1.2. Byvækst

Mål

  • Der skal sikres attraktive byvækstarealer til nye og varierende byområder, så der sikres mulighed for at bygge forskellige bolig- og erhvervstyper.
  • Den langsigtede byvækst skal ske i overensstemmelse med bymønster og hovedstrukturbillede. Det vil sige både i Horsens, Brædstrup og lokalcenterbyerne.
  • Det skal prioriteres at gennemføre en helhedsorienteret og bæredygtig planlægning med fokus på samspillet med det omkringliggende landskab, sammenhængen til den eksisterende by, identitet, arkitektur, skala, grønne og blå områder, klimatilpasning samt en god mobilitet og tilgængelighed for de store nye byvækstarealer.
  • Byvækstarealerne skal rumme et passende antal boliger, der matcher lokalområdets størrelse, så vi sikrer borgernes mulighed for adgang til rekreative grønne områder, bevægelsesmuligheder og rammerne for det gode hverdagsliv i områderne.
  • Der skal være alsidige og varierede fritidsmuligheder som idrætsanlæg, parker og grønne områder af høj kvalitet, tæt på boligområderne og ved skoler og institutioner.
  • I byvækstområderne skal der sikres let adgang til det omkringliggende landskab gennem grønne kiler og stiforbindelser. De grønne kiler kan evt. også anvendes til korridorer og parkering af klimavand.
  • Der skal sikres gode rammer for en attraktiv og dynamisk erhvervskommune - for både eksisterende og nye virksomheder.

Horsens syd og Sejet

I planperioden vil der blive udarbejdet en helhedsplan for Horsens syd. Den sydlige del af Horsens er ved at være bygget ud. Derfor skal en ny helhedsplan belyse, om – og hvor – Horsens evt. skal udvikle sig syd for Ringvej Syd på langt sigt. Helhedsplanen vil i proces og karakter kunne sammenlignes med helhedsplanen for Nørrestrand.

I den fire-årige planperiode vil der ligeledes blive udarbejdet en udviklingsplan for Sejet. Sejet kommer med den nye ringvejsforbindelse til at ligge centralt. Derfor skal det belyses, om – og hvor – Sejet evt. kan udvikles på længere sigt.

For begge planer gælder, at evt. nye udlæg til byudvikling vil blive indarbejdet i kommende kommuneplanlægninger.

Retningslinjer

1.2.1. Nye byvækstarealer skal støtte op om kommunens hovedstrukturbillede og bymønster – læs mere i Hovedstrukturen.

1.2.2. Nye arealer til byformål skal udlægges i tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra og ud.

1.2.3. Arealer, der i planperioden kan overføres til byzone og sommerhusformål, fremgår af kortet herunder. Derudover fremgår perspektivarealer for den langsigtede byudvikling.

1.2.4. Ved detailplanlægning for de udpegede byvækstarealer skal sammenhængen til den eksisterende by sikres gennem sti- og vejforbindelser, visuelle forbindelser samt arkitektonisk og skalamæssig tilpasning.

1.2.5. Ved detailplanlægning for de udpegede byvækstarealer skal det sikres, at der indtænkes grønne arealer til rekreativ brug og til klimatilpasning.

1.2.6. I nye byvækstområder skal regnvandet som udgangspunkt håndteres på terræn, når det samlet set vurderes at have klimamæssige, miljømæssige og/eller økonomiske gevinster. Og hvor det er muligt skal regnvandet nedsives i fælles anlæg alternativt på egen grund. Ekstrem regn skal i nye byområder håndteres efter et princip om vandneutral vandhåndtering op til en 100 års regnhændelse.

1.2.7. Ved udlæg af nye byvækstområder skal det sikres, at der er adgang til faciliteter, som f.eks. sportsanlæg, skoler, daginstitutioner, grønne områder og lignende.

1.2.8. Grænsen mellem by og land skal planlægges nøje, så mødet mellem by og land tager hensyn til det omkringliggende landskab.

1.2.9. Afgrænsningen af byvækstarealer skal i videst muligt omfang tage hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer, herunder i særlig grad til grundvandsinteresserlandskabelige og naturmæssige interesserkulturhistoriske værdierproduktionserhverv, klimatilpasning og samtidig en hensigtsmæssig udnyttelse af trafik- og forsyningsanlæg og øvrige offentlige serviceinvesteringer.

1.2.10. I forbindelse med byvækst til boliger skal der være fokus på at skabe god tilgængelighed til det åbne land og de store oplevelsesværdier, der ligger i landskaber og naturområder.

1.2.11. Mindre naturområder indenfor byvækstarealer skal bevares, som vigtige levesteder for dyr og planter, men også som en stedbunden kvalitet i byvækstområdet.

1.2.12. Nye større byvækstarealer til erhverv skal ske på baggrund af samlede overvejelser om den fremtidige erhvervsstruktur og en funktionsdeling mellem erhvervsområderne.

1.2.13. Erhvervsområder, der ligger i tilknytning til motorvejen, skal forbeholdes virksomheder, der har et særligt transportbehov, og derfor har behov for nem adgang til det overordnede vejnet.

1.2.14. Når der udlægges nye byvækstområder, skal der fokuseres på at optimere trafikafvikling- og sikkerhed.


Redegørelse

Byvæksten fylder og forandrer landskabet for altid. Der bliver flere og flere borgere, som der skal findes plads til. Arealressourcen er den samme, men der skal være plads til både boliger, erhverv, rekreative områder, klimatilpasning, natur – og landskab. Derfor skal der tænkes mere smart og bæredygtigt, hvis ikke byvæksten skal opsluge for meget af det åbne land.

Byudviklingen sker efterhånden i større omfang gennem byomdannelse og byfortætning. I Horsens Kommune er efterspørgslen på nye boliger dog så stor, at der er behov for at udlægge nye arealer til byvækst i Kommuneplan 2021-2033.

De nye byvækstområder, skal overføres til byzone, før de kan tages i brug til de påtænkte byformål. Overførsel af landzonearealer til byzone eller sommerhusområde sker gennem lokalplanlægning. Derfor indeholder kommuneplanen også rammer for den efterfølgende lokalplanlægning for de nye byvækstområder.

Byvæksten skal ske indefra og ud. For at begrænse inddragelsen af areal i det åbne land, bliver der ikke inddraget større arealer til byudvikling i kommuneplanlægningen, end der er behov for i den 12-årige kommuneplanperiode. Byernes vækst vil desuden i videst muligt omfang ske i tilknytning til eksisterende byområder. Byvækstområderne vil blive taget i brug indefra. Kommunen lægger vægt på, at lokalplanlægningen sikrer, at byerne til stadighed fremtræder som sammenhængende enheder.

Byvæksten skal støtte op om bymønstret, da det er her, der planlægges for de forskellige servicetilbud, der typisk vil efterspørges ved en egentlig byudvikling. Afgrænsningen af byvækstarealer er endvidere foretaget ud fra overvejelser om, hvordan byvæksten skal fordele sig mellem de enkelte byer i kommunen, vurderet ud fra det behov, der er i den enkelte by.

Der er beregnet et behov for udlæg af nye byudviklingsarealer til ca. 2.100 nye boliger i planperioden. Beregningen kan ses i afsnittet om byudvikling. De nye udlæg sker både i form af byvækst og byomdannelse.

For at få et realistisk billede af, hvor mange boliger, der kan være i de nye byvækstområder, er følgende faktor anvendt til beregning af rummelighed:

  • Rummeligheden for boliger beregnes ud fra arealets størrelse sammenholdt med en faktor på 70% åben lav og 30 % tæt lav, herunder 6 åben lav boliger/pr. hektar og 20 tæt lav boliger/pr. hektar.

Faktoren bygger på et studie i antallet af boliger i en lang række nyere boligområder i Horsens Kommune, der både rummer åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Den beregnede rummelighed i de nye byvækstområder, der udlægges til boliger, er 586. Heraf ligger de 60 i eksisterende byzone.

På samme måde er der ved studie af forskellige eksisterende erhvervsarealer opstillet en faktor for udregning af rummelighed i nye byvækstområder til erhverv:

  • Rummeligheden for erhverv, der opføres beregnes ud fra bebyggelsesprocent på arealet eller ud fra bebyggelsesprocent på naboarealer, der er udlagt til erhverv.

