Bilag IV-arter

Det fremgår af bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med international naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. Nr. 1383 af 26. nov. 2016) , at der i planforslaget skal indgå en vurdering af forslagets virkninger på Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det gælder således, at planforslag ikke kan vedtages, hvis:

  • det ikke kan udelukkes at projektet kan skade et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet
  • det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV
  • det kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier

Horsens Kommune har foretaget en vurdering af, om indholdet i Kommuneplan 2021-2033 kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de bilag IV-arter, der findes i kommunen. I arbejdet med udpegning til kommuneplanens temaer, er hensynet til bilag IV-arter inddraget, ved at udpege kendte, potentielle yngle- og rasteområder som naturbeskyttelsesområder og/eller økologiske forbindelser og sikre dem mod indgreb som kan forringe eller ødelægge levevilkårene for vilde planter og dyr.

Det er dog ikke muligt at vurdere samtlige påvirkningsfaktorer, der kan opstå som følge af realisering af projekter, som endnu ikke er defineret. En endelig vurdering af effekter på Natura 2000-områder og bilag IV-arter må derfor udskydes til et ønske om realisering af konkrete projekter opstår. Ved myndighedsbehandling af det enkelte projekt foretages en habitat- og bilag IV-vurdering og kun projekter, som kan afvises at skade 1) bevaringsmålsætningerne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder samt 2) yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, vil kunne gennemføres.