5.5. Ferieformål

Mål

  • Horsens Kommune skal være en attraktiv kommune for turister. Derfor vil kommunen understøtte, at der er let adgang til et varieret og tidssvarende udbud af overnatningsfaciliteter, så de forskellige attraktioner er inden for en overskuelig rækkevidde.

Retningslinjer

Campingpladser

5.5.1. Der er udlagt areal til fem campingpladser: Ved Bygholm Sø, ved Vestbirksøerne, i Brestenbro, ved Husodde Strand og på Endelave.

5.5.2. På campingpladserne må der opføres eller indrettes bebyggelse til informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælleskøkken og lignende i forbindelse med campingpladsens drift.

5.5.3. Campingpladserne kan udvides i et begrænset omfang, og kun hvis der kan tages hensyn til natur- og landskabsforhold samt til offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder ved kystområder. Udvidelse kan dog som hovedregel ikke ske inden for kystnærhedszonen, i Ramsar, EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder.

5.5.4. Større udvidelser af campingpladserne samt etablering af nye campingpladser kan kun ske på baggrund af en forudgående planlægning.

Eksisterende campingpladser og udlagte arealer til nye/udvidelser af campingpladser i Horsens Kommune er vist på kort.

Feriehotel/feriecenter ved Glibinggård ved Søvind

5.5.5. Der kan etableres et feriehotel/feriecenter med tilhørende funktioner på Glibinggård.

5.5.6. Feriehotellet/feriecentret skal indrettes i de eksisterende hoved- og avlsbygninger, hvis ydre udseende i princippet skal bevares.

5.5.7. I tilknytning til de eksisterende bygninger kan der knyttes et mindre areal til sædvanlige udendørs faciliteter, som f.eks. mindre overdækninger, en mindre legeplads, terrasser osv. Der må således ikke etableres større forlystelsesanlæg/vandland osv. i tilknytning til feriehotellet/feriecentret.

5.5.8. Feriehotellet/feriecentret og de tilhørende funktioner skal udføres således, at der tages særlige hensyn til de kulturhistoriske og fredningsmæssige interesser ved bygningerne og i området, samt til placeringen i kystnærhedszonen. Bestemmelser herom skal fremgå af en lokalplan for området.

5.5.9. Feriehotellet/feriecentret må rumme op til 60 enheder (værelser/lejligheder).

Arealudlægget er vist på kort.

Feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By

5.5.10. Der udlægges areal til et feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By. Området må rumme ca. 25 feriehytter/ferielejligheder.

Arealudlægget er vist på kort.


Redegørelse

Campingpladser og feriehoteller/feriecentre gennemgår i disse år en udvikling, hvor de udbygges med aktivitetsmuligheder, der skal muliggøre, at de kan benyttes uafhængigt af vejret.

Horsens Kommune indgår i samarbejde med Odder Kommune i organisationen ”Kystlandet”, ligesom kommunen indgår i et samarbejde med Odder og Hedensted kommuner om at udvikle Horsens Fjord til et turistmål.

Det sker, fordi turister i dag ønsker nye produkter, gerne pakkeløsninger målrettet bestemte kundegrupper. Ønsket er forskellige tilbud indenfor overskuelig rækkevidde, og fra en turists synsvinkel har kommunegrænser ikke betydning.

Placering af campingpladser

Ved en campingplads forstås et areal, som erhvervsmæssigt eller mere end 6 uger om året benyttes til dag- og natophold i telte, hytter og campingvogne m.v.

I forbindelse med behandling af ønsker om udvidelse af campingpladser skal der lægges særlig vægt på hensynet til landskab og natur. Samtidig skal der lægges vægt på, at udvidelsen ikke forhindrer befolkningens adgang til og muligheder for ophold i kystområderne.

Ved større udvidelsesprojekter skal der gennemføres en lokalplanlægning, der dels sikrer en detailplanlægning, der sikrer, at ovenstående krav er imødekommet, dels sikrer en offentlig høring om planerne.

Der kan kun i helt særlige tilfælde – og hvor en forudgående planlægning kan dokumentere, at en udvidelse af en campingplads ikke vil have negativ indflydelse på omgivelserne – tillades udvidelser inden for kystnærhedszonen, i Ramsar-, Habitats- og Fuglebeskyttelsesområder.

I forhold til etablering af nye campingpladser vil de samme forhold gøre sig gældende som for udvidelse af de eksisterende campingpladser.

Campingpladserne er udlagt i følgende kommuneplanrammer:

Ved Bygholm Sø (kommuneplanramme 13RE19), ved Vestbirksøerne (kommuneplanramme 98RE03), i Brestenbro (kommuneplanramme 98RE02), ved Husodde Strand (kommuneplanramme 12RE17) og på Endelave (kommuneplanramme 82RE03).

Placering af feriehotel/feriecenter på Glibinggård

Arealudlæg til feriehotel/feriecenter på Glibinggård er omfattet af kommuneplanramme 99RE02.

Der må i øvrigt kun inddrages nye arealer til feriehotellet/ferielejligheder i kystnærhedszonen, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Placering af feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By

Arealudlæg til feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By ligger inden for Natura2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, og habitatområde nr. 52. Det forudsættes derfor, at der i den videre planlægning foretages konsekvensvurdering af påvirkningen af de internationale naturbeskyttelsesområder.

Arealudlægget er omfattet af kommuneplanramme 82RE02.