Rummeligheden for erhverv opgøres dog også i forhold til det samlede ha areal, der udlægges. Det beregnede areal i de nye byvækstområder, der udlægges til erhverv, er ca. 13,4 ha. Derudover udlægges der areal til erhverv i eksisterende byzone, men disse arealer regnes ikke med, da der ikke er tale om byvækst, men ændret arealanvendelse.

Med en eksisterende rummelighed på 359,5 ha rammelagte erhvervsområder og et forventet behov for 48 ha i planperioden, kan der ikke udlægges mere areal til erhverv i Kommuneplan 2021-2033, medmindre der foretages en omfordeling af allerede udlagte erhvervsarealer, i overensstemmelse med planlovens § 11a stk. 6. Derfor tages der to erhvervsarealer ud i forbindelse med Kommuneplan 2021-2033. Det drejer sig om del af rammeområde 32ER04 samt hele rammeområde 33ER06, tilsammen 51,6 ha.

Der udlægges som beskrevet her over ca. 13,4 ha nyt areal til erhvervsformål i Kommuneplan 2021-2033. I planperioden forventes evt. at blive kommuneplanlagt yderligere et erhvervsareal til transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder på ca. 31,6 ha, beliggende vest for Danish Crown. Der er en sagsbehandling i gang omkring anmeldelse af Danish Crown til risikovirksomhed. Arealet kan derfor først indarbejdes i kommuneplanen, når Miljøstyrelsens sagsbehandling af virksomhedens risikoanmeldelse efter § 8 i risikobekendtgørelsen er afsluttet, og når der efterfølgende er foretaget høring af berørte risikomyndigheder, og det på den baggrund viser sig at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udlægge arealet til erhvervsområde. Ved at tage 51,6 ha erhvervsareal ud af Kommuneplan 2021-2033, skabes der rummelighed til denne eventuelle planlægning.

Når der detailplanlægges for de udlagte byvækstområder, er det vigtigt, at der fokuseres på, hvordan de nye bydele forholder sig til den eksisterende by, de bygges sammen med. Der skal tages udgangspunkt i stedets identitet. Det skal sikres, at der skabes en naturlig sammenhæng, f.eks. ved at skabe sti- og vejforbindelser og rumdannelser mellem den nye og den eksisterende by. Det er også vigtigt, at den nye by tilpasses skalamæssigt til den eksisterende by, og at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem den nye og den eksisterende by.

Samtidig er det også vigtigt, at der tænkes nærrekreative grønne arealer ind i byvækstområderne, hvad enten det handler om at bevare et eksisterende naturområde indenfor byvækstområdet eller reservere plads til nye grønne arealer. Adgangen til lys og luft uden for døren er med til at øge livskvaliteten for borgerne, og det gør boligområderne mere attraktive, når der både er noget grønt at kigge på og rekreere sig i. Udover den rekreative værdi er de grønne områder også med til at give plads til mere biodiversitet.

Etableringen af grønne arealer skal også give plads til håndtering af det klimavand, der bliver en større og større udfordring. Derfor er det nødvendigt, at klimatilpasning tænkes ind i alle nye udlæg. Når klimatilpasning integreres i de grønne arealer, skabes der potentiale for merværdi for både mennesker og dyre- og planteliv – og dermed for samfundet. Derfor skal klimavand ikke kun ses som en udfordring, men især som en stor, rekreativ ressource.

Mobilitet og tilgængelighed spiller en vigtig rolle, hvis hverdagen skal hænge sammen. Derfor skal det sikres, at der er god adgang til byens faciliteter, i form af f.eks. sportsanlæg, daginstitutioner, skoler, større grønne områder, det åbne land og lignende.

Da Horsens Kommunes indbyggertal fortsat vokser, er det vigtigt at have fokus på, at faciliteterne følger med. Nogle byvækstområder kan være så store, at der i sig selv er behov for at reservere arealer inden for byvækstområdet til en ny boldbane, en hal, en skole, en daginstitution, en lommepark eller lignende.

Overgangen mellem by og land er en vigtig del af byernes afgrænsninger, fordi den er med til at sikre attraktive og velfungerende boligområder med let adgang til kommunens landskaber og naturområder. Samtidig har overgangen mellem by og land stor betydning for påvirkningen af især vores bevaringsværdige landskaber. Derfor skal der tages udgangspunkt i stedets særlige karakter, når der detailplanlægges for overgangen mellem by og land. Horsens Kommunes landskabsanalyse indeholder anbefalinger for, hvordan byvækst og byrande skal udformes i de i alt 17 landskabskarakterområder, som kommunen er inddelt i. Anbefalingerne skal danne grundlag for detailplanlægningen, både i kommuneplanens rammer og i lokalplanlægningen.

Byvækst påvirker både trafikafvikling og trafiksikkerhed i de bykvarter og lokalområder, de placeres i, fordi antallet af trafikanter øges. Centrale kryds, tilslutningsanlæg og skoleveje påvirkes ofte meget, når nye områder udbygges med boliger eller erhverv. Derfor er det nødvendigt at se på påvirkningen af det samlede trafiknet i et større område, end bare lige der, hvor det nye byvækstområde placeres. Og derfor er det afgørende, at der foretages de nødvendige investeringer i udbygning af veje og stier i forbindelse med udlæg af nye byvækstområder, så trafikken i hele området kan afvikles uden problemer, og de bløde trafikanter kan færdes sikkert i trafikken.

Planlægningen for erhvervsområder skal understøtte Horsens Kommune som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune. Erhvervsområderne er i udgangspunktet forskellige, og det sikrer, at der er arealer til mange forskellige virksomhedstyper med forskellige lokaliseringsbehov. Men der skal planlægges, så miljøkonflikter undgås. Til fordel for både virksomhederne og den omgivende by. Det skal være tydeligt, hvad de enkelte erhvervsområder kan bruges til – og hvor meget, der kan bygges. Det kan både give virksomhederne sikkerhed for, hvilke naboer de kan forvente at få, og hvor meget der er mulighed for at udvide på sigt.

I de nye erhvervsområder skal der i forbindelse med detailplanlægningen være fokus på, at erhvervsbyggeriet bidrager til at skabe gode byrum med byggeri og grønne udearealer, der bidrager positivt til omgivelserne. Der skal også være fokus på, hvordan klimatilpasning kan indgå i erhvervsområdernes grønne udearealer, så en del af udfordringerne med klimavand kan håndteres lokalt.

Billede fra Egebjerggårdsvej i Egebjerg.

Nye byvækstarealer i Kommuneplan 2021-2033

Der udlægges i alt 47,6 ha nyt areal til byvækst i Kommuneplan 2021-2033, svarende til ca. 369 boliger og ca. 6,4 ha erhvervsbyggeri. Der er medtaget seks områder, der ligger i byzone, men hvor den nye anvendelse vurderes at være så forskellig fra den eller de anvendelsesmuligheder, som området har i dag, at der reelt er tale om byvækst.

Der udlægges 4,5 ha areal til byvækst i byzone og 43,1 ha i landzone. Derudover ændres anvendelse for et areal på 14,4 ha fra boligformål til rekreativ formål, og arealet tilbageføres til landzone i en efterfølgende lokalplanlægning. Et areal på 7 ha ændrer anvendelse fra erhvervsformål til rekreative formål. Et udlagt areal på 44,6 ha til erhvervsformål tages ud af Kommuneplan 2021-2033.

