Udendørs opholdsarealer

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. udendørs opholdsarealer i boligbebyggelse, erhvervsbebyggelse m.v. I forbindelse med opførelse af byggeri på en ejendom, samt ved ændret anvendelse, skal kommunen ifølge bygningsreglementet foretage en helhedsvurdering med henblik på at fastsætte krav til de ydre forhold for en bebyggelse, herunder også vurdere behovet for udendørs opholdsarealer.

De efterfølgende rammebestemmelser har til hensigt at sikre størrelsen og kvaliteten af de udendørs opholdsarealer, der udlægges i forbindelse med det enkelte byggeri. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Der stilles følgende krav til kvaliteten af opholdsarealerne:

 • En ejendoms vej- og parkeringsarealer kan ikke regnes med i udendørs opholdsarealer.
 • Udendørs opholdsarealer skal have en regulær størrelse, hvor det reelt er muligt at indrette sig og opholde sig. Det vil sige, at små og smalle arealer som f.eks. græsrabatter ikke kan indgå i beregning af udendørs opholdsarealer.
 • Udendørs opholdsarealer og adgangen til disse skal indrettes således, at de kan benyttes af personer med fysisk handicap.
 • Udendørs opholdsarealer skal indrettes under hensyntagen til tilfredsstillende lys og læforhold.
 • Åbne tagterrasser og altaner, som er egnet til ophold, kan indgå helt eller delvist i beregningen af det krævede udendørs opholdsareal.
 • Udendørs opholdsarealer beregnes ud fra det bebyggede areal på grunden. Det bebyggede areal er byggeriets fodaftryk på grunden, og inkluderer alt byggeri, der kræver byggetilladelse.

Der stilles følgende krav til størrelsen af opholdsarealerne:

Bebyggelsesprocent på højst 60:

Der ønskes opført 10 rækkehuse med et bebygget areal på i alt 1.200 m2 (10 x 120 m2)

Der skal udlægges mindst 100%, dvs. 1200 m2 udendørs opholdsareal, uden overlap med ejendommens vej- og parkeringsarealer. Arealet kan udlægges som et fællesareal eller som selvstændige haver eller en kombination heraf.

Hvis rækkehusene i eksemplet er ungdomsboliger eller kollegieboliger, skal udendørs opholdsarealer mindst udgøre 50%, dvs. 600 m2. Det vurderes, at beboere i ungdomsboliger har en livsstil, hvor behovet for uderum er mindre og boligerne ofte kun bebos af 1 eller 2 personer, som ikke har samme behov for uderum som f.eks. børnefamilier eller ældre, der typisk opholder sig mere hjemme.

Bebyggelsesprocent på 60-110:

Der ønskes opført en mindre etagebebyggelse med et bebygget areal på i alt 5.000 m2.

Der skal udlægges mindst 50%, dvs. 2.500 m2 udendørs opholdsareal, uden overlap med ejendommens vej- og parkeringsarealer. Arealet kan udlægges som ét samlet fællesareal eller som flere mindre arealer med forskellig karakter og placering i forhold til byggeriet.

Hvis det pågældende byggeri er forbeholdt ungdomsboliger, skal udendørs opholdsarealer blot udgøre mindst 25%, dvs. 1.250 m2. Det vurderes, at beboere i ungdomsboliger eller kollegieboliger har en livsstil, hvor behovet for uderum er mindre og boligerne ofte kun bebos af 1 eller 2 personer, som ikke har samme behov for uderum, som f.eks. børnefamilier eller ældre, der typisk opholder sig mere hjemme.

Bebyggelsesprocent over 110:

Der ønskes opført et etagebyggeri med et bebygget areal på i alt 12.000 m2. Der skal udlægges mindst 30%, dvs. 3.600 m2 udendørs opholdsareal, uden overlap med ejendommens vej- og parkeringsarealer. Arealet kan udlægges som ét samlet fællesareal eller som flere mindre arealer med forskellig karakter og placering i forhold til byggeriet.

Hvis det pågældende byggeri er forbeholdt ungdomsboliger, skal udendørs opholdsarealer blot udgøre mindst 15%, dvs. 1.800 m2. Det vurderes, at beboere i ungdomsboliger har en livsstil, hvor behovet for uderum er mindre og boligerne ofte kun bebos af 1 eller 2 personer, som ikke har samme behov for uderum, som f.eks. børnefamilier eller ældre, der typisk opholder sig mere hjemme.

Boligbebyggelse

Ved bebyggelsesprocenter på højst 60 skal de udendørs opholdsarealer mindst udgøre følgende procenter af det bebyggede areal:

 • Beboelsesbygninger 100%
 • Ungdomsboliger/ kollegieboliger 50%

Ved bebyggelsesprocenter på 60-110 skal de udendørs opholdsarealer mindst udgøre følgende procenter af det bebyggede areal:

 • Beboelsesbygninger 50%
 • Ungdomsboliger/ kollegieboliger 25%

Ved bebyggelsesprocenter på over 110 skal de udendørs opholdsarealer mindst udgøre følgende procenter af det bebyggede areal:

 • Beboelsesbygninger 30%
 • Ungdomsboliger/ kollegieboliger 15%

Erhvervsbebyggelse

Der skal udlægges et udendørs opholdsareal svarende til mindst 15% af erhvervsarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes erhvervsarealet.

Bebyggelse til butiks-og centerformål

Der skal udlægges et udendørs opholdsareal svarende til mindst 15% af butiksarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes butiksarealet.

Bebyggelse til offentlige formål

Der skal udlægges et udendørs opholdsareal baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse.

Bebyggelse til tekniske anlæg og anden anvendelse

Der skal udlægges et udendørs opholdsareal baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse.

Bebyggelse med anden anvendelse

Kommunen kan efter en konkret vurdering, bl.a. i ældre udbyggede byområder, godkende opholdsarealer af mindre omfang, såfremt kvaliteten af arealerne, herunder placeringen, tilsiger dette. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser.