Havnen

 • I planperioden skal der detailplanlægges for den resterende del af Nordhavnen.

 • Arbejdet med planlægningen for Inderhavnen skal påbegyndes.

 • Der skal planlægges for at få Inderhavnen og Åboulevarden til at hænge sammen.

Billedet viser Nordhavnen.

I 2010 vedtog Horsens Byråd en masterplan for omdannelsen af Horsens Nordhavn og Gl. Havn fra hensygnende industrihavn til en ny, aktiv og spændende bydel. Masterplanen omhandler et område på over 50 ha og har et potentiale til at danne ramme for nyt bybyggeri over de næste 30-40 år. Masterplanen er strategien for byudviklingen af havnen og den overordnede vision er:

”Byen tilbage til havnen. Havnen tilbage til byen”

Masterplanen har ligeledes en række underliggende mål, som følges op i det konkrete arbejde med at omdanne den gamle industrihavn til ny by. Disse mål er:

 • Byen for alle
 • Rammer for det gode liv
 • Adgang til vandet

Havnen skal være en naturlig del af det centrale Horsens, og derfor skal der skabes sammenhæng med Midtbyen og havneområdet.

Havnen for alle betyder, at der skal være blandede aktiviteter – offentlige som private – som henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen.

Rammer for det gode liv er en bydel, hvor der skabes plads til idræt og bevægelse. Gennem en holdning til, at mangfoldighed giver rum til et aktivt og spændende byliv, og samtidig fordrer, at der anlægges gode og anvendelige byrum, der indbyder til bevægelse. Dette tilstræbes indbygget i den fremtidige planlægning og de tilknyttede projekter.

Adgang til vandet for alle borgere er essentielt i forhold til at skabe en bydel for alle, og derfor er det et ufravigeligt krav, at sigtelinier fra tilstødende gader opretholdes, så den visuelle kontakt til vandet bevares eller genskabes. Derudover anlægges der en promenade langs med havnekajen fra Nordhhavnens begyndelse og ud til Lystbådehavnens østligste punkt. Promenaden ejes af Horsens Kommune, og bliver derfor et offentligt areal for at sikre adgangen til vandet.

I forlængelse af masterplanens realisering er der udarbejdet en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede linjer i form af infrastruktur, kanalforløb, havneø, byggemuligheder samt placering af den fremtidige lystbådehavn.

I omdannelsen af havnen er en række forhold, som løbende skal sikres og analyseres i detailplanlægningen:

 • Klimasikring – både stormflod og skybrud
 • Forurening
 • Jordbundsforhold
 • Miljøforhold i relation til Erhvervshavnen

Der er i omdannelsen af havnen indarbejdet en klimasikring af den bagvedliggende by, da det nye vejanlæg lægges i kote 2,6, dvs. 2,6 m over nuværende havniveau og således funktionelt danner en dige, der visuelt er velindpasset i bybilledet. En anden del af klimasikringen sker ved, at bygninger opføres med gulvkote i stueplan på min. 2,6. Bygningerne i den nye bydel kan opføres på en plint, så der så vidt muligt sker parkering under bygningerne. Dette er også medvirkende til, at der ikke skal bortgraves så store mængder jord, og er derfor en integreret del af forureningshåndteringen under udbygningen af havnen. Læs mere om klimatilpasning i retningslinjerne.

Horsens Byråd har vedtaget at bevare Erhvervshavnen på dele af sydsiden af havnen. Dette medfører, at der skal tages en række hensyn på begge sider af havneindløbet (eller: havnebassinet). Bebyggelserne på Nordhavnen skal tage højde for mulige støj-, lugt- og støvforhold, som kan forekomme i forbindelse med en aktiv erhvervshavn relativt tæt på boliger. Bygningerne skal derfor designes med opholdsarealer, som er afskærmet for støj, og der skal sikres et ordentligt indeklima i boligerne. Derfor skal lokalplaner for Nordhavnen sikre, at grænseværdier for forurening både på indendørs og på udendørs opholdsarealer overholdes, jf. planloven § 15a og § 15b.

Dele af erhvervshavnen er i Kommuneplan 2017 udpeget til produktionsvirksomheder.

Samtidigt er der en løbende dialog med Erhvervshavnen om, at denne tilrettelægger sine aktiviteter, så der skabes mindst mulige gener for de nye boliger, og så eksisterende virksomheder kan opretholde deres virke. Masterplanen tager udgangspunkt i, at Erhvervshavnen er en daghavn, og at hovedparten af aktiviteterne foregår i dagtimerne og på hverdage, hvor støjgrænserne i forhold til boliger er mindst kritisk.

Overordnet set tilstræbes omdannelsen af Nordhavn og Gl. Havn at bibeholde de særlige kvaliteter, som en havn er i besiddelse af:

 • Synlighed
 • Alle bygninger omkring havnebassinet kan ses i sammenhæng
 • Vandets refleksion og den store himmel
 • Skala- og stilspring
 • Byliv skabt i øjenhøjde
 • Stedets ånd

Læs mere i:
Lokalplan 2016-1 Rammelokalplan for Nordhavnen,
Lokalplan 2016-4 - Boliger, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens, og
Lokalplan 2016-23 - Boliger & Erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplan 320 – Blandet byområde, Nordre Kaj, Horsens

Lokalplan 341- Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens

Hold øje med den løbende detailplanlægning for havnen her (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2021-2033).