Der udlægges følgende byvækstarealer til boliger i byzone i Kommuneplan 2021-2033:

Område Anvendelse Arealstørrelse Estimeret rummelighed Zonestatus Opmærksomhedspunkter
Gedved, Kirkevej Boliger 1,8 ha 36 boliger Byzone Hensyn til skala og kulturmiljø, påvirkning af vej-og stinet, vandhåndteringsplan (Område med kendte oversvømmelser)
Horsens, Sognegårdsvej

Boliger

0,3 ha 3 boliger Byzone Grundvandshensyn, vandhåndteringsplan (Risikoområde for oversvømmelser og område med kendte oversvømmelser)
Horsens, Bjerrevej Boliger 0,7 ha 15 boliger Byzone Hensyn til virksomheder, støj, vandhåndteringsplan (klimavand - Risikoområde for oversvømmelser og område med kendte oversvømmelser), trafikafvikling, naturinteresser.
Nim, Præstevænget Boliger 0,3 ha 6 boliger Byzone Næromgivelse til/kirkebyggelinje for Nim Kirke, vandhåndteringsplan (klimavand), gensidig påvirkning ift. virksomhed.
I alt byzone Boliger 3,1 ha 60 boliger Byzone  

Der udlægges følgende byvækstarealer til boliger i landzone i Kommuneplan 2021-2033:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed  Zonestatus  Opmærksomhedspunkter
Gedved vest, Vestervej  Boliger  1 ha 20 boliger  Landzone  Påvirkning af vej- og stinet, respekt for landsbymiljø og fortidsminde, vandhåndteringsplan (Område med kendte oversvømmelser).
Gedved, Korntoften  Boliger 11,5 ha  117 boliger  Landzone  Påvirkning af vej- og stinet, grundvandshensyn, landskabshensyn, jord- og stendiger, eksisterende erhverv og vandhåndteringsplan (klimavand).
Egebjerg, Egebjerggårdsvej  Boliger 6,3 ha  64 boliger  Landzone  Påvirkning af vej- og stinet, lugtgener fra husdyrbrug, hensyn til landskab, naturinteresser, vandhåndteringsplan.
Lund Vinten, Brønsholmvej  Boliger  7,5 ha 76 boliger  Landzone  Lugtgener fra husdyrbrug, hensyn til landskab, vandhåndteringsplan (klimavand), trafikafvikling.
Søvind, Ravnebjerget Boliger 3,2 ha 32 boliger Landzone Landsplandirektiv for udviklingsområder, støj fra Oddervej, trafikafvikling, påvirkning fra/af virksomhed, lugtgener fra husdyrbrug, grundvandshensyn og vandhåndteringsplan (klimavand - Område med kendte Oversvømmelser).
I alt landzone Boliger 29,5 ha 309 boliger Landzone  

Der udlægges følgende byvækstarealer til offentlige formål i Kommuneplan 2021-2033:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Opmærksomhedspunkter
Egebjerg, Rådvedvej i alt Offentlige formål

0,7 ha

0,35 ha By- og landzone Trafikafvikling, støj fra Skanderborgvej og motorvej E45, vandhåndteringsplan
    0,5   Byzone  
    0,2   Landzone  

Der udlægges følgende byvækstarealer til erhvervs- og centerformål i Kommuneplan 2021-2033:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Opmærksomhedspunkter
Horsens, Kærgårdsvej Erhverv 0,7 ha 0,4 ha Byzone Naturbeskyttelsesinteresser, vandhåndteringsplan.
Hovedgård, Horsensvej Centerformål 0,2 ha 0,16 ha Byzone Visuel ankomst til byen, støj mod naboer, trafikafvikling, vandhåndteringsplan (Risikoområde for oversvømmelser) og grundvandsinteresser
I alt Erhverv 0,9 ha 0,56 ha Byzone  

Der udlægges følgende byvækstområder til erhverv i Kommuneplan 2021-2033:

Område  Anvendelse Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Opmærksomhedspunkter
Horsens, Erhvervsbyvej Erhverv 1,1 ha 0,66 ha Landzone Omfordeling af erhvervsområder, trafik, landskabshensyn, påvirkning af boliger, vandhåndteringsplan.
Lund, Vrøndingvej Erhverv 11,3 ha 5,65 ha Landzone Omfordeling af erhvervsområder, potentiel økologisk forbindelse, støj, landskab, vandhåndteringsplan (klimavand).
Hovedgård, Gl. Århusvej Erhverv 1 ha 0,5 ha Landzone Omfordeling af erhvervsområder, grundvandsinteresser, støj, trafik, vandhåndteringsplan (klimavand).
I alt Erhverv 13,4 ha 6,41 ha Landzone  

Følgende arealer tages ud af beregningen af rummelighed for boliger og erhverv i Kommuneplan 2011-2033:

Område  Anvendelse Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidig zonestatus Ny anvendelse
Del af 32ER04 Erhverv 44,6 ha 13,4 ha Landzone Landzone Åbent land
33ER06 Erhverv 7 ha 3,5 ha Byzone Byzone Rekreative formål
Del af 14BO17 Boliger 14,4 ha 146 boliger Byzone Landzone Rekreative formål
I alt   66 ha        

Nye byvækstområder

De nye områder til byvækst beskrives i nedenstående bokse:

Billede fra Provstlund i Lund.

Billede fra Bygholm Bakker.

Gedved, Kirkevej

Området ligger i eksisterende byzone, tæt på skole og indkøbsmuligheder. Det er derfor velegnet til udbygning med boliger i form af tæt-lav boliger. Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Den vestlige del af arealet ligger i det værdifulde kulturmiljø Gedved Statsseminarium. Der skal gøres rede for, hvordan en udbygning med boliger vil påvirke kulturmiljøet, og hvordan der kan tages særlige hensyn til kulturmiljøet, f.eks. ved at bygge i samme skala, materialer m.m.

Arealet ligger i et kendt oversvømmelsesområde, hvor der er udfordringer med oversvømmelse ved Vestervej, samt vand fra tøbrud på lavtliggende arealer. Der skal redegøres for vandhåndtering herunder evt. problemer med overfladevand.  

Trafikalt skal området kobles på Kirkevej. En udbygning med boliger her og i de øvrige byvækstområder kan påvirke den trafikale situation i hele Gedved by, og generere mere trafik ved f.eks. skole, idrætsanlæg og dagligvarebutik. Derfor skal der tages højde for, hvordan den generelle trafikafvikling- og sikkerhed kan sikres i Gedved.

Området er 1,8 ha stort, og det estimeres, at der kan være 36 tæt-lav boliger på det.

Gedved, Kirkevej

Gedved, Kirkevej

Horsens, Sognegårdsvej

Området ligger i eksisterende byzone. En ændring fra erhverv til boligformål vil passe godt ind i bydelen, idet der ligger boliger mod nord og mod øst. Der vil være tale om en meget lille boligudstykning til åben-lav eller tæt-lav byggeri.

Området ligger delvis indenfor indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk. Da der er tale om en ændring af et eksisterende erhvervsområde til et boligområde, vurderes udlægget ikke umiddelbart så problematisk, som hvis der var tale om et areal, der ikke tidligere har været bebygget.

Området ligger inden for risikoudpegning Horsens By samt kendte oversvømmelser Dagnæshallen. Det pågældende område påvirkes dog ikke af disse, og det vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for oversvømmelse fra nedbør.

Området ligger i mindre grad indenfor influensområde for eksisterende virksomheder. Det skal undersøges, om dette giver udfordringer i forhold til støj – og i så fald, hvordan udfordringen kan løses.

Området er 0,3 ha stort, og det estimeres, at der kan være 3 åben-lav boliger på det.

Horsens, Sognegårdsvej

Horsens, Bjerrevej

Området ligger i eksisterende byzone, i et bykvarter med flere boliger. En ændring af anvendelsen til boliger vil derfor passe godt ind i kvarteret. Det er dog vigtigt, at nyt boligbyggeri får en skala, der passer til omgivelserne. Det vurderes, at der kan etableres tæt-lav byggeri i op til 2 etager.

Den østlige del af arealet ligger i støjbelastet område i forhold til Bjerrevej. Der skal derfor redegøres for, at der kan opnås et acceptabelt støjniveau i boliger og på friarealer.

En del af området ligger indenfor influensområde for eksisterende virksomheder på modsatte side af Bjerrevej. De nye boliger må ikke begrænse de eksisterende virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder, ligesom der skal kunne opnås et acceptabelt støjniveau i boliger og på friarealer i forhold til virksomhedsstøj.

Området ligger inden for udpeget risikoområde for oversvømmelser med hensyn til nedbør, stormflod og vandløb. Der skal derfor forventes krav til afhjælpende klimaforanstaltninger, f.eks. i form af minimumsgulvkote, bevarelse af lavningsvolumen o.lign. Der er ligeledes udfordringer med højtstående grundvand, der skal løses.

En udbygning med boliger kan påvirke den trafikale situation i hele kvarteret. Derfor skal der tages højde for, hvordan den generelle trafikafvikling- og sikkerhed kan sikres i hele kvarteret ved udbygning med flere boliger.

Det vurderes, at der i området kan være egnede yngle- og rasteområder for bilag IV arter i form af flagermus. Derfor skal det undersøges, om det giver udfordringer i forhold til at bygge boliger.

Området er 0,7 ha stort, og det estimeres, at der kan være 15 tæt-lav boliger på det.

Horsens, Bjerrevej

Nim, Præstevænget

Området ligger i eksisterende byzone. Det vurderes, at området er velegnet til tæt-lav boligbebyggelse, der både kan være med til at tilbyde mindre boliger i Nim og understøtte byens dagligvarebutik. Der er dog en række forhold, der skal belyses nærmere i forbindelse med detailplanlægningen:

Området ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til Nim vandværk. Der skal derfor indarbejdes tekniske tiltag, der forhindrer en forurening af drikkevandet, i lokalplanen.

