Bilag B Scoping af generelle rammer

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens rammeområder.

I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslaget til Kommuneplan 2021-2033 indeholder ændringer af generelle rammebestemmelser. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete miljøtemaer. For at fremhæve de vigtige ændringer er den grønne farve udeladt i overbliksskemaet neden for.

Rød Væsentlig påvirkning
Gul Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn Ingen væsentlig påvirkning