afviklingen af trafik til og fra motorvejen forbedres. Ved Horsens S og Horsens N etableres signalanlæg og ved Horsens V bygges krydset om.

2.2.2. Der skal sikres en linjeføring for en ringvejsforbindelse ved Serridslev, som leder den gennemkørende trafik uden om Serridslev by.

2.2.3. Langmarksvej skal ændres til gennemgående vej mellem Sundvej og Vestergade, med omprofilering, vejforlægning mod vest, etablering af krydsningsfaciliteter og støjafskærmning. Derudover skal fremkommeligheden forbedres ved lukning af sidevejstilslutninger på Langmarksvej og Vestergade samt ved krydsombygninger.

2.2.4. De primære trafikveje i kommunen skal sikre en god fremkommelighed med hurtig og sikker afvikling af den gennemkørende trafik. Dette gøres ved at begrænse antallet af sidevejstilslutninger og overkørsler, samt ved krydsombygninger. De bløde trafikanter adskilles så vidt muligt fra kørebanen med rabat eller kantsten.

2.2.5. På de sekundære trafikveje sikres også en god fremkommelighed, men med mulighed for at etablere sidevejstilslutninger og overkørsler til offentlige formål. I byområder adskilles de bløde trafikanter med cykelsti eller cykelbane.

2.2.6. Af hensyn til de bløde trafikanter i landområderne skal der, arbejdes med at forbedre oversigtsforhold og indretning af egnede veje til 2-1 veje.

2.2.7. Egnede lokalveje skal trafiksikres ved at begrænse muligheden for gennemkørsel og evt. lukke større områder af. Muligheden for at borgere og foreninger, selv kan finansiere trafiksaneringsprojekter på lokalveje, opretholdes, såfremt projekterne godkendes af kommunen og politiet.

2.2.8. Der skal sikres en linjeføring for en vejforbindelse mellem Mossvej og tilslutningsanlæg 56b ved motorvej E45. En korridor for linjeføringen er vist på kortet.

Handlinger

 • Horsens Kommune vil lave en overordnet gennemgang af alle signalanlæg i kommunen med henblik på optimering og udbygning.

 • Der skal skabes en god adgang til Campus-området, Godsbanearealet og banegården. Der kan på sigt etableres både nye vejforbindelser og kryds.

Redegørelse

Vejnettet er rygraden i kommunens infrastruktur og har stor betydning for indbyggere og erhvervsliv i Horsens Kommune. Et godt og velfungerende vejnet er med til at understøtte væksten i befolkning og arbejdspladser, og er en forudsætning for, at den kollektive trafik kan fungere optimalt.

Det overordnede vejnet i Horsens Kommune består af E45 og trafikvejene. Motorvej E45 er en statsvej og Vejdirektoratet er myndighed for denne. Vejnettet i kommunen er inddelt i to klasser: Trafikveje og lokalveje, som hver især er underinddelt i primære og sekundære veje.

Primære trafikveje er gennemfartsvej og hovedindfaldsveje, og som forbinder kommunen med de øvrige kommuner og landsdele, samt kommunens byer med hinanden.

Sekundære trafikveje er fordelingsveje, og som indenfor byområderne tjener som fordelingsveje mellem de enkelte delområder i byen, herunder ringveje, som ikke indgår som primære trafikveje.

Primære lokalveje er stamveje i boligområder og veje i erhvervsområder. Disse veje forbinder de enkelte lukkede bolig- og erhvervsområder med hinanden og tilsluttes de sekundære trafikveje.

Sekundære lokalveje er de øvrige veje, herunder boligveje. Disse veje er ofte blinde og forbinder den enkelte bolig med de primære lokalveje.

Denne opdeling kan være svær at gennemskue for trafikanterne, og kombineret med fremkommelighedsproblemer på trafikvejene, er det i dag meget almindeligt, at lokalveje også anvendes af gennemkørende trafik til stor gene og usikkerhed for disses beboere. En opgradering af trafikvejene kombineret med trafiksanering eller vejlukning af (sekundære) lokalveje skal sikre, at vejene i højere grad anvendes i henhold til deres klassificering, som beskrevet ovenfor.

