5.8. Kolonihaver

Mål

  • Kolonihaverne i Horsens Kommune skal også i fremtiden indgå som et attraktivt tilbud i et aktivt frilufts- og fritidsliv i kommunen.

Retningslinjer

5.8.1. Hvis der udlægges arealer til nye kolonihaveområder, skal de placeres bynært, tæt på offentlig transport og på steder uden støj og større tekniske anlæg.

5.8.2. Nye kolonihaveområder må kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

5.8.3. Kolonihaverne skal bevare deres kolonihavepræg.

5.8.4. Kolonihavernes stisystemer skal så vidt muligt forbindes til andre rekreative områder og skal være tilgængelige for alle.

Kolonihaveområderne i Horsens Kommune er vist på kort.


Redegørelse

Kolonihaverne i Horsens Kommune spiller en betydelig rolle i kommunens grønne struktur. Mange af haverne har en fin beliggenhed og sammenhæng med eksisterende naturområder. Stisystemerne i kolonihaverne bruges i vid udstrækning som færdselsårer i tilknytning til eksisterende stisystemer. Der skal fortsat arbejdes for, at stisystemerne forbindes til andre rekreative områder, så tilgængeligheden til den grønne struktur forbedres. Samtidig skal der arbejdes for, at kolonihaveområderne bevarer deres særpræg som kolonihaver, så det undgås, at de udvikler sig til sommerhuslignende områder.

Kolonihaverne er især til lejere i etageboliger og tjener et almennyttigt formål ved at give mulighed for et aktivt friluftsliv i en kolonihave tæt på byen.

Kolonihaver består af overnatningshaver og daghaver. I Horsens Kommune er der 17 kolonihaveforeninger. Alle kolonihaverne er varige, undtagen haveforeningen Solbakken. I kolonihaverne må der overnattes fra 1. april til 31. oktober. Undtaget er kolonihavehusene i Elbæk Huse, som er blevet udlagt til kolonihaver i forbindelse med en lovliggørelse af en eksisterende bebyggelse.

Ifølge lov om kolonihaver må de varige kolonihaveområder ikke nedlægges helt eller delvis uden byrådets tilladelse. Nedlæggelsen kan kun ske på betingelse af, at væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Nedlæggelsen kan derudover kun ske, hvis der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Horsens Kommune råder over ca. 25 haver i Sølyst ved Spedalsø og ved Langmarksvej, som primært er forbeholdt pensionister. Haverne er uden hus og er derfor daghaver, uden mulighed for overnatning. Daghaverne kan nedlægges til andet formål, men det tilstræbes at bevare dem som et rekreativt og grønt tilbud, især til kommunens pensionister.

Selvom behovet for kolonihaver vurderes at være dækket, kan den øgede befolkningstilvækst på sigt skabe et behov for nye kolonihaveområder. Hvis der udlægges nye arealer til kolonihaver, skal de placeres bynært, primært så der er god adgang til haverne med kollektiv transport, gang og cykel.

Nye kolonihaveområder kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis der er en helt særlig begrundelse for, at det er nødvendigt at placere dem tæt på kysten. Det kræver derfor en grundig planlægningsmæssig redegørelse.

Der er udlagt i alt 13 områder til kolonihaver i kommuneplanens rammer.