Danmarks Havplan

Danmarks Havplan er en helhedsorienteret fysisk planlægning for det samlede danske havareal, der omfatter søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone – EEZ.

Havplanen planlægger for følgende anvendelser og aktiviteter:

  • Energisektoren til søs
  • Søtransport
  • Transportinfrastruktur
  • Fiskeri og akvakultur
  • Indvinding af råstoffer på havet
  • Bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet

Derudover kan havplanen planlægge for bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv og landindvinding.

Ifølge planlovens § 11 stk. 4 må kommuneplanen ikke stride mod havplanen. Horsens Kommune har derfor foretaget en vurdering af, om der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, som Kommuneplan 2021-2033 åbner mulighed for langs kysten og havplanen. Det vurderes, at kommuneplanen ikke strider mod havplanen.

På fastlandet omkring Horsens Fjord indeholder kommuneplanen retningslinjer for anvendelse af kystvande (badestrande) og rammer for erhverv på Horsens Havn og rekreative formål (lystbådehavn, strandpark og rekreative opholdsarealer), der grænser op til den såkaldte Generelle anvendelseszone – G281.

På Endelave er der rammer for Endelave Havn/færgeleje, der grænser op til Zone til sejladskorridor – S24, samt retningslinjer for anvendelse af kystvande (badestrande), rekreative formål (lystbådehavn og camping) samt sommerhusområde, der grænser op til Natur- og miljøbeskyttelsesområde – N37.

Formålet med udlægning af området til Generel anvendelseszone i havplanen er at sikre, at der inden for området er mulighed for bl.a. fiskeri, sejlads samt aktiviteter og anlæg, der ikke planlægges for med havplanen, herunder f.eks. havneudvidelser, kystbeskyttelsesanlæg, turisme og rekreativ anvendelse. Det vurderes, at både rekreative aktiviteter og havneerhverv er i overensstemmelse med havplanens bestemmelser.

Formålet med udlægning af Zone til sejladskorridorer er at sikre, at der ikke lægges hindringer i vejen for den frie sejlads eller at denne væsentligt vanskeliggøres. Det vurderes, at udlæg til Endelave Havn/færgelejer er i overensstemmelse med havplanens bestemmelser.

Formålet med angivelsen af Natur- og miljøbeskyttelsesområder er at sikre, at havplanen afspejler de områder, der skal sikres beskyttelse af havets natur og miljø. Det vurderes, at udlæg til rekreative aktiviteter er i overensstemmelse med havplanens bestemmelser.

Havplanen kan ses her.