Råstofplanen

Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til Råstofplan 2020. Forslaget til råstofplanen har været i høring fra juni til september 2020 og forventes endeligt vedtaget i 2. kvartal 2021.

Råstofplanen udlægger bl.a. områder til råstofgravning samt råstofinteresseområder. Endvidere opstiller Råstofplanen en række bestemmelser/retningslinjer for råstofudnyttelsen. Bestemmelserne indebærer bl.a. følgende:

  • Råstofgraveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, der kan hindre råstofindvinding.
  • Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse.
  • Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde.
  • Efterbehandling af råstofgraveområder tager udgangspunkt i drikkevandsinteresserne på stedet.

Den fulde ordlyd af de gældende retningslinjer og bestemmelser for råstofindvinding er angivet i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Råstofplan 2016 er således gældende, indtil Råstofplan 2020 vedtages i 2021.

Kommuneplanens retningslinjer ift. grundvandsbeskyttelse strider ikke mod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Læs mere om råstofplanen her.