Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen omfatter alle arealer i landzone og sommerhusområde ind til en afstand af ca. tre kilometer fra kysten.

Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor der stilles krav om en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at placere byudvikling, enkeltanlæg og byggeri i zonen. Det sker af hensyn til beskyttelsen og bevarelsen af de åbne kystlandskaber.

Inden for kystnærhedszonen kan der udpeges udviklingsområder i kommuneplanen. Udviklingsområder er områder til f.eks. byudvikling, hvor der ikke kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Udviklingsområderne kan kun udpeges, hvis de er i overensstemmelse med de udviklingsområder, der er fastlagt i et landsplandirektiv. Der kan kun udpeges udviklingsområder, hvis ikke området indeholder særlige land­skabs-, natur- eller miljøinteresser.

I forbindelse med lokalplanlægning skal der redegøres for, hvordan nye bebyggelser og anlæg kan tilpasses kystlandskabet, uden at påvirke dem negativt – også selvom en afstand på tre kilometer til kysten kan synes at være stor. Derfor vil det ofte være nødvendigt at supplere redegørelsen med visualiseringer af, hvordan byggeriet eller anlægget vil komme til at tage sig ud i landskabet.

I den kystnære del af byzonen vil der ligeledes skulle redegøres for – også med visualiseringer, hvordan nyt byggeri eller nye anlæg vil komme til at påvirke kysten. Læs mere under retningslinjer for Byudvikling & kystnærhedszone.