Bilag C Scoping af nye rammeområder

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens rammeområder.

I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslaget til Kommuneplan 2021-2033 indeholder ændringer af rammeområder ift. nyt udlæg, udvidet/reduceret areal, udtaget område eller ændrede bestemmelser. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete miljøtemaer. For at fremhæve de vigtige ændringer er den grønne farve udeladt i overbliksskemaet neden for.

Rød Væsentlig påvirkning
Gul Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn Ingen væsentlig påvirkning