Det skal være attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om midtbyen. Dette sker ved at etablere en ringvejsforbindelse, hvor fremkommeligheden er i højsæde. Det betyder, at der i de næste år vil ske en ændring af vejstrukturen. Nogle veje vil blive opprioriteret, nogle bliver lukket og nye vil komme til.

På trafikveje uden for Horsens by vurderes der generelt set at være en god fremkommelighed, hvor der kun periodevis opstår forsinkelser. I Horsens by og på de større indfaldsveje til Horsens opleves dog fremkommelighedsproblemer i spidstimerne, hvorfor en forbedring af fremkommeligheden her er nødvendig. Som beskrevet under afsnittet om overordnet trafik, forbedres fremkommeligheden bedst ved også at øge andelen af cyklismen og den kollektive trafik, men der ligger også store gevinster i at optimere det eksisterende vejnet. I den kommende planperiode vil udvalgte vejstrækninger derfor blive undersøgt med henblik på forbedring af fremkommeligheden.

Adgangen til parkeringspladser i midtbyen skal være god og direkte. Større parkeringspladser skal have intelligent parkeringsvejvisning og attraktiv placering anlægges ved ankomst til midtbyen, så den parkeringssøgende trafik minimeres. Bilerne skal altså samles i kanten af midtbyen, hvor der skabes gode parkeringsmuligheder til fordel for de lette trafikanter i byens kerne.

Klimasikring tænkes ind i fremtidige vejprojekter for på den måde at geare byen til skybrud og forhøjet vandstand.

Transportkorridor langs E45

For at nedsætte det samlede arealforbrug til fremføring af nationale og regionale strækningsanlæg skal disse placeres i transportkorridorerne langs motorvejens vestlige side. Transportkorridoren er 150 m, målt fra vejens midte. Korridorbredden er valgt som et kompromis mellem den nødvendige plads til fremtidige strækningsanlæg og hensynet til mulighed for yderlige byudvikling langs motorvejen. Det er derfor vigtigt, at strækningsanlæg placeres således, at der sikres plads til eventuelle senere anlæg.

Inden for korridorerne må der ikke ske foranstaltninger, der kan hindre senere etablering af strækningsanlæg. Dette administreres således, at der kun under særlige omstændigheder kan tillades byggeri i korridoren.

Det kan f.eks. være byggeri placeret i ”skyggen” af eksisterende permanente anlæg, så de ikke blokerer korridoren yderligere. Der kan også gives tilladelse til byggeri, som har en midlertidig karakter, og i tilfælde af, at et nybyggeri ledsages af en nedrivning eller en fjernelsesdeklaration for eksisterende byggeri, så den samlede ”skyggevirkning” er uændret.

En tilladelse efter ovennævnte kriterier kan ledsages af vilkår om, at det pågældende anlæg ikke må være til hinder for en eventuel nødvendig ledningsføring i korridoren eller føre til merudgift ved sådanne ledningsanlægs etablering. 

Tillæg 2017-34 Teknisk anlæg, Horsens Vest

Retningslinje 2.2.8. kom med i kommuneplanen i forbindelse med vedtagelse af tillæg 2017-34 Tekniske anlæg, Horsens Vest.

Kommuneplantillægget blev udarbejdet på baggrund af ønsket om at skabe mulighed for etablering af en vejforbindelse mellem erhvervsområde Vega i Lund og motorvej E45, tilslutningsanlæg 56B ved Hatting.

Kommuneplantillægget omfattede en tilføjelse af kommuneplanens retningslinje om trafik i forhold til udlæg af en korridor. Inden for korridoren kan der etableres en ny vej, der forbinder erhvervsområde Vega i Lund med tilslutningsanlæg 56b til motorvej E45 ved Hatting.

For at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i hele Lund-området, Vega og Horsens Vest, udlægges der en korridor til et planlagt trafikanlæg, hvor der kan etableres en ny vejforbindelse direkte fra erhvervsområde Vega til tilslutningsanlæg 56b, motorvej E45 ved Horsens C og Hatting.

