Klima

I forhold til klimatilpasning er der særlig opmærksomhed på områder, der er i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er derfor indarbejdet bestemmelser i de specifikke rammer for de områder, hvor der er kortlagt konkrete udfordringer med oversvømmelse og erosion. Men klimaudfordringer skal tænkes ind og håndteres i forbindelse med alle bygge- og anlægsarbejder, uanset om et område er kortlagt eller ej.

I planlægningen for klimatilpasning lægger Horsens Kommune vægt på bæredygtighed i løsninger og at der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang. Følgende principper lægges til grund for klimatilpasningen:

  • Klimatilpasning skal være miljømæssigt, naturmæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig
  • Der tilpasses på kort og lang sigt
  • Der prioriteres ud fra samfundsmæssig hensigtsmæssighed og bæredygtighed
  • Klimatilpasning skal skabe synergi og bidrage med merværdi, f.eks. i form af rekreativ værdi for borgerne eller værdi i forhold til øget biodiversitet
  • Der tilpasses på baggrund af bedste kendte viden om oversvømmelser (fra hav, nedbør, vandløb og grundvand) og scenarier for fremtidigt klima

Læs mere om klimatilpasning i retningslinjerne.

Desuden skal skovrejsning og andre ændringer i det åbne land, der kan være med til at reducere de maksimale afstrømninger i vandløb, fremmes.

Lavbundsarealer uden for byzonen skal desuden friholdes til klimaområder. Læs mere under retningslinjer for Lavbundsarealer.