Området ligger også i næromgivelser og indenfor kirkebyggelinje til Nim Kirke. Det betyder, at Aarhus Stift skal høres om evt. fremtidig bebyggelse, samt at bebyggelse skal tilpasse sig kirkebyggeriet og kirkens omgivelser.

På nabogrunden ligger en virksomhed. Det skal derfor påvises, at virksomheden ikke påvirker nye boliger negativt med støj, lugt og lignende. Omvendt skal det sikres, at drifts- og udviklingsmuligheder for virksomheden ikke begrænses ved udlæg af boliger.

Screeningskort viser, at der på længere sigt er risiko for betydelig grundvandsstigning i området. Dette forhold skal belyses nærmere i forbindelse med detailplanlægningen.

Området er 0,3 ha stort, og det estimeres, at der kan være 6 tæt-lav boliger på det.

Nim, Præstevænget

Gedved vest, Vestervej

Området ligger i landzone, men udgør den vestligste del af landsbyen Gedved. Der er i dag skov ønsket på området, men det vurderes, at der kan opnås en fin afrunding af Gedved mod vest ved at udlægge det til boligformål i form at tæt-lav bebyggelse.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Ny tæt-lav bebyggelse skal opføres og placeres med respekt for det eksisterende kulturmiljø - landsbymiljøet med gårde, der er placeret langs bygaden. Derudover skal den vestlige del af arealet, der ligger indenfor fortidsmindeareal, friholdes for bebyggelse.

Det er en forudsætning, at der laves en overordnet plan for afvikling af trafikken / udbygning af infrastrukturen i den vestlige del af Gedved, samt at der tages højde for etablering af skybrudskorridorer i området omkring Vestervej.

I forhold til grundvandsbeskyttelse skal der indarbejdes krav om tekniske tiltag i en lokalplanlægning.

Området er 1 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 20 tæt-lav boliger på det.

Gedved, Vestervej

Gedved, Korntoften

Området ligger i landzone, men ligger i umiddelbar forlængelse af det nye boligkvarter omkring Korntoften. Det vil derfor udgøre en naturlig udbygning og være velegnet som et nyt boligkvarter med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Der skal tages hensyn til de beskyttede jord- og stendiger i kanten af området. Der er flotte kig over landskabet mod nord, helt til Ejer Bavnehøj. Der skal derfor arbejdes med en grøn kile nord-syd gående kile gennem området. Mod syd bør der etableres et grønt bælte, så der dannes lidt afstand til det eksisterende boligkvarter ved Korntoften. I den sydlige del bør der ligeledes kun åbnes mulighed for etablering af byggeri i 1 etage, så indkig til de eksisterende boliger undgås.

Området kommer til at ligge i udpegning til større sammenhængende landskab med særlige udsigter. Det betyder, at der bliver krav til en særlig tilpasning af ny bebyggelse, der i udformning, farvevalg og placering skal tage særlige hensyn til den oplevelsesværdi og kvalitet, som de markante udsigter og kig i landskabet giver.

Der skal laves en plan for vandhåndtering. Lavning centralt i området danner blue spot, der skal afsættes plads til håndtering af klimavand. Klimatilpasning kan evt. indgå som element i de grønne kiler.

Lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse forudsætter, at det kan godtgøres, at arealerne ikke er belastet af støj samt lugt-, støv-, og anden luftforurening. Der skal om nødvendigt stilles krav om etablering afværgeforanstaltninger, således at det sikres, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes samt at drifts- og udviklingsmuligheder ikke forringes for omkringliggende produktionsvirksomheder.

Der skal laves en overordnet plan for afvikling af trafikken / udbygning af infrastrukturen i Gedved nord, herunder også krydsningsmuligheder af større veje, stier og fortove. Og dette skal ses i sammenhæng med de samlede byudviklingsplaner i Gedved.

I forhold til grundvandsbeskyttelse skal der indarbejdes krav om tekniske tiltag i en lokalplanlægning.

Som del af forundersøgelsen for en evt. fast Kattegatforbindelse indgår som muligt tilvalg en korridor for en forbindelsesvej fra Kattegatforbindelsens anløb i Østjylland til Horsens/motorvej E45. Korridoren udgør pt. et bælte på flere hundrede meters bredde fra Hundslund i Odder Kommune til motorvej E45 nord for Gedved. Der er ikke taget politisk beslutning om, eller hvornår en evt. fast Kattegatforbindelse etableres. Der er heller ikke taget beslutning om, hvor en evt. forbindelsesvejs placeres, eller om den realiseres.

Området er 11,5 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 117 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Gedved, Korntoften

Egebjerg, Egebjerggårdsvej

Området ligger i landzone, men i umiddelbar tilknytning til det nye boligkvarter omkring Egebjerggårdsvej. Med tilknytning til eksisterende byzone og en attraktiv beliggenhed vil området være velegnet til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Området udgør en del af en landbrugsejendom, hvor der er husdyrbrug i form af svinehold. Det er en forudsætning for en lokalplanlægning, at husdyrbruget er ophørt, idet der er lugtgener fra det.

Det er en forudsætning, at der laves en overordnet plan for afvikling af trafikken / udbygning af infrastrukturen i Egebjerg i forbindelse med yderligere boligudbygning. Og dette skal ses i sammenhæng med de samlede byudviklingsplaner i Egebjerg.

Der er flotte kig over landskabet mod nord. Der skal derfor arbejdes med en grøn nord-syd gående kile gennem området. Mod syd bør der etableres et grønt bælte, så der dannes lidt afstand til det eksisterende boligkvarter ved Egebjerggårdsvej. Eksisterende levende hegn mod syd samt i den nordlige ende af området bør bevares.

Det meget skrående terræn på den laveste vestlige del af området kan være påvirket af overfladevand. Der skal laves en plan for vandhåndtering.

Det skal undersøges, om der evt. lever bilag IV-arter i området.

Området er 6,3 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 64 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Egebjerg, Egebjerggårdsvej

Lund-Vinten, Brønsholmvej

Området, der ligger i landzone, er beliggende i tilknytning til Vinten. Det vurderes, at området vil være velegnet til en mindre afrunding af Vinten med åben-lav og tæt-lav boliger.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Området ligger i udpegning til bevaringsværdigt landskab. Med Kommuneplan 2021-2033 revideres landskabsudpegningerne, på baggrund af den landskabsanalyse, der er udarbejdet for Horsens Kommune. I denne vurderes det, at det bevaringsværdige landskab kan reduceres nord for Vinten. Det forudsættes, at Kommuneplan 2021-2033 kan vedtages med en reducering af det bevaringsværdige landskab, således at området kommer til at ligge uden for landskabsudpegningen.

Af hensyn til eksisterende boliger og landskabet bør der indarbejdes grønne kiler i et nyt boligområde.

Der ligger et husdyrbrug på Bækvej, der påvirker området med lugtgener. Det er derfor en forudsætning, at problematik med lugt fra husdyrbruget er løst, inden der kan lokalplanlægges for området. Det kan ske ved, at husdyrbruget enten er ophørt, eller at der er lavet en OML-beregning, der viser, at området ikke vil påvirkes af lugtgener.

Det er en forudsætning, at der laves en overordnet plan for afvikling af trafikken / udbygning af infrastrukturen i Lund og Vinten i forbindelse med yderligere boligudbygning, herunder særlig fokus på de bløde trafikanter. Og dette skal ses i sammenhæng med de samlede byudviklingsplaner i Lund og Vinten.

Der skal laves en plan for vandhåndtering. Der er bluespots i området, som skal indgå i detailplanlægningen. Det skal sikres, at vandet kan strømme uden øget risiko for oversvømmelse, f.eks. ved tilbageholdelse af vand. Klimatilpasning kan evt. integreres i de grønne kiler.

Området er 7,5 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 76 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Lund-Vinten, Brønsholmvej

 

Søvind, Ravnebjerget

Området, der ligger i landzone, er beliggende i tilknytning til Søvind. Det ligger centralt i byen, tæt på skole, børneinstitution og byens dagligvarebutik. Det vurderes, at det vil være velegnet til etablering af et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse, der sammen med den eksisterende bebyggelse vil udgøre en helt naturlig afrunding af Søvind mod øst.

