6.9. Vindmøller og støj

Mål

  • Vindmøller må ikke opstilles hvis de er til gene for støjfølsomt arealanvendelse.

Retningslinjer

6.9.1. Omkring hvert udlagt vindmølleområde udlægges 2 støjkonsekvenszoner. Der udlægges en zone på 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet og en på 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet. Indenfor 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde, må der ikke etableres beboelse. Indenfor 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde må der ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, førend det ved beregning er dokumenteret at støjgrænserne på støjfølsom arealanvendelse kan overholdes.


Redegørelse

Støjkonsekvenszonerne er fremadrettede planlægningszoner. Derfor kan eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse – beboelsesområder, institutioner og lign., godt være omfattet af støjkonsekvenszonen for støjfølsom arealanvendelse. Zonerne skal sikre, at der til stadighed kan opstilles vindmøller i de udpegede områder. Nye vindmøller skal under alle omstændigheder overholde de gældende støjgrænser på såvel eksisterende fritliggende beboelse og som eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse.