8.4. Genanvendelse af overskudsjord

Mål

  • Al ren og lettere forurenet overskudsjord skal kunne håndteres inden for kommunegrænsen i 2029.

  • Den rene overskudsjord, der opstår ved lokale bygge- og anlægsprojekter, skal genanvendes lokalt og skal bidrage med nye rekreative og visuelle kvaliteter til området.

  • Den lettere forurenede overskudsjord skal kunne afleveres i centralt placerede områder inden for kommunegrænsen.

Retningslinjer

8.4.1. Der udlægges seks arealer, hvor der kan planlægges for genanvendelse af overskudsjord:

  1. Ny ø øst for Horsens Lystbådehavn: Øen etableres med henblik på rekreativ anvendelse. Arealet udlægges til genanvendelse af lettere forurenet overskudsjord og havbundssediment. Genanvendelsen forudsætter udarbejdelse af risikovurdering i forhold til natur og miljø.

  2. Hatting øst: Området skal anvendes til rekreative formål, og grundvandsressourcen skal sikres. Arealet udlægges til genanvendelse af ren jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området.

  3. Bakkelund: Området skal anvendes til rekreative formål i form af en ny bypark. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.

  4. Ringvej syd: Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord, og der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området.

  5. Dæmning ved Sydhavnen: Der skal på sigt etableres en ny vejforbindelse til den sydlige del af Horsens Havn, hvor vejen vil komme til at ligge på en dæmning. Arealet til dæmning, der udlægges som et bruttoareal, udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til recipient (Horsens Fjord). Jordbundsforholdene i havnebassinet skal tidligt afklares for at sikre, at der kan anvendes overskudsjord i projektet. Naturbeskyttelsesinteresserne i området skal ligeledes tilgodeses.

  6. Horsens Syd: Området skal anvendes til rekreative formål, og grundvandsressourcen skal sikres. Arealet udlægges til genanvendelse af ren jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området. 

8.4.2. For alle udpegede arealer gælder, at overskudsjorden skal placeres og modelleres efter en godkendt landskabsplan.

De udpegede arealer kan ses på kort.

Handlinger

  • Jordstrategi for Horsens Kommune: I løbet af 2017 udarbejdes en jordstrategi for Kommunen, strategien skal sikre genanvendelsesmuligheder for ren og lettere forurenet jord i kommunen, og udpege egnede projekter og arealer til genanvendelse af jord under hensyntagen til natur, miljø og mennesker. Jordstrategien skal være dynamisk og løbende justeres efter væksten i kommunen, og bidrage til inspiration og oplysning om principielle løsninger til genanvendelse af jord. Der vil derfor løbende blive udpeget nye arealer til afsætning af overskudsjord. Nye arealer i jordstrategien indarbejdes i Kommuneplan 2017 med et tillæg til denne.

Redegørelse

Jord fra bygge- og anlægsprojekter betragtes normalt som et restprodukt, og bortskaffelsesmulighederne er begrænsede bl.a. fordi jorden kan være lettere forurenet. Håndteringen af overskudsjord er ofte ikke tænkt ind i kommune- og lokalplanlægningen, da overskudsjorden er sidste led i fødekæden af byggerier og anlægsarbejder.

Det ændrer Horsens Kommune ved at betragte den rene og lettere forurenede overskudsjord som en ressource, der kan skabe nye værdier – både i en rekreativ, en miljømæssig og en økonomisk forstand. Derfor indgår anvendelsen af overskudsjord som et lokalt retningslinjetema i Kommuneplan 2017 og fremadrettet.

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i Horsens Kommune opstår der næsten altid overskudsjord. Oftest transporteres jorden over lange afstande i stedet for at genanvende den lokalt. Transporten belaster miljøet og fordyrer generelt bygge- og anlægsprojekterne.

Horsens Kommune er i vækst og retningslinjerne om håndtering af overskudsjord skal sikre, at jordhåndteringen og genanvendelse sker på en bæredygtig måde, der giver samfundet mere værdi. Det kan f.eks. være rekreative landskaber/sundhedslandskaber, afskærmning mod støj og indblik eller klimaprojekter (f.eks. diger).

Retningslinjerne skal sikre, at overskudsjorden ikke placeres uhensigtsmæssigt i landskabet. Der vil derfor blive stillet krav om, at der for hvert udpeget område udarbejdes en landskabsplan, der anviser, hvordan overskudsjorden skal modelleres. Landskabsplanerne skal sikre, at overskudsjorden tilpasses landskabet og tilfører nye rekreative værdier.

