7.1. Særligt værdifulde landbrugsområder

Mål

  • Målet er at sikre landbrugserhvervets gode udviklingsmuligheder. Samtidig er det målet, at det skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der også tages hensyn til naturen, miljøet og lokalsamfundet.

Retningslinjer

7.1.1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i videst muligt omfang friholdes for aktiviteter, der kan hindre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder, retningslinjen er ikke er til hinder for aktiviteter, som er en del af den landbrugsmæssige drift som f.eks. etablering eller pleje af skov, natur osv.

7.1.2. Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål som f.eks. byudvikling og tekniske anlæg.

De særligt værdifulde landbrugsområder er vist på kort.


Redegørelse

Jordbrugserhvervenes interesser og udviklingsmuligheder skal indgå i den samlede afvejning af interesser ved planlægning af den fremtidige arealanvendelse. Tilstrækkelige arealer skal bevares for at sikre et bæredygtigt jordbrug, der fortsat kan udvikle sig.

Når områder til jordbrugsmæssig anvendelse (land- og skovbrug og gartnerier) inddrages til andre formål, skal dette efter en nøje afvejning af de forskellige interesser, der knytter sig til området. Således at det sker ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning.

Ved afvejningen i forhold til jordbrugsinteresserne, lægges der vægt på at begrænse arealfor­bruget til andre formål, og der tages hensyn til arronderingsforholdene og de allerede foretagne investeringer i området. Når jordbrugsområder inddrages til andre formål, vil det være en betingelse, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål.

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder skal understøtte udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget og skal samtidig forebygge konflikter med naboer og tage hensyn til landskabs-, natur-, kultur og miljøinteresser.

De særligt værdifulde landbrugsområder skal i størst muligt omfang friholdes for aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for landbrugets udviklingsmuligheder, herunder tænkes især på udlæg til byvækst. Nærhed til byområder stiller landbruget overfor lugtgenekrav, der kan forringe muligheden for at øge produktionen.

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er sket gennem en GIS–analyse med udvalgte temaer. Det drejer sig om at følgende temaers arealer er trukket fra kommunens samlede areal: Internationale naturbeskyttelsesområder, skove, områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, områder til byvækst samt eksisterende byområder med en mindre buffer på, der hvor der forventes fremtidig byvækst.

Kommunen har i overensstemmelse med statens retningslinjer, som grundlag for udarbejdelse af retningslinjer for de særligt værdifulde landbrugsområder, anvendt de nyeste data (2014) fra www.jordbrugsanalyser.dk. På kortlaget jordbund ses udbredelsen af forskellige jordbundstyper i Horsens Kommune. Jordbundstyperne lerblandet sandjord og sandblandet lerjord udgør størstedelen af arealet; derudover er der områder med grovsand, hovedsagelig i den vestlige del af kommunen samt mindre områder med ren lerjord og organisk jord.

Horsens Kommune vurderer, at den ene jordtype ikke kan siges at være mere værdifuld end den anden i forhold til at dyrke jorden, idet udbytte og økonomi afhænger af, at afgrøden kombineres med den rigtige jordtype. Det er derfor valgt at udpege alle de områder i kommunen, der ikke er omfattet af ovennævnte områder i GIS-analysen, til særligt værdifulde landbrugsområder.

I Kommuneplan 2021-2033 udlægges der nye arealer til byvækst. Disse arealer er blevet vurderet i forhold til de øvrige  udlæg i kommuneplanen, herunder udlæg til de særlig værdifulde landbrugsområder. Det betyder, at udlæg til særlig værdifulde landbrugsområder er blevet reduceret, hvor det er blevet vurderet, at det vil give større værdi at udlægge arealer til byvækst. Det drejer sig om arealer ved Søvind, Egebjerg, Gedved, Lund og Hatting. Reduktionen vurderes dog at være så lille, at det overordnet set ikke vil påvirke mulighederne for at drive landbrug i Horsens Kommune.

Billedet viser et landbrugslandskab.