2.5. Kollektiv trafik

Mål

  • Horsens Kommune vil medvirke til en reduktion af CO2-udledningen ved at optimere den kollektive trafik. 

  • Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til bilen. 

  • Togbetjeningen skal forbedres, så det er let og attraktivt at anvende togtransport til og fra Horsens Kommune, både når man bor i kommunen og som besøgende. 

  • Den kollektive busbetjening skal fremmes, så den negative udvikling med stagnerende og faldende passagerantal bremses og vendes til en stigning i antallet af passagerer. Busbetjeningen skal samtidigt udgøre et alternativ til bilen.

Handlinger

  • Udarbejdelse af Trafikplan 2023 i samarbejde med rådgiver, herunder fokus på reduktion af partikeludledning, samt at busserne i Horsens fremover i videst muligt omfang skal være eldrevne. Indkøb af kommunale køretøjer skal fremover være el- eller hybridbiler.
  • Etablering af en fjernbusterminal ved Lund, som servicerer lufthavns- og fjerntrafik, og som er forbundet til Horsens midtby med gode rutebusforbindelser.
  • Mulighederne for at fremme samkørsel undersøges, med henblik på at skabe et supplement til kollektiv trafik.

Retningslinjer

2.5.1. Der skal arbejdes for en genåbning af togstoppet i Hovedgård i forbindelse med den påtænkte elektrificering og opgradering af jernbanen mellem Fredericia og Århus, samt den nye jernbane mellem Hovedgård og Hasselager.

2.5.2. Der skal sikres optimale muligheder for nemt og hurtigt at kunne skifte fra ét transportmiddel til et andet ved banegårde, trafikterminaler, busstationer og pendlerpladser. Trafikknudepunkterne fremgår af kort.

2.5.3. I eksisterende byområder skal der, i det omfang det er muligt, tænkes projekter ind der fremmer bustrafikkens fremkommelighed. Det kunne eksempelvis være at en vej lukkes for biler med ikke for busser, samt prioritering af bustrafik i udvalgte trafiksignaler.

2.5.4. Vejene skal planlægges med hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Der skal således allerede i planlægningen af nye byområder, større erhvervsområder og institutioner tænkes kollektive trafikløsninger ind i områdets udformning – se også afsnittet om Byvækst. 

2.5.5. Grøn omstilling af den kollektive transport, samt kommunale køretøjer, skal understøttes. Der skal arbejdes for at implementere elbusser i det omfang, der kan lade sig gøre.


Redegørelse

Som det fremgår af Togfonden DK fra 2014 planlægges der etableret en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager syd for Århus. Den nye jernbanestrækning er en del af den planlagte Timemodel, der bl.a. vil gøre det muligt at køre mellem Odense og Aarhus på en time. Den nye bane Hovedgård – Hasselager vil samtidig gøre det muligt at have flere afgange på den nuværende bane og give kortere rejsetider mellem Horsens og Aarhus. Konceptet for timemodellen er, at det skal være enkelt og brugervenligt med faste minuttal og tog hver time, hele dagen.

Timemodellen består af tre lyntogslinjer, kaldet Superlyn, med tilsluttende IC- og regionaltog: Dels et Superlyn med én times rejsetid mellem de største byer: København, Odense, Aarhus og Aalborg. Dels et Superlyn, der kører på én time fra København til Odense og videre til Esbjerg med stop i Kolding, og sidst, men ikke mindst, et Superlyn mellem København og Aarhus på 2 timer og 10 min. med stop i Odense, Fredericia, Vejle og Horsens.

Horsens Kommune arbejder sammen med Business Region Aarhus på at sikre en fortsat fremdrift i elektrificeringen og opgraderingen af hovedjernbanen.

Den kollektive busbetjening, som dels består af bybusruterne i Horsens by og dels af lokalruterne indenfor kommunegrænsen, skal gøres mere attraktive, hvorfor der er behov for nytænkning, som samtidigt sikrer en optimering af den kollektive transport.

Trafikplan 2017 blev udarbejdet om implementeret i 2017. Aktuelt arbejdes der på en ”gentænkning” af den kollektive trafik, som skal blive til Trafikplan 2023.

I Horsens Kommune er der et ønske om, at den kollektive trafik skal være endnu mere attraktiv, så den kan tiltrække flere brugere. De regionale busser sikre busbetjeningen af det store antal pendlere som hver dag krydser kommunegrænsen. De regionale busforbindelser udgør derfor sammen med lokalruterne og togforbindelserne et vigtigt element i at sikre en god kollektiv trafik, der understøtter den fortsatte vækst i hele kommunen.

I forhold til de længere rejser skal der arbejdes for en udbygning af jernbanedriften inden for person- og godstransport.

For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Horsens Kommune vil derfor sætte fokus på at gøre den kollektive trafikbetjening af pendlerne i myldretiden mere attraktiv.

Der skal skabes et grundlag for flere kombinationsrejser ved i højere grad at indtænke ”Parkér og Rejs”, hvor bil og/eller cykel kombineres med den kollektive transport. Gode parkeringsfaciliteter tæt ved den kollektive trafik kan øge andelen af brugere med den kollektive trafik og muliggør samtidig en fleksibel og effektiv kombination af transportmidler i den daglige transport.

Som supplement til den traditionelle busbetjening med faste ruter og faste køretider/køreplaner, skal det undersøges, hvordan der kan udvikles en mere dynamisk model med tilpasning af busbetjeningen, f.eks. i forbindelse med uddannelsesstederne eller større arbejdspladser.

Den kollektive bustrafik skal først og fremmest sikre et transporttilbud for de borgere, der ikke har adgang til bil. Den kollektive trafik med bus skal i den forbindelse i særlig grad tilrettelægges i forhold til børns og unges rejser til uddannelser.

Reduktion af CO2-udledningen fra trafikken kan bl.a. ske ved at udbygge den kollektive trafik f.eks. ved at intensivere busbetjeningen på visse tider af døgnet og i større udstrækning implementere flextursordningen.

Billede af busholdeplads i Horsens by.

Billede af bybus ved trafikterminalen i Horsens by.