5.4. Rekreative stier

Mål

  • Det overordnede mål er at skabe lettere adgange til, i og mellem naturoplevelser, attraktioner og aktiviteter i Horsens Kommune med et sammenhængende net af stier. Stinettet skal derfor løbende udbygges og forbedres, så adgangen hele tiden gøres nemmere.
  • Stinettet skal indbyde til, at flere borgere kommer mere ud og bevæger sig mere – i hverdagen, i weekenden og i ferien. 

Handlinger

  • Horsens Kommune skal i planperioden udarbejde en ny samlet stiplan for trafikstier og rekreative stier.

Retningslinjer

5.4.1. De eksisterende, rekreative stier skal søges udvidet og forbundet, hvor der mangler sammenhænge i stinettet.

5.4.2. Der udpeges principielle forbindelseslinjer, hvor der ønskes etableret nye rekreative stiforbindelser.

5.4.3. Nye rekreative stier skal så vidt muligt etableres, så de kommer til at ligge i grønne kiler og ved kysterne, så brugerne kan få en oplevelse af at færdes i naturen.

5.4.4. Eksisterende småveje og rekreative stier, der af planlægningsmæssige årsager nedlægges, skal søges erstattet med nye stier.

 


Redegørelse

Der skal arbejdes for at udbygge og forbedre de nuværende rekreative stisystemer mellem byerne og de større, rekreative områder tæt på byerne, så der skabes nem adgang for borgerne. Tilsvarende skal der arbejdes for at udbygge de rekreative stisystemer i det åbne land, så det bliver muligt at færdes på stier til nærliggende frilufts- og naturområder for flere af kommunens borgere. Nye rekreative stier bør etableres tæt på eller i grønne områder og kiler.

Trafikstier indgår sammen med de rekreative stier i et sammenhængende stisystem. Det vil derfor ikke være alle steder, man kan færdes på en egentlig rekreativ sti for at komme fra et friluftsområde til et andet, eller fra sit hjem til naturoplevelser, attraktioner og aktiviteter.

Stier og mindre befærdede veje skal både kunne bruges til fritids- og hverdagsformål, og således medvirke til at mindske brugen af biler, samt øge lysten til at motionere i det fri og være med til at modvirke stress.

Udbygningen af stinettet er vigtigt, fordi det er med til at gøre det mere attraktivt at bo og være turist i kommunen. Desuden fremmer det folks lyst til at bevæge sig i naturen og øger derved både den fysiske og mentale sundhedstilstand.

De rekreative stier kan bruges af både vandrere, motionister, cyklister og ridende. Specielt ridende og cyklister på mountainbikes kan komme i konflikt med andre brugere af stierne, og kan derfor med fordel henvises til særligt anlagte stier, eller stierne anlægges om muligt til at kunne rumme samtlige funktioner.

For at øge tilgængeligheden til de rekreative områder i det åbne land og ved kysterne, skal der arbejdes på at etablere rekreative stier mellem byerne og disse områder. Der skal ligeledes arbejdes på at etablere og udbygge de eksisterende stier i byerne, så der skabes en forbindelse mellem byernes rekreative områder. Udenfor byerne er der ligeledes behov for at udbygge stisystemerne, så der bliver bedre adgang til naturområder og muligheder for at færdes mellem naturområderne.

Ved etablering af nye naturområder, skovrejsning m.m. skal der tænkes nye stiforbindelser og adgange ind.

Nem tilgængelig formidling og tydelig afmærkning af stinettet er en høj prioritet for at hjælpe borgere og besøgende til at komme mere ud.

Tilgængelighed for alle er også en høj prioritet. Men nogle stier -  f.eks. trampestier – vil have en udformning, der gør det svært for nogle brugere at anvende dem. Derfor skal en bedre formidling af stinettet være med til at synliggøre, hvilke dele af stinettet, der har god tilgængelighed for f.eks. bevægelseshæmmede og barnevogne.

De rekreative stier og udpegning af manglende forbindelser i Horsens Kommune er vist på kort. De manglende forbindelser er alene vist som principielle udpegninger. Der skal derfor en detailplanlægning med inddragelse af lodsejere til for at konkretisere et evt. nyt stiforløb. Stierne kan derfor få et helt andet forløb, end den principielle udpegning.

Stierne etableres kun, såfremt der er økonomi til det. For at fremme etableringen af nye stier, vil Horsens Kommune tilstræbe, at de etableres i partnerskaber med f.eks. Naturstyrelsen, lodsejerne, borgere og lokale grupper, for at få så stor en lokal forankring og medfinansiering som muligt.

Billede af Husoddestien