Horsens Kommune vil derudover sikre, at der ved udarbejdelse af lokalplaner for nye byudviklingsområder og ved større anlægsprojekter udarbejdes konkrete forslag til lokale genanvendelses muligheder af ren overskudsjord.

Retningslinjen udpeger seks områder eller projekter, der kan planlægges for. Planlægning af arealerne igangsættes i planperioden for at sikre, at mulighederne er tilgængelige, når der de kommende år frigives store mængder overskudsjord, således at overskudsjorden reelt kan blive en ressource for projekterne på arealerne. De seks områder eller projekter er beskrevet yderligere herunder:

Ny ø øst for Horsens Lystbådehavn

Etablering af ny havneø med mulighed for rekreativ anvendelse, søsport og fritidsaktiviteter. Øen kan være med til at stabilisere den yderste estakadevæg (dækmole).

Anvendelse af jord fra havnekanalen vil begrænse transporten af overskudsjord, og vil være positivt for CO2-regnskabet, og kan være en del af renoveringen af estakadevæggen. Der kræves flere centrale godkendelser. Arealet udlægges til genanvendelse af lettere forurenet overskudsjord og havbundsediment. Genanvendelsen forudsætter udarbejdelse af risikovurdering i forhold til natur og miljø.

Hatting øst

Området skal anvendes til et større sammenhængende rekreativt kuperet landskab med mulighed for skovplantning. Området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og det skal derfor ikke anvendes til byudvikling. Derimod kan en rekreativ anvendelse være med til at sikre drikkevandet i området, især hvis det kombineres med skovrejsning.

I forhold til jordhåndtering er området velegnet bl.a. på grund af området størrelse og de gode tilkørselsforhold. Området er dog delvist privatejet og indeholder en højspændingsledning. Arealet udlægges til genanvendelse af ren jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området. Forud for jordopfyldning skal der laves en modelleringsplan, så det sikres, at modelleringen af arealet dels tilpasses området, dels får en udformning med høj rekreativ brugsværdi.

Bakkelund

Området skal anvendes til rekreative formål i form af en ny bypark, hvor overskudsjord kan nyttiggøres til at opbygge et kuperet landskab, som både oplevelsesmæssigt og bevægelsesmæssigt kan skabe ny værdi for nuværende og kommende beboere i den centrale del af Horsens.

Området er tidligere losseplads og er derfor udfordret af at der er blødbund og gasudvikling. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Der er udarbejdet lokalplan for byparken.

Ringvej Syd

Ringvej syd er under anlæg. Der kan anvendes overskudsjord i forbindelse med anlægget. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området.

Dæmning ved Sydhavnen

Det er planen, at den nye omfartsvej syd og øst om Horsens på sigt forlænges til den sydlige del af Horsens Havn. Det skal være med til at skabe god tilgængelighed til midtbyen og aflaste de øvrige indfaldsveje til midtbyen. I den forbindelse kan der etableres en dæmning til Sydhavnen, der ud over at kunne indeholde overskudsjord samtidig kan fungere som klimasikring mod oversvømmelser af havnearealerne.

Da den præcise placering af vejføring/vejdæmning endnu ikke er fastlagt, udlægges der et bruttoareal til placering af overskudsjord. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.

Der skal ske en meget tidlig afklaring af jordbundsforholdene i havnebassinet, da blød bund kan resultere i, at der evt. ikke kan anvendes overskudsjord i projektet. Der er naturbeskyttelsesinteresser i området, hvorfor det skal afklares, hvordan disse interesser skal tilgodeses. Der skal laves en risikovurdering i forhold til recipient (Horsens Fjord).

Horsens Syd

Området udlægges som en del af den grønne ring rundt om Horsens, og skal anvendes til rekreative formål, afstandszone mellem nye boliger og eksisterende erhverv, samt til sikring af vandindvinding. 

Arealet udlægges til genanvendelse af ren jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til vandindvindingsinteressen i området. Forud for jordopfyldning skal der laves en modelleringsplan, så det sikres, at modelleringen af arealet dels tilpasses området, dels får en udformning med høj rekreativ brugsværdi.

Billedet viser Bakkelunden, et rekreativt landskab, der er under anlæg.