5.10. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Mål

  • Der skal sikres en bæredygtig anvendelse af og adgang til vandløb, søer og kystvande, så de ikke bliver overbelastet, men fortsat er et værdifuldt aktiv for kommunen.
  • Den udmærkede badevandskvalitet, der er opnået på alle kommunens badestrande i den seneste planperiode, skal fastholdes.
  • Husodde Strand er Horsens Kommunes eneste Blå Flag Strand. Denne status sikres bibeholdt i forbindelse med den planlagte udvidelse af aktiviteter på stranden.

Fakta

Ved anvendelse af vandløb, søer og kystvande forstås f.eks. badning, dykning, lystfiskeri, jagt og sejlads, men også erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. fiskeopdræt, vandkraftværker og lignende.

Retningslinjer

5.10.1. Fyel Badesø og det nye havnebassin i Horsens by udpeges som nye badesteder og Husodde Strand udvides som badested med yderligere rekreative tilbud.

5.10.2 Badevandskvaliteten skal fastholdes som udmærket.

På kort er angivet de søer og kyststrækninger, hvor der er gode bademuligheder.


Redegørelse

De værdier, som kommunens vådområder, åer, søer og kyster indeholder, kan benyttes til rekreative formål, i det omfang adgangsregler og lodsejere giver mulighed for det. Men brugen skal ske på naturens præmisser og må ikke overbelaste områderne. Derfor er bl.a. det enkelte områdes sårbarhed styrende for omfanget af aktiviteter.

Adgang til natur og rekreative muligheder er både vigtige parametre for borgernes livskvalitet, trivsel og sundhed og for tiltrækning af tilflyttere og turister. Og vand har en særlig tiltrækningskraft, da det både er et spændende element i landskabet og giver mulighed for rekreative aktiviteter som badning, sejlads og fiskeri.

Statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021 og 2022-2027 implementerer EU´s vandrammedirektiv og skal sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvand opfylder målet om ”god tilstand”. God tilstand defineres som ”svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet”.

I Horsens Kommune skal en række vandløb restaureres for at de kan opnå en god tilstand. Det drejer sig primært om fjernelse af spærringer, genslyngning og udlægning af gydegrus i vandløbene, så der bliver fri passage og gode levesteder for fisk og andet dyreliv. I Gudenåen er det bl.a. opstemningen Vestbirk Vandkraftværk, der skal ændres eller fjernes, så den ikke længere udgør en hindring for dyrelivets vandringer op- og nedstrøms i vandløbet.

Det er vigtigt, at både den rekreative og den erhvervsmæssige udnyttelse af vandområderne sker på en måde, så målene om en god tilstand kan opfyldes.

Sejlads på Gudenåen med tilhørende søer administreres gennem en bekendtgørelse om sejlads på Gudenåen og gennem vandløbsregulativerne i henhold til vandløbsloven. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at administrere sejladsen gennem kommuneplanens retningslinjer.

Det er kommunens hensigt at styrke publikums adgang til badning gennem opretholdelse af den udmærkede vandkvalitet. Forbedring af badevandskvaliteten er sket i tidligere planperioder og vil fortsat ske ved at adskille regn- og spildevand i områder, der i øjeblikket er fælleskloakeret. Der mangler endnu enkelte områder i midtbyen, men de allerede udførte tiltag har medført forbedring af vandkvaliteten.

På Endelave er de tidligere spildevandsudløb ved havnen fjernet som følge af den udførte kloakering. Derfor er badestedet vest for Endelave By udvidet mod øst hen til havneområdet.

Mulighederne for badning, både ved Langelinie og ved Husodde Strand udvikles, så områderne bliver bedre egnede både som bade- og opholdsområder. Ved Langelinie er der etableret en badebro og badested for enden af broen. Ved Husodde Strand arbejdes der på at få etableret både kystsikring og en længere sandstrand.

I forbindelse med udviklingen af Nordhavnen planlægges mulighed for etablering af en rekreativ ø for bl.a. badning og andre former for friluftsliv. Øen er derfor udpeget som badested i Kommuneplan 2021-2033. Derudover er et havnebad på Nordkajen i den indre havn under etablering. Havnebadet udpeges også til badested i kommuneplanen.

I Horsens Kommune er der i alt 14 badestationer og 2 kontrolstationer, hvor der bliver udtaget badevandsanalyser. Aktuelt er badevandskvaliteten opfyldt med udmærket ved samtlige stationer. Udmærket er den højeste klasse, der kan opnås.

Følgende områder kan karakteriseres som gode badesteder:

Kyst strande: Husodde Strand, Strandparken, Langelinie-anlægget, Sejet Nørremark

Ferskvandssøer: Blid Sø, Fyel Badesø, Karl Sø, Naldal Sø, Nedenskov Sø og Ring Sø

Kyst strande på Endelave: kysten vest for Endelave Havnemole, Søndermølle Strand, Lynger Strand og Endelave øvre (syd)

Det bemærkes, at Blid Sø og Nedenskov Sø er privatejede og adgangen sker over private arealer.