6.5. Højspændingsledninger og naturgasledninger

Mål

  • Horsens Kommune vil arbejde for at så mange højspændingskabler som muligt i og i nærheden af kommunens Centerby og Lokalcenterbyer kabellægges.

Retningslinjer

6.5.1. Omkring luftbårne højspændingsledninger fastsættes som udgangspunkt en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen.

6.5.2. Inden for konsekvenszonerne omkring højspændingsluftledninger må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse som boliger og børneinstitutioner.

6.5.3. Omkring højspændingsledninger fastsættes en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen.

6.5.4. Omkring vekselstrømsjordkabler på 60 - 150 kV fastsættes en vejledende konsekvenszone på 10 meter på hver side af ledningen.

6.5.5. Omkring fremtidige naturgas transmissionsledninger fastsættes en vejledende sikkerhedszone på 20 meter på hver side af ledningerne.

6.5.6. I sikkerhedszonen omkring en gasledning, må der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller lignende.

6.5.7. I risikozone omkring en gasledning, skal der af sikkerhedsmæssige grunde indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvisning, før der må udføres nogle former for grave- og anlægsarbejde.

Konsekvenszone for højspændingsanlæg fremgår af kortet herunder.


Redegørelse

Højspændingsanlæg

Servitutarealer

Elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter. Det betyder bl.a., at der indenfor servitutarealer omkring luftlednings- og jordkabelanlæg ikke kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art, uden at der er meddelt dispensation til dette. Der kan ikke automatisk forventes meddelt dispensation.

Indenfor servitutarealer for luftledningsanlæg må der ikke etableres beplantning i form af træer og buske, der bliver mere end 3 m høje. Uden for servitutarealer skal det sikres, at træer og buske placeres, så de ikke kan vælte og beskadige elanlæg. Beplantning bør derfor ikke placeres nærmere end 15 m fra yderste ledning.

Respektafstande

For samtlige ledningsanlæg er der fastsat lodrette og vandrette respektafstande, som hverken personer, værktøj eller materiel må komme indenfor uden særlig tilladelse fra ejeren af ledningsanlægget, jf. Figur 1. Respektafstandene er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elektriske ledningsanlæg. (Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016)

Høje objekter som f.eks. høje anlæg, vindmøller, antenner, høje bygninger samt træer må ikke placeres så tæt på luftledningsanlæg, at der kan opstå fare eller ske skade for personer og elanlæg, eller true forsyningssikkerheden.

Høje objekter, der placeres tæt på luftledningsanlæg, bør derfor som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Magnetfelter og konsekvenszoner

Der er magnetfelter omkring alle transformere, luftledninger og jordkabler. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag til at fastsætte minimumsafstande eller grænseværdier i forhold til magnetfelteksponering fra højspændingsanlæg. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nye boliger og institutioner, hvor der opholder sig børn, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg, ligesom nye højspændingsledninger ikke bør placeres tæt på boliger og børneinstitutioner.

Som udgangspunkt er der konsekvenszoner på 50 m på hver side af eksisterende og kommende luftbårne og nedgravede højspændingsledningstracéer. Konsekvenszonen gradueres dog efter ledningens størrelse og efter, om den er luftbåren eller nedgravet, jf. nedenstående tabel:

400 kV luftledning: Min. 100 m
150-132 kV luftledning: Min. 50 m
50-60 kV luftledning: Min. 25 m
400 kV kabel: Min. 30 m
132-150 kV kabel: Min. 10 m
30-60 kV kabel: Min. 4 m

Figur 1: Figuren viser respektafstand omkring højspændingsluftledning 40-400 kV. Kilde: Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Naturgasanlæg

Energinet.dk ejer naturgasledningerne i området. Der er ved samtlige ledningsanlæg tinglyst servitutter i form af servitutbælte, sikkerhedszone, "class-location-zone" eller tilsvarende. Disse skal selvfølgelig anvendes i detailplanlægning og administration af arealerne der grænser op til ledningerne.

En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller lignende.

En risikozone er et område omkring en gasledning, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde skal indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvisning, før der må arbejdes.

Figur 2: Figuren viser et principielt terrænsnit af servitutbælte, risikozone og sikkerhedszone omkring naturgasledninger. Kilde : Folderen, ”Pas på ledningerne” Danske Naturgasselskaber 2013

Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner, meter

Ledningstype Servitutbælte, meter Risikozone, meter Sikkerhedszone, meter
Trasmissionsledninger 2 x 5 2 x 20 2 x 20
Fordelingsledninger 2 x 5 2 x 10 2 x (5-20)1)
Distributionsledninger 2 x (2-4)1) 2 x 5  
Stikledninger 2 x (1-2)1) 2 x 1  

1) Gasselskabet kan oplyse den aktuelle afstand.

Kilde: Folderen, ”Pas på ledningerne” Danske Naturgasselskaber 2013.

Horsens Kommune har ingen naturgastransmissionsledninger, men mange naturgas- fordelings og distributionsledninger.