Afgrænsning af miljøvurdering

I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at miljøvurderingen skal omfatte følgende faktorer (det brede miljøbegreb):

 • den biologiske mangfoldighed,
 • befolkningen,
 • menneskers sundhed,
 • flora, fauna,
 • jordbund,
 • jordarealer,
 • vand,
 • luft,
 • klimatiske faktorer,
 • materielle goder,
 • landskab,
 • kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv,
 • større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker
 • ressourceeffektivitet, samt
 • det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger gennemføres i henhold til disse faktorer.

I skemaet herunder vurderes det, hvilke miljøfaktorer, der kan blive berørt af de konkrete ændringer, der foretages med revision af Kommuneplan 2021-2033.

Skemaet danner grundlaget for fastlæggelsen af, hvilke forhold der skal vurderes nærmere i miljørapporten. Hvor der er vurderet at være overlap mellem miljøfaktorerne, er disse grupperet under et.

 Ændringer i Kommuneplan 2021-2033  Miljøfaktorer, der vurderes af kunne blive væsentligt påvirket af ændring i kommuneplanrevisionen
 Retningslinjer for byudvikling

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Flora og Fauna

 Vand

 Klimatiske faktorer

 Landskab

 Kulturarv og materielle goder

 Retningslinjer for Detailhandel

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Materielle goder

 Retningslinjer for Natur

 Biologisk mangfoldighed

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Flora og Fauna

 Retningslinjer for Landskab

 Landskab

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Kulturarv og materielle goder

 Retningslinjer for Klimatilpasning

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Vand

 Luft

 Klimatiske faktorer

 Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet

 Retningslinjer for Fritidsformål

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Flora og fauna

 Konkrete rammebestemmelser

 Biologisk mangfoldighed

 Befolkningens sundhed og levevilkår

 Vand

 Luft

 Klimatiske faktorer

 Landskab

 Kulturarv og materielle goder