Da området ligger i landzone indenfor kystnærhedszonen, kræver det, at det kommer til at indgå i et landsplandirektiv som nyt udviklingsområde i kystnærhedszonen. Horsens Kommune har søgt om optagelse i et landsplandirektiv, og det forventes, at dette vil være sket, inden den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

På Reballevej ligger et svinebrug, der vil give lugtgener for området. Svinebruget er allerede i dag begrænset af de eksisterende boliger. Dette ændrer dog ikke på, at det er en forudsætning, at problematik med lugt fra husdyrbruget er løst, inden der kan lokalplanlægges for området. Det kan ske ved, at husdyrbruget enten er ophørt, eller at der er lavet en OML-beregning, der viser, at et nyt boligområde ikke vil påvirkes af lugtgener.

Området ligger tæt på Oddervej og Søvind Mejeri. Det skal derfor kunne sandsynliggøres, at der kan opnås acceptable støjforhold for boliger og friarealer i forhold til vejen og virksomheden. Lokalplanlægningen skal derfor kunne stille vilkår om de nødvendige afbødende foranstaltninger i forhold til støj. Det skal også sikres, at drifts- og udviklingsmuligheder for mejeriet ikke begrænses ved udlæg af boliger.

Der skal laves en plan for vandhåndtering. Der er særlige afstrømningsforhold samt risiko for oversvømmelse på området. Det er derfor en forudsætning, at lokalplanlægningen belyser, hvordan området skal indrettes med hensyntagen til hovedstrømningslinjer og håndtering af ekstrem regn. Området er desuden en del af vandoplandet til Søvind Bæk der er udpeget område for kendte oversvømmelser, der skal derfor være særlig opmærksomhed på at oversvømmelsesrisikoen ikke øges nedstrøms.

Området ligger delvist indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplandet til Søvind Vandværk. Det er derfor en forudsætning, at lokalplanlægningen stiller krav om tekniske tiltag, der kan afbøde påvirkning af drikkevandet.

Der skal tages særlige hensyn til de bløde trafikanter ift. skole og daginstitution, der ligger tæt på arealet. Det gælder både for ny vejføring og på Ravnebjerget.

Der er skovbyggelinjer og kirkebyggelinje på området. Det skal afklares i forbindelse med lokalplanlægningen om og hvordan der kan dispenseres fra disse.

Området kommer til at ligge i udpegning til større sammenhængende landskab med særlige udsigter. Det betyder, at der bliver krav til en særlig tilpasning af ny bebyggelse, der i udformning, farvevalg og placering skal tage særlige hensyn til den oplevelsesværdi og kvalitet, som de markante udsigter og kig i landskabet giver.

Området er 3,2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 32 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Planlægningsmæssig begrundelse for udlæg af nyt byvækstareal i kystnærhedszonen:

Søvind er som lokalcenterby i Horsens Kommunes bymønstret en vigtig bosætningsby. Byen har 1.052 (1. januar 2021, DS BY3) indbyggere og er beliggende i den østlige del af kommunen, i kystlandskabet ned mod Horsens Fjord. Med placeringen ved Oddervej er der god vejforbindelse fra Søvind til Horsens, Odder og Aarhus.

Udover byens attraktive placering i forhold til natur og landskab, rummer den indkøbsmuligheder, bibliotek, skole og dagtilbud. På trods af de gode forudsætninger har Søvind oplevet tilbagegang i indbyggertal de seneste år. Til sammenligning har Horsens, Brædstrup og kommunens andre lokalcenterbyer oplevet en moderat til stor befolkningstilvækst. Horsens Kommune vurderer på den baggrund, at der skal udlægges nyt areal til boligformål, så kommuneplanlægningen kan styrke Søvind som en attraktiv by at bo og leve i.

Muligheden for at lave byomdannelse til boligformål indenfor den eksisterende by er blevet undersøgt. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er potentiale for byomdannelse, idet der ikke findes arealer, der har en sådan karakter, at de kan omdannes til nye byfunktioner.

På samme måde er muligheden for ny byvækst i tilknytning til den eksisterende by blevet undersøgt:

Mod syd afgrænses Søvind af kystlandskabet ned mod Horsens Fjord. Hele området syd for Søvind er udpeget til bevaringsværdigt landskab, hvorfor det vurderes, at der ikke kan placeres ny byvækst.

Området mod syd og vest er ligeledes præget af udpegninger til hhv. naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Det vurderes derfor, at disse udpegninger bør respekteres, fremfor at udlægge ny byvækst.

Mod øst ligger et landzoneareal, der udgør en ”lomme” i forhold til den eksisterende by. Det vurderes, at dette areal vil kunne komme til at indgå som en naturlig del af Søvind by, som boligareal. Der er mulighed for at lave en afgrænsning mod øst, hvorved der kan opnås en klar og sammenhængende byrand mod det åbne land. Samtidig vil et boligområde her komme til at ligge centralt, både i forhold til skole, bibliotek, daginstitution og dagligvarebutik.

Arealet ligger i en lavning, der mod nord, øst og syd er omgivet af højere-liggende terræn. Mod syd ligger Søvind Plantage, der sammen med den sydlige del af Søvind afskærmer arealet mod syd. Området vil kunne ses fra nord og øst, men det vurderes, at det vil blive opfattet som en integreret del af Søvind by. Der kan evt. i forbindelse med lokalplanlægning stilles særlige krav om bygningshøjde, materiale- og farvevalg, der kan være med til at sikre en god tilpasning til landskabet.

På denne baggrund vurderes det, at der er en planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge arealet til boligformål, i form af rammeområde 35BO09.

Vurdering af landskabsmæssige interesser for rammeområde 35BO09

Horsens Kommune har i 2018 fået udarbejdet en landskabsanalyse for hele kommunen, baseret på landskabskaraktermetodens principper. Landskabsanalysen danner grundlag for udpegninger af bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber i Kommuneplan 2021-2033.

Rammeområdet ligger i landskabsområdet Stensballe Bjerge, der alle steder er kendetegnet ved et højtliggende og på forskellig vis bakket terræn. Vurderingen af dette landskabsområde er, at de fleste ændringer kan indpasses i den del af landskabet, der ligger uden for det afgrænsede kystforland, når det sker med hensyn til landskabets overordnede landskabstræk. Denne del af landskabet vurderes derfor ikke særligt sårbart.

I den øvrige del er landskabet kendetegnet ved særlige udsigter mod kysten, der tillægger landskabet en særlig oplevelsesværdi. Derfor vurderes landskabet her særligt sårbart over for ændringer, der kan påvirke oplevelsen af kystlandskabet og begrænse eller forringe de særlige udsigter. I kystlandskabet gælder det især ændringer, der bryder landskabets enkle og åbne karakter samt tydelige relation til kysten.

I forhold til byvækst og byrand vurderes landskabet bedst egnet til byvækst omkring Søvind, hvor byen i forvejen er præget af byudvikling i sin struktur og udtryk. Det er karakteristisk, at Søvind generelt ligger lavt i det storbakkede terræn, så byen og byrandene nedtones i landskabsbilledet og udsigterne på tværs af landskabet. På grund af udsigterne mod kysten og kystlandskabet er landskabet særligt sårbart over for byrande med stort eller på anden måde markant byggeri, der præger udsigterne.

I Kommuneplan 2021-2033 er kystlandskabet syd for Søvind udpeget til bevaringsværdigt landskab. Der er ligeledes en arealfredning på en stor del af området. Det vurderes, at der ikke kan udlægges ny byudvikling indenfor det bevaringsværdige landskab.

Et større område nord for Søvind og ned mod kysten er i kommuneplanforslaget udpeget til større sammenhængende landskab med særlige udsigter. Retningslinjen for dette område fastlægger, at der skal tages særligt hensyn til de markante udsigter og kig i landskabet, når der etableres ny eller ændres på bebyggelse, vejanlæg, tekniske anlæg og lignende, så de ikke forringer oplevelsesværdien og landskabskvaliteten. Rammeområde 35BO09 ligger indenfor denne udpegning.

Samlet set vurderes det, at rammeområde 35BO09 ikke vil komme til at påvirke landskabsinteresserne negativt. Der kan i rammerne evt. stilles krav til bygningshøjde, materiale- og farvevalg, for at understøtte, at der at sikre en god tilpasning af nyt byggeri til landskabet.

Vurdering af naturinteresser for rammeområde 35BO09

Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser for rammeområdet.

