Regional og national mobilitet

En høj grad af både lokal og regional mobilitet og god infrastruktur er afgørende fysiske forudsætninger for, at byer, kommuner og byregioner fungerer optimalt sammen. Samtidig er de stærke byregioner også afhængige af en god opkobling til den nationale og den internationale infrastruktur. En god mobilitet har derfor betydning for, at kommuner og byregioner er attraktive og robuste i forhold til at tiltrække borgere, virksomheder, turister, investeringer og lignende.

På grund af den store vækst i Business Region Aarhus forventes der også i fremtiden et stigende behov for person- og godstransport. Allerede i dag er der trængselsproblemer for trafikken i byregionen. Der er også udfordringer i kapaciteten i den kollektive trafik. Samarbejdet i Business Region Aarhus er derfor særligt forankret i mobiliteten og den trafikale infrastruktur imellem de involverede kommuner. Samtidig er der også fokus på forbindelserne til og fra Business Region Aarhus, både regionalt, nationalt og internationalt.

I 2015 blev der nedsat en Mobilitetskommission, der bl.a. har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan det sammenhængende trafiksystem, både på vej- og baneområdet, kan udvikles på kortere og længere sigt.

Kommissionen anbefaler, at der skabes en samlet, overordnet og robust vejstruktur, der kan tilgodese det øgede mobilitetsbehov, som væksten medfører. Vejstrukturen består af tre niveauer, der skal udbygges og opgraderes, så de hænger bedre sammen: Det nationale vejnet, det regionale vejnet og indfaldsvejene til de større byer i byregionen.

Motorvejsnettet udgør rygraden i det nationale vejnet og sikrer god forbindelse til og fra de internationale og nationale trafikknudepunkter. Samtidig udgør motorvejen en vigtig trafikåre i forhold til de mange borgere, der pendler. Derfor har den også en stor betydning for bosætningen.

Det regionale vejnet, som primært består af kommuneveje på tværs af kommunegrænser, understøtter det nationale vejnet og sikrer forbindelserne mellem byerne i Business Region Aarhus. Dette vejnet understøtter pendling og erhvervstrafik, og har dermed stor betydning for sammenhængskraften i byregionen.

Indfaldsvejene til de større byer kobler den lokale erhvervs- og pendlingstrafik sammen med det overordnede vejnet. Vejene er derfor både vigtige for den interne sammenhæng i byerne og for forbindelserne udadtil.

Selvom der skabes en robust vejstruktur, ændrer det ikke på, at en øget trafik på vejene vil skabe nye trængselsproblemer, øgede miljøbelastninger, flere uheld og lignende. Derfor skal der også arbejdes med at ændre folks trafikvaner. En væsentlig del af dette er etableringen af et sammenhængende, kollektivt transportsystem, der dækker en højere andel af trafikken i Business Region Aarhus.

Rejsetid, frekvens og pålidelighed i afgange, nem omstigning mellem transportformer samt kvaliteten af busser og tog er væsentlige motivationsfaktorer for at skifte bilen ud med kollektiv trafik. Derfor anbefaler kommissionen, at der konkret arbejdes med bl.a.:

  • etablering af et S-togs-lignende system bestående af letbaner og nærbaner,
  • forøget nærbanebetjening,
  • udvikling af de større stationer til centrale trafikknudepunkter,
  • etablering af hurtige, hyppige og direkte busforbindelser.

I forhold til at skabe bedre forbindelser til omverdenen vurderer Kommissionen, at udmøntningen af Togfonden.DK, med bl.a. elektrificering af jernbanenettet og etablering af Timemodellen, vil være til gavn for hele Business Region Aarhus. Samtidig bør der arbejdes for hurtigere og mere tidssvarende togforbindelser mellem Jylland og Hamborg.

Kommissionen anbefaler, at deres arbejde danner grundlag for et øget, koordinerende samarbejde om mobilitet på tværs af kommunerne, og at der samtidig skabes et tættere samarbejde mellem kommuner, stat, region, trafikselskaber og operatører.

Læs mere om Mobilitet i regi af Business Region Aarhus her.

Hvad betyder det for Horsens Kommune:

For Horsens Kommune betyder det, at vi ikke alene skal planlægge og gennemføre infrastrukturprojekter for at sikre en god lokal mobilitet, men også for at sikre god mobilitet på tværs af kommunegrænserne. Det betyder også, at vi prioriterer de vigtigste, overordnede infrastrukturinitiativer for Business Region Aarhus sammen med de andre kommuner – også selvom det betyder, at Horsens Kommunes umiddelbare, lokale behov ikke altid prioriteres højest.

Over 33.000 personer krydser hver dag kommunegrænsen til og fra arbejde. Vi arbejder allerede på at udbygge og skabe mere kapacitet på de bynære dele af det overordnede vejnet, så trængsel så vidt muligt kan undgås.

Horsens Kommune vil i Kommuneplan 2021-2033:

  • Fokus på forbedring af adgangen til motorvej E45 og kommunens overordnede vejnet.
  • Fokus på forbedring af fremkommeligheden på kommunens overordnede vejnet ved signal- og krydsoptimering og udbygning af belastede vejstrækninger.
  • Fokus på etablering og forbedring af ringvejsforbindelser omkring Horsens by, så det bliver attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om midtbyen.

Retningslinjer, der understøtter den regionale og nationale mobilitet:

  • Horsens Kommune vil arbejdes for at etablere et togstop i Hovedgård, som vil kunne betjene den nordøstlige del af kommunen, herunder på sigt den nye bydel ved Nørrestrand.