Grundvand

Nationale interesser - Grundvand

I forbindelse med Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 – Tematillæg for Byvækst og Fritidsformål, udarbejde Horsens Kommune i 2014 en grundvandsredegørelse i henhold til den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Grundvandsredegørelsen indgik som et bilag til omtalte kommuneplantillæg. I kommuneplan 2021-2033 indgår grundvandsredegørelsen som redegørelsestekst til en række retningslinjer om byvækst indenfor OSD og indvindingsoplande. Der er udarbejdet en ny grundvandsredegørelse for de nye arealudlæg i Kommuneplan 2021-2033, der ligger indenfor OSD og indvindingsoplande. Den nye grundvandsredegørelse indgår ligeledes i redegørelsesteksten.

Dele af grundvandsredegørelserne er endvidere indarbejdet i de generelle rammebestemmelser samt i rammebestemmelserne for de konkrete udlæg til byvækst indenfor OSD og indvindingsoplande.

I forbindelse med vedtagelse af de nye vandområdeplaner 27. juni 2016 bortfaldt retningslinje 40 og 41 og er pr. 1. januar 2017 erstattet af en ny bekendtgørelse, samt tilhørende vejledning om kommunernes planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande.

Foruden den nye bekendtgørelse er planloven pr. 1. juli 2017 blevet revideret, hvilket medfører, at det er blevet tydeliggjort, at kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Herunder om kommuneplanens sammenhæng til de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse jf. Planlovens §11e stk. 1 nr. 6.

Formålet med den nye bekendtgørelse er, at kommunens fysiske planlægning skal bidrage til forebyggelse af fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Bekendtgørelsen beskriver, at kommunen skal friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, for virksomheder eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Kommunen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Kommunen kan fravige fra ovenstående princip, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens §11 e, stk. 1, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen. Herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Den konkrete vurdering af om en virksomhedstype eller et anlæg medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, foretager kommunen med udgangspunkt i bilag 1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse”. Listen i bilag 1 er ikke udtømmende, men retningsgivende i forhold til, hvilke virksomhedstyper og anlæg eller aktiviteter, hvor der sædvanligvis kan forventes en håndtering af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet.

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Staten har siden 2000 foretaget omfattende kortlægninger og vurderinger af grundvandsmagasinernes naturlige beskyttelse og sårbarhed i hele landet. Kortlægningen dækker områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker, der ligger udenfor OSD. Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet på baggrund af statens kortlægning.

Indsatsplanen udarbejdes med det formål at beskytte grundvandet både i forhold til den nuværende og fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning. Indsatsplanen skal beskrive de nødvendige indsatser til at sikre drikkevandsinteresserne. Foruden de konkrete indsatser indeholder indsatsplanerne forskellige administrative retningslinjer.

I kommune- og lokalplanlægning og ved sagsbehandling efter anden lovgivning f.eks. miljølovgivningen skal der tages hensyn til de vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Horsens Kommune.

I Horsens Kommune har grundvandet stor bevågenhed, ikke mindst som følge af de foreliggende prognoser for befolkningstilvækst i Horsens Kommune. Horsens Kommune har desuden en politisk vedtaget administrationspraksis for indsatsplanlægningen. Administrationspraksissen indeholder en overordnet målsætning for kommunens drikkevandsressourcer samt nogle retningslinjer og en række indsatser bl.a. i forhold til nitrat og pesticider, som indarbejdes i kommunens indsatsplaner.

Horsens Kommune har 3 færdige indsatsplaner henholdsvis Nim Indsatsplan, Rugballegård Indsatsplan og Endelave Indsatsplan. Man kan få yderligere informationer om indsatsplanlægningen i Horsens Kommune på hjemmesiden.

I 2021 forventer Horsens Kommune at færdiggøre indsatsplanen for Brædstrupområdet. I 2022 forventer Horsens Kommune at foretage en revision af Rugballegård og Endelave Indsatsplan. Indsatsplanen for Hovedgårdområdet forventes udarbejdet i 2023.

Herudover skal der laves indsatsplaner for de 10 private almene vandværker, der ligger udenfor ovennævnte indsatsområder.

Når alle indsatsplanerne er udarbejdet, vil ca. halvdelen af kommunens areal være omfattet af en indsatsplan, som beskriver de tiltag, der er nødvendige for også at sikre en god grundvandskvalitet på lang sigt.