Vurdering af miljø- og klimainteresser for rammeområde 35BO09

Nord for rammeområdet ligger et svinebrug, der kan give lugtgener. Svinebruget er allerede i dag begrænset af de eksisterende boliger i Søvind. Løsning af problematik med lugt fra husdyrbruget skal belyses, inden der kan lokalplanlægges for rammeområdet. Det kan ske ved, at husdyrbruget enten er ophørt, eller at der er lavet en OML-beregning, der viser, at et nyt boligområde ikke vil påvirkes af lugtgener.

Rammeområdet ligger delvist indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplandet til Søvind Vandværk. Der er udarbejdet grundvandsredegørelse for rammeområdet i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2021-2033. Konklusionen på grundvandsredegørelsen er, at kommunen i forbindelse med en lokalplanlægning for rammeområdet vil sikre, at der indarbejdes de nødvendige tekniske tiltag. Tiltagene vil tage udgangspunkt i kommuneplanens generelle rammer for grundvand, og kan vedrøre afledning af husspildevand, tagvand og vejvand samt opvarmning af området.

Rammeområdet ligger tæt på Oddervej og Søvind Mejeri. Det skal derfor kunne sandsynliggøres, at der kan opnås acceptable støjforhold for boliger og friarealer i forhold til vejen og virksomheden. Der skal derfor i forbindelse med lokalplanlægningen kunne stille vilkår om de nødvendige afbødende foranstaltninger i forhold til støj. Det skal også sikres, at drifts- og udviklingsmuligheder for mejeriet ikke begrænses ved udlæg af boliger.

Der er registreret særlige afstrømningsforhold samt risiko for oversvømmelse på dele af rammeområdet. Det er derfor en forudsætning, at der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes en plan for vandhåndtering, samt at lokalplanlægningen belyser, hvordan området skal indrettes med hensyntagen til hovedstrømningslinjer og håndtering af ekstrem regn.

Området er desuden en del af vandoplandet til Søvind Bæk der er udpeget område for kendte oversvømmelser, der skal derfor være særlig opmærksomhed på at oversvømmelsesrisikoen ikke øges nedstrøms.

Samlet set vurderes det, at miljø- og klimaforhold vil kunne håndteres i forbindelse med lokalplanlægning for rammeområdet.

Byggelinjer

Rammeområdet er delvist omfattet af skovbyggelinjer og kirkebyggelinje. Det vurderes, at en ny bebyggelse i rammeområdet vil komme til at indgå i en naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i Søvind. Den nye bebyggelse vurderes derfor ikke at påvirke eksisterende skov og Søvind Kirke negativt.

Der vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive søgt om dispensation fra byggelinjerne.

Søvind, Ravnebjerget

Egebjerg, Rådvedvej

Området ligger delvist i byzone, delvist i landzone. Det er i dag udlagt til rekreativt område. Med en nær beliggenhed til centerområdet i Egebjerg – og med en central by, der er tæt bebygget – udlægges området til offentlige formål. Formålet er at kunne flytte Egebjerg Forsamlingshus til en ny placering, der stadig er centralt beliggende i forhold til byfunktionerne.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Der skal tages hensyn til trafiksikkerheden for alle trafikantgrupper omkring rundkørslen og de omgivende veje, da der i forvejen er en stor trafikudveksling her. Det bør derudover vurderes om ny arealfunktion giver anledning til en omdisponering af vejnettet i området, herunder etablering af faciliteter for bløde trafikanter.

Hele området ligger indenfor støjbelastet område i forhold til motorvej E45 og Skanderborgvej. Lokalplanlægningen skal derfor belyse, hvilke afbødede foranstaltninger der er nødvendige for at kunne opnå et acceptabelt støjniveau for den nye anvendelser i området.

Området ligger ved ankomsten til Egebjerg. Derfor skal der være fokus på udformning af både nyt byggeri, skiltning og ubebyggede dele af området i øvrigt, da området har en meget synlig beliggenhed.

Området er 0,7 ha stort. Heraf er 0,2 ha beliggende i landzone. Det estimeres, at der vil kunne opføres ca. 0,35 ha byggeri i området. Der udlægges en ny ramme for området, offentlige formål, forsamlingshus/kulturel institution.

EEgebjerg, Rådvedvej

Horsens, Kærgårdsvej

Området ligger i byzone. Det vurderes, at området er velegnet som udvidelsesmulighed for den virksomhed, der ligger på naboarealet, og som i dag ikke har udvidelsesmuligheder.

I forbindelse med detailplanlægning skal der være et særligt fokus på, hvordan nyt byggeri kommer til at påvirke landskabet omkring Hansted Ådal, der strækker sig helt op til Silkeborgvej. Der skal også være særlig fokus på, hvordan nyt byggeri og indretning af arealet kan tilpasses til de naturbeskyttelsesinteresser, der er i området.

Der skal ligeledes i detailplanlægningen tages hensyn til de evt. vejudvidelser, som kan blive en følge af den påtænkte udvidelse af motorvej E45 til seks spor.

Der skal arbejdes med vandneutral vandhåndteringsplan, da der mod nord afvandes til Hansted Å systemet og mod syd til Bygholm Å systemet. Begge å-systemer er risikoområder.

Området er 0,7 ha stort, og det estimeres, at der vil kunne bygges 0,35 ha byggeri på det. Området lægges ind i rammeområde 13ER05. Det betyder, at det udlægges til håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere i miljøklasse 3 til 5.

Horsens, Kærgårdsvej

Hovedgård, Horsensvej

Området ligger i byzone, og er i dag udlagt til boligformål i kommuneplanens rammer. Med en beliggenhed på hjørnet af Gl. Århusvej og Horsensvej vurderes det, at det vil være vanskeligt at opføre boliger, på grund af støj fra vejene.

Med en beliggenhed umiddelbart i tilknytning til den udlagte bymidte i Hovedgård vurderes det, at området med fordel vil kunne anvendes til centerformål i stedet for boligformål. Der er dog en række forhold, der skal belyses nærmere i forbindelse med detailplanlægningen:

Mod nord ligger der eksisterende boliger. Derfor er det vigtigt at få afklaret, om – og hvordan - støj fra nye aktiviteter kan afværges i forhold til boligerne.

Med en beliggenhed ved ankomsten til Hovedgård fra syd er det vigtigt, at der er fokus på udformning af både nyt byggeri, skiltning og ubebyggede dele af området i øvrigt, da området har en meget synlig beliggenhed. Det er ligeledes vigtigt at få afklaret, hvordan trafikken i området med nye anvendelser på arealet kan afvikles uden gene for både biltrafik og bløde trafikanter.

Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsopland til Åes Vandværk. Derfor skal der være fokus på grundvandsforholdene i forbindelse med detailplanlægningen.

Området er 0,2 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 0,1 ha erhvervsbyggeri på det. Området lægges ind i rammeområde 34CE02. Det betyder, at det udlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter i miljøklasse 1 til 4.

Hovedgård, Horsensvej

Horsens, Erhvervsbyvej

Området, der ligger i landzone, er beliggende op til et eksisterende erhvervsområde i byzone. Der er tale om udlæg af et mindre areal til byvækst og en naturlig afrunding af et eksisterende erhvervsområde.

Da der er udlagt større arealer til erhvervsformål, end der er behov for, kræver udlægget en omfordeling med allerede udlagte erhvervsarealer i kommuneplanen.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Der skal stilles krav om beplantninger omkring erhvervsområdet af hensyn til landskabet mod syd.

Det skal sikres, at aktiviteterne i området ikke kommer til at påvirke de eksisterende boliger nord for Ringvej Syd negativt med støj, lugt og støv.

Det skal belyses, hvordan en øget trafikbelastning i området kan løses uden negativ påvirkning af området.

Der skal laves en vandhåndteringsplan for området.

Området er 1,1 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 0,55 ha erhvervsbyggeri på det. Området lægges ind i rammeområde 15ER10. Det betyder, at det udlægges til håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere i miljøklasse 3 til 5.

Horsens, Erhvervsbyvej

Lund, Vrøndingvej

Området er beliggende i landzone, umiddelbart syd for erhvervsområdet VEGA i Lund. Det vil udgøre en naturlig afrunding af VEGA. Samtidig giver det god mening at inddrage dette område, da det kan få direkte adgang til tilslutningsanlæg 56b, hvis der etableres en direkte forbindelsesvej fra VEGA til motorvej E45.

