6.1. Renseanlæg, pumpestationer og bassiner

Mål

  • Horsens Kommunes ønsker at beskytte grundvand, vandløb, søer og hav blandt andet gennem kloakering, rensning og forsinkelse af regn- og spildevand.

  • Renseanlæg, pumpestationer og bassiner skal i vides muligt omfang skaber merværdi i de områder, hvor de etableres f.eks. i form af rekreative værdier.

  • Alle fælleskloakerede områder skal separatkloakeres indenfor de næste 35 år for at beskytte vandmiljøet.

Retningslinjer

6.1.1. Ved etablering af nye renseanlæg eller pumpestationer skal det sikres, at bebyggelsen tilpasses omgivelserne. Anlæggene skal samtidig etableres, så de giver mindst muligt anledning til støj eller lugtgener for omgivelserne.

6.1.2. Regnvandsbassiner skal udformes som naturlige søer, som tilfører det område de placeres i en rekreativ værdi.

6.1.3. Regnvandsbassinerne skal som udgangspunkt anlægges med et skråningsanlæg på 1:5 eller fladere.

6.1.4. Regnvandsbassiner skal ikke indhegnes, med mindre der er risiko for at der løber spildevand i anlægget.


Redegørelse

Med målet om at separatkloakere alle fælleskloakerede områder indenfor de næste ca. 35 år, kan det sikres, at regnvandet ikke ledes til renseanlæg, men direkte til nærmeste recipient. Dette giver en større kapacitet på de nuværende renseanlæg i kommunen, så der er plads til at modtage spildevand fra de nye byområder.

Udledning af regnvand til det nærmeste vandløb vil betyde en større hydraulisk belastning af vandløbene. For at sikre mod erosion og oversvømmelser skal regnvandet nedsives eller forsinkes lokalt, inden det udledes vandløbet.

Håndtering af regnvandet lokalt ved nedsivning eller forsinkelse giver mulighed for at skabe rekreativt værdi til området. Dette skal forsøges indarbejdet i forbindelse med separatkloakering og i forbindelse med nye byvækstområder. Læs mere om byvækst her.

Der er ikke udpeget nye arealer til renseanlæg, pumpestationer og bassiner med Kommuneplan 2021-2033. Men eksisterende anlæg er udpeget i GeoDanmark.