Råstofplanen

Råstofplan 2020 for Region Midt blev vedtaget på regionsrådsmøde den 23. juni 2021. 

Råstofplanen udlægger bl.a. områder til råstofgravning samt råstofinteresseområder. Endvidere opstiller Råstofplanen en række bestemmelser/retningslinjer for råstofudnyttelsen. Bestemmelserne indebærer bl.a. følgende:

  • Råstofgraveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, der kan hindre råstofindvinding.
  • Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse.
  • Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde.
  • Efterbehandling af råstofgraveområder tager udgangspunkt i drikkevandsinteresserne på stedet.

Kommuneplanens retningslinjer ift. grundvandsbeskyttelse strider ikke mod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Læs mere om råstofplanen her.