Godsbanekvarteret

Horsens Byråd har en vision om at Godsbanekvarteret i Horsens skal udvikle sig til et krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Visionen danner baggrund for et strategisk hovedgreb bestående af en byarkitektonisk analyse, en samlet vandhåndteringsplan og en overordnet løsning for infrastrukturen i området. Dette bliver udgangspunktet for de efterfølgende fysiske planer.

I foråret 2018 udarbejdede DSB Ejendomsudvikling et udkast til en helhedsplan for udvikling af godsbanearealerne, ud fra et ønske om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger, som et startskud for en begyndende planlægning af kvarteret.

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd.

Godsbanekvarteret er allerede i dag under udvikling. Det gælder det nye campus, hvor cirka 8000 studerende kom­mer til at få deres daglige gang, en ny daginstitution og en multihal, et håndvær­kerkollegie, ungdomsboliger og et ungekulturhus. Dertil kommer udviklingen af nye boliger til alle aldersgrupper og cafeer som understøtter udviklingen af en levende bydel, der summer af liv døgnet rundt.

Om bare få år kan horsensianere og besø­gende i Horsens gå på opdagelse i et dynamisk og mangfoldigt område, hvor ikoniske og smukke byggerier, unik bynatur, pladser, kunst og institutioner for leg og læring skal give horsensianere oplevelsen af den der helt særlige Horsens-fornemmelse, hvor der summer af liv, og hvor musik, kunst og stærke og imødekommende fællesskaber sikrer, at der sker noget i Horsens Kommune 365 dage om året. Områdets særlige DNA med rå industri, vild natur og en unik kulturhistorie skal være grundlaget for en ny spændende bydel.

Godsbanearealet er et krydsfelt for mange af Horsens vigtige bydele og institutioner. En ny stiforbindelse fra banegården til Bygholm Park skal sikre sammenhæng mellem de to områder, så det er nemt at besøge parken, og så bydelen med de mange uddannelsesinstitutioner og tilbud for unge bliver forbun­det med Horsens nye store gymnasium.

I Godsbanekvarteret findes der unikke naturtyper som blomsterrigt græsland og lav. Dén natur skal vi passe godt på og benytte os af, når vi udvikler by­delen, og den skal danne ramme for specielle naturoplevelser i hjertet af byen. Her skal den bynære natur dan­ne grønne oaser til afslapning, hygge og samvær, mens oplevelseshaver inspirerer både store og små til leg og eventyr. Og så skal vi bl.a. bruge områdets mosearealer aktivt, når vi klimatilpasser vores by.

Bydelen skal rumme mange forskellige typer opholdssteder med plads til samvær, aktivitet og hygge – fx til traditioner for byens mange elever og studerende. Området skal være multifunktionelt og gøres tilgængeligt for så mange som muligt, så det kan bruges til alt fra byhaver og basket til madlavningskurser, foreningsliv og iværk­sætteri, ligesom det skal understøtte uddannelsesinstitu­tionernes faglige aktiviteter. Motionsmuligheder bringes ind i bydelen på områdets præmisser.

Byens kulturhistorie og særlige industrielle DNA og de om­kringliggende institutioner skal være inspirerende kilder for kunsten, og kunsten bliver et af de vigtige greb, der gør bydelen til noget helt særligt.

 En lang række uddannelser holder til i området – og det skal vi udnytte og få et bæredygtigt samarbejde ud af. Bydelen skal opfordre til nysgerrighed, kreativi­tet og udvikling, så leg og læring kobles sammen med områdets forskellige faciliteter og bliver en naturlig del af at bruge området.

Uddannelsesinstitutionerne er en vigtig del af området, og det skal kunne ses og mærkes – uanset om de laver forsøg i et fab-lab, bruger regnvand til eksperimenter, udstiller kunstprojekter eller noget helt fjerde.

 I det centrale godsbanemiljø bygger vi nye, attraktive boliger, som kan danne rammerne for mange horsensianeres hverdagsliv. Mens det nye håndværker­kollegie kommer til at tiltrække stude­rende, skal de nye boliger tilpasses både unge, børnefamiliers og seniorers behov. Her skal med andre ord være plads til, at man kan leve alle livets faser i bydelen. Boligerne kommer til at ligge side om side med grønne områder, butikker, cafeer og erhverv.

Godbaneområdet er et unikt og attraktivt miljø for mindre virksomheder og iværk­sættere med især kreative og bæredyg­tige profiler. Kontorfællesskaber skal være med til skabe et inspirerende iværksæt­termiljø og understøtte områdets kreative DNA. Placeringen tæt på både stationen og campus giver mulighed for at tiltræk­ke en bred vifte af arbejdskraft – både fra Horsens og fra andre byer.

Området bliver på mange måder en byport i Horsens, og derfor er det vigtigt at tænke området sammen med de forskellige institutioner, der ligger i byen, eksempelvis på campus, gymnasiet, Bygholm, biblioteket og FÆNGSLET. Det skal få flere til at bruge området, gøre det lettere at finde vej og få folk til at tage del i områdets udvikling.

Illustrationen viser det hovedgreb, som Horsens byråd vedtog med visionen for Godsbanekvarteret.

Billedet viser godsbanearealets nordlige del.

Billedet viser nogle af de vilde planter, der gror på godsbanearealets næringsfattige jord.