Det fremgår af de nationale hensyn, som skal varetages i kommuneplanlægningen, at erhvervsarealer langs motorveje prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder, hvilket Horsens Kommune igennem en årrække har bidraget til gennem udviklingen af det store erhvervsområde Vega (Horsens Vest). Området har i været lokalplanlagt til transport og logistikvirksomheder af regional og national betydning gennem mange år. Hvis det lokalplanlagte område udbygges fuldt ud, vil det være nødvendigt med en ny vejadgang til området for at kunne sikre både let adgang for virksomhederne til det statslige vejnet, men også for at sikre fremkommelighed og sikkerhed for borgerne i Lund by.

Det er desuden en national interesse, at byudviklingen skal ske så det understøtter både de statslige og kommunale investeringer i transportinfrastruktur, samt at planlægningen ikke medfører væsentlige merudgifter for staten.

Udviklingen af erhvervsområde Vega i Horsens vest og den direkte tilkobling til det nationale og internationale vejnet ved tilslutningsanlæg 56b, motorvej E45, ved Hatting, understøtter således de nationale interesser. Ved at etablere en ny vejforbindelse fra tilslutningsanlæg 56b til erhvervsområdet, der er udlagt til transport- og logistikvirksomhed af regional og national betydning og dermed understøttes de nationale investeringer i den overordnede infrastruktur i Østjylland.

Horsens Kommune har vurderet, at den planlagte forbindelsesvej er nødvendig i et samfundsøkonomiske perspektiv og udlægges med følgende formål:

 • At sikre udvidelse og udvikling af transport- og logistikbranchen i Danmark, og derved fremme forsyningssikkerhed ift. til vareudlevering til forbrugere og virksomheder bredt set.
 • At sikre den nationale prioritering af, at logistik- og transporttunge virksomheder har placering i nærhed til motorvej og let adgang hertil.
 • Skabe en robusthed i vejnettet særligt i og omkring både Horsens by og Lund by, men også i et regionalt perspektiv. Robustheden skal sikres, både i hverdagssituationen og ved hændelser som f.eks. kø eller uheld på vejnettet, herunder også på motorvejen.
 • At sikre regional trafikal robusthed i vejnettet, således at der sikres en alternativ rute, for de mange pendlere i området samt når der er kø eller sker uheld på vejnettet, herunder motorvej E45. Herved kan trafikken sikres alternativ vej til/fra motorvejen og Lund samt Horsens Midtby.
 • At sikre fremkommelig på vejnettet også på strækningen mellem tilslutningsanlæg 56a og Horsens by og centrum samt de øvrige overordnede veje omkring Horsens by og centrum. Herunder også at sikre en samfundsmæssig fornuftig udnyttelse af kapaciteten på det samlede vejnet.
 • At sikre den bedst mulige trafikale aflastning af Silkeborgvej (og tilslutningsanlæg 56A). Vejen er i dag hårdt presset på kapacitet, som følge af befolkningsvækst i bl.a. Lund by såvel som en fortsat stigende erhvervsudvikling i området omkring Horsens bredt set. Den planlagte forbindelsesvej på det foreslåede sted vurderes, at medføre en betydelig aflastning af Ny Silkeborgvej-Silkeborgvej og eksisterende rampeanlæg ved Horsens V og dermed forbedret serviceniveau på Silkeborgvej for både den gennemkørende trafik og sidevejstrafikken, herunder særligt trafikken til og fra Vega, Lund og Provstlund-området.
 • At sikre god tilgængelighed til Erhvervsområde VEGA. Forbindelsesvejen udgør en direkte linjeføring mellem erhvervsområdet og motorvejen og sikre dermed en ny vejadgang til området. Den planlagte forbindelsesvej sikrer desuden, at erhvervsområdet også, i en fuldt udbygget situation, i fremtiden kan trafikbetjenes tilfredsstillende.
 • At sikre trafiksikkerhed for trafikanter generelt – herunder også for de lette trafikanter i og omkring Lund by og erhvervsområde Vega.

Den nationale interesse i at placere transport- og logistikvirksomheder med let adgang til det statslige vejnet er bl.a. ud fra et samfundsøkonomisk hensyn i forhold til både den eksisterende infrastruktur og hensynet til at holde den tunge trafik separeret fra bolig- og byudviklingsområder, kan kun opfyldes med en ny forbindelse til motorvejen E45, så man får et 2-strenget og robust vejsystem omkring Lund, Horsens V og Hatting/Horsens C. Den planlagte forbindelsesvej skaber denne direkte forbindelse mellem motorvejen E45 og det store erhvervsområde Vega, der netop har været lokalplanlagt til transport- og logistikvirksomheder af regional og national betydning gennem en længere årrække.

