2. Integration af miljøhensyn

Forslag til Horsens Kommuneplan 2021-2033 er en revision af Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet i forhold til de ændringer, der er foretaget i henhold til det gældende plangrundlag. Miljørapporten og Ikke-teknisk resumé har været offentliggjort sammen med planforslaget.

Miljøvurderingen er udført sideløbende med udarbejdelse af forslaget til revision af kommuneplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Kommuneplanen udgør de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Horsens Kommune. Miljørapporten peger på, hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen.

2.1 Miljøvurdering

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække de sandsynlige miljøkonsekvenser og de relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. Miljøvurderingen har sat fokus på en række miljøfaktorer i relation til forskellige temaer i kommuneplanen, som indledningsvist blev vurderet at kunne få konsekvenser for miljøet.

Miljøvurderingen tager afsæt i de ændringer, der foretages i forhold til den eksisterende Kommuneplan 2017-2029. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanens samlede indhold. Som udgangspunkt for vurderingen blev der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Ændringerne omfatter dels nye og justerede retningslinjer inklusive arealudpegninger og dels nye og ændrede rammebestemmelser og arealudlæg, samt ajourføring ift. statslige og regionale planer samt ændret lovgivning og landsplandirektiver. På baggrund af et afgrænsningsnotat og høring af berørte myndigheder blev det fastlagt, at miljørapporten skulle omfatte emnerne:

  • Natur; naturområder, biotoper og biodiversitet
  • Vand; grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning
  • Landskab; landskabsinteresser
  • Befolkning; materielle goder (detailhandel og klimatilpasning), sundhed (fritidsliv og støj)
  • Kulturarv; kirkeomgivelser

Miljørapporten har således omfattet en vurdering af, hvordan planforslaget kan påvirke disse miljøfaktorer.

Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger end fastsat i kommuneplanen og sektorlovgivningen.

Kommuneplanens retningslinjer for natur, vand, landskab mm. indeholder i sig selv afværgeforanstaltninger for beskyttelse af miljøet og mennesker, herunder til lokalplaners bestemmelser om anvendelse og konkrete beskyttelsestiltag, samt retningslinjer for håndtering af lokale forhold.

2.2 Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at forslag til ny kommuneplan ikke vedtages og at plangrundlaget i Kommuneplan 2017-2029 (med tillæg) videreføres.

Der har ikke i planlægningsprocessen været præsenteret egentlige plan-alternativer, der har indgået i miljøvurderingen. Miljøvurderingen foreslår mulige hensyn og tiltag til håndtering af de potentielle miljøpåvirkninger, som forslag til ny kommuneplan måtte medføre. Hensynene og tiltagene betragtes som mindre justeringsforhold, og opfattes således ikke som et planalternativ, og skal dermed ikke underkastes særskilt miljøvurdering.

0-alternativet er medtaget i miljøvurderingen som referenceramme, for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny kommuneplan. Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune indeholder en række nye og ændrede tiltag, der skal sikre de ønskede udviklingsmuligheder, samt at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag og med fokus på at forbedre borgernes levevilkår. Disse hensyn vil ikke blive varetaget i samme udstrækning i et 0-alternativ, der alene viderefører Kommuneplan 2017-2029.