5.6. Sommerhuse

Mål

  • Kommunens sommerhusområder skal bidrage til at forbedre befolkningens levevilkår ved at give muligheder for rekreation og gode natur- og landskabsoplevelser i nærheden af sommerhusområderne.

Fakta

Destination Kystlandet er et fælles turistsamarbejde mellem Horsens, Juelsminde og Odder kommuner og omfatter bl.a. en fælles bookingportal for Visit Horsens, Visit Juelsminde og Visit Odder.

https://kystlandet.dk/

Retningslinjer

5.6.1. Der er udpeget et areal til nye sommerhuse i det retablerede råstofområde i Fyel Mose.

5.6.2. Arealet skal indrettes således, at der sikres plads til potentiel ny økologisk forbindelse gennem området og deraf også mulighed for ny natur. Når der detailplanlægges for området, skal det desuden sikres, at bebyggelsen placeres nede i graveområdet, så bebyggelsen ikke kommer til at påvirke det omkringliggende bevaringsværdige landskab.

5.6.3. Der er derudover to eksisterende sommerhusområder i Slagballe Bakker og på Endelave.

5.6.4. Nye sommerhusområder kan placeres udenfor kystnærhedszonen efter en forudgående planlægning. Områderne skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til mindre bysamfund eller større ferie- og fritidsformål. Ved planlægningen skal områdets natur-, miljø- og landskabsinteresser samt almene rekreative interesser tilgodeses.

Arealudlæggene til sommerhuse er udpeget i rammerne.


Redegørelse

I det omfang det kan forenes med eksisterende lovgivning og nedenstående retningslinjer, er Horsens Kommune som udgangspunkt positiv overfor etablering af nye sommerhusområder.

Horsens kommune indgår via Visit Horsens og Kystlandet i et godt og tæt samarbejde med Odder Kommune om at tiltrække turister, ligesom kommunen deltager i en række samarbejdsprojekter med andre kommuner og deres turistorganisationer. Sommerhuse i andre kommuner i nærområdet bidrager til at gøre Horsens Kommunes attraktioner tilgængelige for turister, ligesom de bidrager til at forbedre befolkningens levevilkår ved at give muligheder for rekreation og gode natur- og landskabsoplevelser i nærheden af sommerhusområderne.

Udlæg til nye områder for sommerhuse skal primært ske i indlandsområder.

Nye sommerhusområder skal som hovedregel udlægges, hvor de kan understøtte landdistriktet, eksisterende mindre bysamfund og/eller større ferie- og fritidsanlæg, fordi en sådan sammenhæng vil gavne både landdistriktet, det stedlige bysamfund/fritidsanlæg og sommerhusbebyggelsen.

Planlægningen skal sikre, at natur-, kulturhistoriske- og landskabelige værdier sikres gennem placeringen og udformningen af det nye sommerhusområde.

Der er udpeget et sommerhusområde i det retablerede råstofområde i Fyel Mose og tæt på Østbirk by. Dette udlæg er ikke udnyttet endnu og udlagt i forbindelse med Kommuneplan 2013. Udpegningen er omfattet af kommuneplanramme 98SO02.

I kommunens vestlige del ligger det eksisterende indlandssommerhusområde Slagballe Bakker umiddelbart op til kommunegrænsen mod Silkeborg Kommune og med Bryrup som nærmeste by. Udpegningen er omfattet af kommuneplanramme 98SO01.

For sommerhusområdet i kystnærhedszonen (Endelave) vil kommunen planlægge for etablering af fællesanlæg og fælles friarealer i eller ved bebyggelsen samt forbedre mulighederne for den almene adgang til kysten. Herved øges områdets attraktionsværdi. Udpegningen er omfattet af kommuneplanramme 82SO01.

Luftfoto af sommerhuse på Endelave

Luftfoto af sommerhuse i Slagballe Bakker