Da der er udlagt større arealer til erhvervsformål, end der er behov for, kræver udlægget en omfordeling med allerede udlagte erhvervsarealer i kommuneplanen.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Der er udpeget en større potentiel økologisk forbindelse, der skal skabe mulighed for at forbinde det grønne område vest for VEGA med Bygholm Ådal. Området ligger i den gældende kommuneplan indenfor udpegningen. Den potentielle økologiske forbindelse bliver i Kommuneplan 2021-2033 tilpasset, så området kan udlægges til erhvervsformål, idet det vurderes, at det er muligt at opretholde den potentielle økologiske forbindelse, selvom der udlægges et nyt erhvervsområde. Det er dog vigtigt, at der i en lokalplanlægning tages hensyn til, hvordan et nyt erhvervsbyggeri kan tilpasses i forhold til den økologiske forbindelse.

Det er også vigtigt, at der i forbindelse med lokalplanlægning tages stilling til, hvordan der kan tages hensyn til det omgivende landskab. Det kan f.eks. være ved at stille krav til beplantning til delvist at afskærme den nye byrand, som et kommende erhvervsbyggeri vil skabe.

Ved valg af miljøklasse for erhvervsområdet skal der tages hensyn til, at der nord for arealet er udlagt et rekreativt område. Støjgrænserne i det rekreative område skal således kunne overholdes.

Der skal laves en vandhåndteringsplan for området. Der skal planlægges for vandneutral vandhåndtering, så der ikke ledes mere vand til Bygholm Å systemet ved ekstrem regn end i dag.

Området er 11,3 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 5,6 ha erhvervsbyggeri på det. Der oprettes en ny ramme for området, der udlægger det til servicevirksomhed, lager, lettere industri og håndværk, transport- og logistikvirksomhed med mere i miljøklasse 3 til 5.

Lund, Vrøndingvej

Hovedgård, Gl. Århusvej

Området ligger i landzone, men i umiddelbar tilknytning til det eksisterende erhvervsområde på Industriområdet. Området udlægges således som en mindre udvidelse af dette erhvervsområde.

Da der er udlagt større arealer til erhvervsformål, end der er behov for, kræver udlægget en omfordeling med allerede udlagte erhvervsarealer i kommuneplanen.

Følgende forhold skal være i fokus i forbindelse med detailplanlægningen:

Arealet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til hhv. Åes Vandværk og Højballegårdværket. Der skal derfor stilles krav om tekniske tiltag, der forhindrer påvirkning af drikkevandet i lokalplanlægningen.

Den østlige del af området ligger indenfor støjbelastet område i forhold til Gl. Århusvej. Lokalplanlægningen skal derfor belyse, om det er nødvendigt med afbødede foranstaltninger for at kunne opnå et acceptabelt støjniveau for de nye anvendelser i området.

Der skal laves en vandhåndteringsplan for området. Da området gennemstrømmes af et større opland, skal der være opmærksomhed på, hvordan området skal indrettes med hensyntagen til hovedstrømningslinjer og håndtering af ekstrem regn.

Området er 1 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 0,5 ha erhvervsbyggeri på det. Området lægges ind i rammeområde 34ER03. Det betyder, at det udlægges til håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere i miljøklasse 4 til 6.

Hovedgård, Gl. Aarhusvej

Rammebestemmelser for nye byvækstområder

Der fastsættes følgende rammebestemmelser for byvækstområderne:

Område Anvendelse Bebyggelses% Etageantal Max. højde Miljøklasse
Gedved, Kirkevej Tæt-lav boliger 40 2  - 
Horsens, Sognegårdsvej Åben-lav og tæt-lav boliger

Åben-lav: 30 Tæt-lav: 40

2  - 
Horsens, Bjerrevej Tæt-lav boliger 40 2  - 
Nim, Præstevænget Tæt-lav boliger 40 2  - 
Gedved vest, Vestervej Tæt-lav boliger 40 2  - 
Gedved, Korntoften Åben-lav og tæt-lav boliger Åben-lav: 30 Tæt-lav: 40 2  - 
Egebjerg, Egebjerggårdsvej Åben-lav og tæt-lav boliger Åben-lav: 30 Tæt-lav: 40 2  -
Lund nord, Brønsholmvej Åben-lav og tæt-lav boliger Åben-lav: 30 Tæt-lav: 40 2  - 
Søvind, Ravnebjerget Åben-lav og tæt-lav boliger Åben-lav: 30 Tæt-lav: 40 2  - 
Egebjerg, Rådvedvej Off. formål, kulturel institution, forsamlingshus 50 2  2 til 4
Horsens, Kærgårdsvej Erhverv, håndværks- og værkstedsvirksomhed m.m. 60 3 10 3 til 5
Hovedgård, Horsensvej Centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig servide, samt foreningsaktiviteter 80 2 1 til 4
Horsens, Erhvervsbyvej Erhverv, håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere 60 3 10 3 til 5
Lund, Vrøndingvej Erhverv, servicevirksomhed, lager, lettere industri og håndværk, tungere industri, transport- og logistikvirksomhed med mere 50 2 18 1 til 6
Hovedgård, Gl. Århusvej Erhverv, håndværks- og værkstedsvirksomhed, tung industri, lager med mere 50 2 12 4 til 6

Arealer, der tages ud eller ændrer status, samt perspektivområder

Del af rammeområde 14BO17

Rammeområde 14BO17 er udlagt til boliger i Kommuneplan 2017. Der udtages et areal på ca. 14,4 ha af den sydlige del af rammeområdet. Arealet er omfattet af lokalplan 2015-7 - Østerhåb Vest, Horsens, der ligeledes udlægger det til boliger. Det er blevet besluttet, at Boller Rideklub skal blive på arealet i de næste 10 år, med mulighed for evt. forlængelse. Der vil derfor blive udarbejdet ny lokalplan, der udlægger det til rekreative formål og tilbagefører arealet til landzone. Arealet udlægges i Kommuneplan 2021-2033 til rekreative formål i rammebestemmelserne.

Del af rammeområde 14BO17

Del af rammeområde 32ER04

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Der udtages et areal på ca. 44,6 ha af den sydelige del af rammeområdet. Der er ikke udarbejdet lokalplan for rammeområdet, der ligger i landzone, bortset fra ca. 7.000 m2 i det syd-østligste hjørne. Arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer i Kommuneplan 2021-2033. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Del af rammeområde 32ER04

Rammeområde 33ER06

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Hele rammeområdet på 7 ha ændrer status til rekreativt område i Kommuneplan 2021-2033.

Rammeområde 33ER06

Der udlægges i Kommuneplan 2021-2033 en række perspektivområder. Det vil sige arealer, der ikke indgår i kommuneplanlægningen, men på sigt overvejes indarbejdet i kommuneplanlægningen. Der skal derfor foretages en konkret vurdering og en konkret kommuneplanlægning, før arealerne evt. kan komme i spil som nye byudviklingsområder.

Der er med perspektivområderne således ikke taget endelig stilling til, om der på et senere tidspunkt vil eller kan blive gennemført en planlægning, der sætter dem i spil som byudviklingsområder.

Nørrestrand

Etape 3, 4 og 5 af Horsens Kommunes store byudviklingsområde Nørrestrand udlægges som perspektivområde. Det vil sige et areal, der vil blive inddraget i kommuneplanlægningen på sigt.

Området er blevet justeret mod syd-øst, så det er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Nørrestrand, der blev politisk vedtaget i marts 2018.

Ca. halvdelen af det samlede areal ligger indenfor kystnærhedszonen. Denne del vil Horsens Kommune ansøge erhvervsministeren om at få udlagt til udviklingsområde i kystnærhedszonen i et landsplandirektiv, næste gang der kommer en ansøgningsrunde.

Når arealet i kystnærhedszone forventeligt kommer med i et landsplandirektiv, vil de tre etaper blive indarbejdet i kommende kommuneplaner som nye byvækstarealer. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at tilgodese de landskabelige og naturmæssige interesser på arealet.

Perspektivområde Nørrestrand

Hatting, Eriknauervej

Området er beliggende i tilknytning til Hatting, umiddelbart syd for boligkvarteret Hyldemarken og Eriknauervej. Det vurderes, at området er velegnet som et nyt boligkvarter med åben-lav og tæt-lav byggeri, der udgør en afrunding af Hatting mod syd.

Området ligger tæt på motorvej E45 og jernbanen, og er derfor påvirket af trafikstøj. Før området evt. kan indarbejdes som byvækstareal i kommuneplanen, skal der kunne redegøres for, at der kan og vil blive etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, der kan nedbringe støjpåvirkningen af hele området til under 58 dB Lden (fremskrevet i 10 år).

