4.1. Kulturhistorie generelt

Mål

  • Det er et overordnet mål at værne om den kulturhistorie, den historiske identitet og de særlige kvaliteter, der knytter sig til Horsens Kommune. 

  • Kulturhistorien skal indgå som strategisk element i den fysiske planlægning og den administrative sagsbehandling. 

  • Borgernes kendskab til de vigtigste kulturhistoriske værdier i kommunen skal øges. 

Retningslinjer

4.1.1. De kulturhistoriske spor skal bevares og beskyttes gennem formidling, pleje og planlægning.

4.1.2. Indenfor de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, terrænreguleringer, beplantning, etablering af tekniske anlæg mv.

4.1.3. Retningslinjer for de forskellige kulturhistoriske emner findes under de enkelte afsnit.


Redegørelse

Kendskabet til kulturlandskabet, kulturhistorien og bevaringsværdige bygninger øger forståelsen for og ejerskabet til vores fælles kulturhistorie. Overalt i landskabet findes historiske spor, der fortæller om sam­fundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne igennem årtusinder. Og samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien.

Horsens Kommune vil inddrage den kulturhistoriske arv i forbindelse med planlægning, så kulturhistorien i byerne og i det åbne land sikres og fortælleværdien styrkes. Kulturarven er en vigtig ressource, der kan anvendes i forhold til øget turisme, øget bosætning og erhvervsudvikling. De kulturhistoriske værdier er under pres, blandt andet på grund af ønsker om at opføre byggeri eller tekniske anlæg. Det betyder i flere tilfælde, at værdifulde historiske spor er i fare for at gå tabt, blive forringet, eller blive ødelagt.

Derfor sikres de vigtigste kulturhistoriske værdier i kommunen ved at udpege dem i kommuneplanen. Udpegningen betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling inden for eller umiddelbart uden for de udpegede værdier. Det skal blot sikres, at udviklingen sker med viden om, og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Billedet viser havneskurene på Horsens Lystbådehavn.