Med udgangspunkt i hovedformålene med planlægningen vurderes det, at vejens samlede formål opnås bedst ved at etablere en direkte forbindelse fra Erhvervsområde Vega til motorvej E45 ved Hatting/Horsens C og tilkørselsanlæg 56b.

Den valgte linjeføring er den blandt de undersøgte og nærmere vurderede alternativer, der har den mindste negative påvirkning af såvel natur som landskab som samtidig opfylder formålet med planlægningen. Undersøgelser og visualiseringer, jf. miljørapporten til kommuneplantillægget, viser, at der ikke er nogen synlighed eller en yderst begrænset synlighed af det planlagte vej- og broanlæg på afstand. Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at landskabspåvirkningen af anlægget udelukkende er af lokal karakter.

Den valgte linjeføring er desuden rent vejteknisk den bedste løsning.

I afvejningen af interesser, har den samfundsøkonomiske værdi og den samfundsmæssige betydning i forhold til forsynings- og trafiksikkerhed været meget tungtvejende.

Natur og landskab

I forhold til natur og landskab, har hensynet til naturen vejet tungest i afvejningen af de forskellige mulige linjeføringer, der er undersøgt. Det har den, da den vurderes mest sårbar og fordi landskabspåvirkningen er af lokal karakter. Derfor har afværgeforanstaltningerne i forhold til natur også vejet tungere end de visuelle konsekvenser for landskabet.

På baggrund af miljøvurderingen og konsekvensvurderingen for habitatområdet vurderes det, at det er muligt, at projektere en vej uden påvirkning af habitatområder og den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samt bestandene af de enkelte individer i øvrigt.

Planforslagets forventede påvirkning af øvrige naturforhold er behandlet i Miljøkonsekvensvurderingen og der sikres afværgende foranstaltninger i en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 og sektorlovgivningen i øvrigt.

Horsens Kommune vil desuden skulle meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (åbeskyttelseslinje), og der vil i denne sammenhæng blive stillet krav om etablering af erstatningsnatur for så vidt angår § 3-arealerne.

Den landskabelige visuelle påvirkning betragtes som værende lokal og aftager over distancen. På baggrund af synlighedsanalyse og visualiseringer kan det således ikke afvises, at det samlede vejanlæg vil få en lokal visuel påvirkning af det landskabet på det konkrete sted i Bygholm Ådal.

Det vurderes dog, at det samlede landskabsbillede fortsat vil bestå. Derudover vurderes det, at landskabet allerede i dag er påvirket af en række tekniske anlæg i form af højspændingsledning og nærheden til motorvej E45. Den planlagte forbindelsesvej vil samtidig også skabe en løsning, der repræsenterer den samfundsmæssigt bedste løsning i forhold til forsynings- og tillige medfører en væsentlig større samfundsøkonomisk gevinst end de øvrige undersøgte alternativer.

Ved en etablering af den planlagte forbindelsesvej vil de oplistede formål for vejen blive opfyldt, og det er den løsning blandt alternativerne, med undtagelse af alternativ 8, der er fravalgt af forsynings- og trafiksikkerhedsmæssige årsager, som har den mindste mulige påvirkning af de landskabelige og naturmæssige interesser. Den planlagte forbindelsesvej, har som sagt en påvirkning af de natur- og landskabelige værdier på lokalt niveau. Det er er dog vurderingen, at den samfundsmæssige nytteværdi, der opnås ved etablering af vejen er højere end de landskabelige og naturmæssige påvirkninger, som selvfølgelig også afbødes til en vis grad gennem afværgeforanstaltninger.

Den planlagte forbindelsesvej er en trafikal nødvendighed både lokalt, regional og nationalt og vurderes at veje langt tungere end ulemperne ved denne - herunder også de lokale påvirkninger af natur og landskab.

Kommunetillægget kan ses i sin fulde udstrækning via dette link.

Billedet viser trafik på Bygholm Parkvej.