Vandforsyning

Vandforsyningsstruktur og indvinding

Vandforsyningen i Horsens kommune er baseret på en decentral forsyningsstruktur med 37 private vandværker og 4 offentlige vandværker (Samn Forsyning). Kommunen er selvforsynende med drikkevand, og der importeres/eksporteres ikke grundvand af betydning.

Samn Forsyning er den største indvinder med en samlet vandindvinding på 4,3 mio. m3 om året, fordelt på 4 vandværker. De 3 mellemstore vandværker, Brædstrup, Gedved og Torsted, indvinder henholdsvis ca. 325.000 m3/år, 187.000 m³/år og 250.000 m3/år. Der er 9 vandværker, der indvinder mellem ca. 50.000 og 130.000 m3/år, og de resterende vandværker indvinder i størrelsesordenen fra 50.000 m3/år og ned til et par tusinde kubikmeter.

Baseret på den seneste opgørelse fra 2019, oppumper de almene vandværker omkring 6,2 mio. m3 (4,29 + 1,91 mio. m3, jf. Tabel 1) grundvand og i alt oppumpes der ca. 8,92 mio. m3 grundvand om året i Horsens Kommune. Den samlede oppumpning ses også fordelt på vandindvindere i Tabel 1, hvor det fremgår, at de almene vandværker (offentlige og private vandværker) tilsammen oppumper omkring 69% (48% + 21%) af grundvandet og som er af drikkevandskvalitet. Råstofindvinderne oppumper 8% til grusvask, dambrugerne 10 %. Markvanding og gartnerier udgør 7 %, mens de resterende vandindvindere, bl.a. erhverv med egen oppumpning udgør 3% af den samlede oppumpning.

 Vandindvindere  mio. m3 i 2019  % af det totale forbrug af grundvand i kommunen
 Offentlige vandværker (Samn Forsyning)  4,29  48
 Private vandværker  1,91  21
 Råstoffer, grusvask  0,72  8
 Dambrug  0,95  10
 Markvanding, gartneri  0,60  7
 Erhverv  0,27  3
 Grundvandskøling og grundvandsopvarmning  0,18  2
 I alt  8,92 100

Tabel 1. Fordeling af oppumpning fra almene vandværker, råstofindvinding, dambrug, markvandere, gartnerier m.fl.

Opgørelsen er baseret på, hvem der indvinder vandet og ikke på, hvem der forbruger det. Der har ikke været tradition for at indberette de forbrugte vandmængder på forbrugskategorier hverken på kommunalt eller nationalt plan. Det bør dog nævnes, at en betydelig andel af det grundvand de almene vandværker (Samn Forsyning og de private vandværker) oppumper, bliver anvendt til erhvervsmæssige formål.

Det fremgår af Figur 1, at den samlede indvinding de sidste 10 år har ligget på omkring 8-10 mio. m3 om året, mens indvindingen på vandværkerne i den samme periode har stabiliseret sig ved ca. 6,2 mio. m3. Der er tidligere indvundet større vandmængder i kommunen, i omegnen af 12 mio. m³ i starten af 90’erne. Helt overordnet vurderes det, at vandværkerne samlet set, fortsat har en tilstrækkelig indvindings- og behandlingskapacitet. På nogle af vandværkerne vil der dog blive behov for at øge vandindvindingen, ligesom der over tid, også kan blive behov for at tilpasse vandværkets indvindingskapacitet ved udbygning med flere indvindingsboringer samt tilpasse vandværkets behandlings og udpumpningskapacitet.

Figur 1. Almene vandværkers samlede vandindvinding og den samlede vandindvinding i Horsens Kommune fra 1981 til 2019