Det skal undersøges, om der evt. kan skabes en helhedsorienteret afskærmningsløsning, der kan tilgodese støjdæmpning i større dele af Hatting. Udformning og placering af den nødvendige støjafskærmning skal ud over at tilpasse sig landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser også tilgodese bokvaliteten i det nye boligområde.

Derudover er der forhold omkring grundvand, håndtering af klimavand, trafikafvikling og evt. påvirkning fra husdyrbrug, der skal belyses nærmere i forbindelse med en planlægning. Der skal tages hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, lavbundsarealer samt hensyn til eksisterende boliger med mere.

Området er ca. 41 ha stort, og det estimeres, at der kun vil kunne bygges på en del af området.

Perspektivområde Eriknauervej

Egebjerg, Sorthøjvej

Den sydlige del af Egebjerg er tæt på at være udbygget. Det er derfor relevant at begynde at se på mulighederne for at udbygge Egebjerg vest for Skanderborgvej. Dette område ligger umiddelbart vest for centerområde og skoleområde i Egebjerg, og der er gode krydsningsmuligheder for bløde trafikanter via tunnel under Skanderborgvej. Det vurderes derfor, at der kan planlægges for åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Området ligger tæt på motorvej E45 og Skanderborgvej, og er derfor påvirket af trafikstøj. Før området evt. kan indarbejdes som byvækstareal i kommuneplanen, skal der kunne redegøres for, at der kan og vil blive etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, der kan nedbringe støjpåvirkningen af hele området til under 58 dB Lden (fremskrevet i 10 år).

Det skal undersøges, om der evt. kan skabes en helhedsorienteret afskærmningsløsning, der kan tilgodese støjdæmpning i større dele af Egebjerg. Udformning og placering af den nødvendige støjafskærmning skal ud over at tilpasse sig landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser også tilgodese bokvaliteten i det nye boligområde.

Derudover er der forhold omkring husdyrbrug, evt. påvirkning fra eksisterende virksomhed, trafikafvikling, håndtering af klimavand, grundvand, spildevandstrykledning og fortidsminder, der skal belyses nærmere i forbindelse med en planlægning.

Området er 15,9 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 162 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Sorthøjvej

Gedved, Østbirkvej

Området har en god placering i forhold til motorvej E45. Tilslutningsanlæg 55 Horsens nord forventes at blive udbygget og forbedret i forbindelse med en udvidelse af motorvej E45 til 6 spor. Dette åbner mulighed for en langt bedre udnyttelse af tilslutningsanlægget, med et nyt erhvervsområde, der kan tilbyde en bedre og mere direkte tilgængelighed til motorvejen for transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder.

Arealet er beliggende vest for Danish Crown. Der er en sagsbehandling i gang omkring anmeldelse af Danish Crown til risikovirksomhed. Arealet kan derfor først indarbejdes i kommuneplanen, når Miljøstyrelsens sagsbehandling af virksomhedens risikoanmeldelse efter § 8 i risikobekendtgørelsen er afsluttet, og når der efterfølgende er foretaget høring af berørte risikomyndigheder, og det på den baggrund viser sig at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udlægge arealet til erhvervsområde for transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Arealet ligger i forvejen indenfor konsekvensområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, for produktionsvirksomheder og for risikovirksomhed (Horsens Bioenergi). Der vil derfor ikke kunne placeres forureningsfølsom anvendelse som f.eks. kontorer, hotel m.v. indenfor konsekvensområderne. Der må heller ikke planlægges for anvendelser, der åbner mulighed for, at mange mennesker kan samle sig indenfor planlægningszonen. Det drejer sig f.eks. om hoteller, kontorer, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, der er svære at evakuere.

Før en evt. planlægning skal der tages stilling til, om der skal laves planlægning, der vil begrænse eksisterende husdyrbrug i området.

I forbindelse med en evt. planlægning er der i øvrigt forhold omkring landskabsforhold, håndtering af klimavand, støj fra motorvej E45, trafikafvikling og naturbeskyttelsesinteresser, der skal belyses nærmere.

Området er 31,6 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 15,8 ha erhvervsbyggeri på det. Anvendelsen vil blive fastsat til transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder.

Perspektivområde Østbirkvej

Gedved Øst

Arealet ligger i den syd-østlige del af Gedved, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af Gedved mod øst. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, hensyn til beskyttet dige, håndtering af klimavand, hensyn til grundvandsinteresser, værdifuldt landbrugsområde, samt hensyn til eksisterende boliger i området med mere.

Arealet er ca. 16,6 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 160 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Gedved øst

Egebjerg, Egebjerggård

Arealet ligger nord for Egebjerg og kan komme til at udgøre en afrunding af byen mod nord. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj- og lugtgener fra slagteriet og andre virksomheder vest for Skanderborgvej, håndtering af klimavand, værdifuldt landbrugsområde samt hensyn til eksisterende og planlagte boligområder med mere.

Det er en forudsætning for en evt. planlægning for boliger, at svineproduktionen på ejendommen er ophørt forinden.

Arealet er ca. 6 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 60 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Egebjerggård

Hansted, Højballevej

Arealet ligger i den østlige del af Hansted, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af landsbyen mod øst.

I forbindelse med planlægning for arealet skal der være særlig fokus på naturbeskyttelsesinteresser, støjgener fra jernbanen, lugtgener fra husdyrbrug, eksisterende drikkevandsledning, trafikafvikling, samt hensyn til eksisterende boliger med mere.

Arealet er ca. 2,2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 20 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Højballevej

Stensballe, Bjergene

Arealet ligger øst for Stensballe. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, sammenkobling med Stensballe, støj fra Oddervej, håndtering af klimavand, samt evt. lugtgener fra husdyrbrug i området med mere.

Arealet ligger i kystnærhedszonen. Det er derfor en forudsætning for en evt. planlægning for boliger, at arealet optages som udviklingsområde i et landsplandirektiv.

Arealet er ca. 2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 20 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Bjergene

Nim, Møllegade

Arealet ligger i den vestlige del af Nim, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af byen mod vest. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj fra Skanderborgvej, evt. lugtgener fra eksisterende husdyrbrug, værdifuldt landbrugsområde, hensyn til eksisterende boliger samt hensyn til naturmæssige forhold med mere.

Arealet er ca. 4,5 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 45 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Møllegade

Lund-Vinten, Vintenvej

Arealet ligger i den vestlige del af Lund-Vinten, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af byen mod vest.

I forbindelse med planlægning for arealet skal der være særlig fokus på, at arealet er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, trafikafvikling i området, lugtgener fra husdyrbrug i området, støj fra Silkeborgvej, grundvandsforhold, samt hensyn til eksisterende boliger med mere.

Arealet er ca. 19,9 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 200 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Vintenvej

Lund, Bøgehøjvej

Arealet ligger i den vestlige del af Lund, ud mod motorvej E45. Det påtænkes anvendt til erhvervsformål, blandt andet på grund af den gode tilgængelighed til motorvejsnettet.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på behov for udlæg af erhvervsareal, trafikafvikling, hensyn til eksisterende boligområder, udvidelse af motorvej E45 til seks spor, støj, landskabsforhold med mere.

Arealet er ca. 8,2 ha stort.

Perspektivområde Bøgehøjvej

Østbirk, Purupvej

Arealet ligger i den nord-vestlige del af Østbirk, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af byen mod nord-vest. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj fra virksomheder i området, hensyn til beskyttet dige og fortidsminder, hensyn til eksisterende boligområder, grundvandsforhold, vandhåndtering, landskabshensyn med mere.

Arealet er ca. 12,4 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 125 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Purupvej

Østbirk, Højageren

Arealet ligger i den nordlige del af Østbirk, og det vurderes, at det kan udgøre en naturlig afrunding af byen mod nord. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til kulturmiljø, værdifuldt landbrugsområde, støj fra skytteforening, trafikafvikling, klimavand, eksisterende boligområder, landskabsforhold, grundvandsforhold med mere.

Arealet er ca. 3 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 31 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Højageren

Østbirk, Storegade

Arealet ligger i den sydlige del af Østbirk, og påtænkes anvendt til erhvervsformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til økologisk forbindelse, klimatilpasning, beskyttet dige, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje, støj med mere.

Arealet er ca. 1,8 ha stort.

Perspektivområde Storegade