2.1. Overordnet trafik

Mål

  • De tværkommunale og statslige infrastrukturprojekter, herunder investeringer i en udvidelse af motorvej E45 til seks spor og forbedringer af kapaciteten i tilslutningsanlæggene samt Kattegatforbindelsen, skal fremmes igennem samarbejdet i Business Region Aarhus, så fremkommeligheden i hele byregionen forbedres.

  • Forbedringer i mobiliteten i Horsens Kommune skal ske i et samspil mellem trafikale løsninger, byplanlægning og klimasikring.

  • I fremtiden skal der være endnu bedre muligheder for at foretage kombinationsrejser i Horsens Kommune - og i særdeleshed i Horsens by.

Retningslinjer

2.1.1. Der udlægges en transportkorridor langs E45 til placering af større nationale strækningsanlæg og som arealreservation til en udvidelse af motorvejen til seks spor. Transportkorridoren har en bredde på ca. 150 m og skal friholdes for alle andre anvendelser.

Transportkorridoren er vist på kort.

2.1.2. I samarbejde med nabokommuner, og Business Region Aarhus i øvrigt, skal der arbejdes på at sikre en god fremkommelighed på og sammenhæng i de overordnede kommunale veje (pendlerveje) på tværs af kommunegrænserne.

2.1.3. Nye funktioner som har et betydeligt antal bløde trafikanter som målgruppe, f.eks. uddannelsesinstitutioner eller fritidsfaciliteter, skal placeres i de mest centrale bydele, eller hvor der er gode adgangsforhold til den kollektive trafik og cykelstinettet. Eksisterende funktioner forsynes med gode forbindelser for de lette trafikanter.

2.1.4. Transporttunge og særlig pladskrævende funktioner skal placeres på strategiske lokaliteter langs de overordnede veje uden for bycentrene.

2.1.5. Byudvikling skal tilgodese den eksisterende infrastruktur, så udviklingen sker på lokaliteter, hvor der er ledig kapacitet i kryds og vejnettet i øvrigt. Ellers tænkes byudviklingen sammen med nye investeringer i den overordnede infrastruktur – se også afsnittet om byudvikling.

2.1.6. Ved omdannelse af større byområder skal der redegøres for, at der er sikret den optimale sammenhæng i og tilslutning til den kollektive trafik og cykelstinettet – se også afsnittet om byudvikling.

2.1.7. Ved trafikale knudepunkter, som f.eks. banegårde, busterminaler og samkørselspladser skal der sikres gode parkeringsfaciliteter for både biler og cykler.

2.1.8. Trafikantinformation, som vil gøre omstigning nemmere imellem transportmidlerne, skal fremmes, f.eks. ved en udbygning af realtidsinformation ved stoppestederne eller igennem apps.


Handlinger

  • Horsens Kommune skal arbejde for, at borgere og virksomheder i højere grad informeres og inddrages i kommunens mobilitets- og infrastrukturprojekter. 

  • Infrastrukturforbedringer skal suppleres med oplysningskampagner på Horsens Kommunes hjemmeside, i pressen og skiltning på den fysiske lokalitet. Her oplyses om baggrunden og formålet med projektet. Kampagnerne skal få det positive budskab ud i offentligheden og sikre en bred forståelse og opbakning. 

  • Horsens Kommune skal undersøge muligheden for at etablere en tværinstitutionel platform med delebiler, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner i fællesskab kan råde over en flåde, som gør at den enkelte medarbejder ikke er fastlåst af et bestemt transportmiddel, der anvendes i arbejdssammenhæng.

Redegørelse

Den hidtidige og fortsatte tilvækst i befolkningen giver udfordringer for mobiliteten i Horsens by og kommunen, og de øvrige kommuner i Østjylland. Urbaniseringen og væksten i det østjyske bybånd betyder, at trængsel er begyndt at indfinde sig i bilisternes hverdag, med store gener og samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Trængslen gør det nødvendigt at optimere infrastrukturen og i højere grad udnytte potentialet og den ledige kapacitet i cyklismen og den kollektive trafik.

Der er dagligt over 14.000 personer, der pendler henholdsvis ind og ud af kommunen. En god mobilitet kræver derfor også et godt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Business Region Aarhus fungerer som en platform for et tværkommunalt samarbejde omkring mobilitet og infrastruktur. Herigennem søges at sammentænke kommunale projekter og fremme statslige investeringer til gavn for hele det byregionale område.

For bedre at udnytte potentialet i de enkelte transportformer, skal der skabes en bedre mulighed for at kombinere de forskellige transportmidler. F.eks. vil fleksibiliteten ved færdsel til fods eller på cykel kunne kombineres med den kollektive trafik, som er velegnet over større afstande. Hvis dette potentiale skal udnyttes, kræver det også en høj grad af service og information til trafikanterne.

Vejdirektoratet udarbejder pt. forundersøgelser for en evt. fast Kattegatforbindelse. Forundersøgelsen forventes at være færdig foråret 2022. Som del af forundersøgelsen indgår som tilvalg en korridor for en forbindelsesvej fra Kattegatforbindelsens anløb i Østjylland til Horsens/motorvej E45. Korridoren udgør pt. et bælte på flere hundrede meters bredde fra Hundslund i Odder Kommune til motorvej E45 nord for Gedved. Der er ikke taget politisk beslutning om, eller hvornår en evt. fast Kattegatforbindelse etableres. Der er heller ikke taget beslutning om, hvor en evt. forbindelsesvejs placeres, eller om den realiseres. Horsens Kommune følger arbejdet tæt med henblik på at koordinere den fysiske planlægning med en evt. fremtidig vejforbindelse.