Revisionstemaer, der vurderes at kunne påvirke miljøet

I forhold til afgrænsning af miljøvurderingen fokuseres der på ændringer af retningslinjer, retningslinjeudpegninger og konkrete rammebestemmelser, idet det vurderes, at det i praksis alene er disse elementer i kommuneplanen, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Byudvikling

Der udlægges nye arealer til byvækst, og der udpeges nye områder til byomdannelse i Kommuneplan 2021-2033. Det betyder, at der både tilføjes nye retningslinjer og retningslinjeudpegninger, udpeges nye rammeområder og tilføjes nye rammebestemmelser. Hovedparten af de nye arealer til byudvikling vil være til boligformål, men der forventes også udlagt arealer til offentlige formål samt erhvervsformål, herunder til detailhandel i et mindre omfang.

Detailhandel

På baggrund af en ny Detailhandelsanalyse 2020 revideres hele detailhandelsstrukturen. Det betyder, at der både vil blive taget arealer ud og lagt nye arealer til den gældende detailhandelsstruktur, ligesom der sandsynligvis vil blive udlagt nye bydelscentre og lokalcenterområder. Både retningslinjer, retningslinjeudpegninger, rammebestemmelser og rammeområder vil blive revideret.

Natur

Der vil blive foretaget en opdatering af de gældende udpegninger ud fra ny viden, samt på baggrund af en Biodiversitetsstrategi, der er under udarbejdelse. Det betyder, at retningslinjer, retningslinjeudpegninger, rammeudpegninger og rammebestemmelser vil blive revideret, men dog kun i et mindre omfang.

 

Landskab

På baggrund af landskabsanalysen i Landskabsplan 2019 vil der blive lavet nye retningslinjeudpegninger for bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber. Retningslinjerne vil blive rettet, så de kommer til at afspejle bl.a. sårbarhedsvurderinger, målsætninger og anbefalinger i forhold til bærende landskabstræk, byvækst og byrand, tekniske anlæg, skovrejsning, landbrugsbyggeri og kystnærhedszone fra landskabsanalysen. Ændringer i retningslinjerne kan afføde ændringer i rammeudpegninger og rammebestemmelser.

Klimatilpasning

Der vil blive lavet nye retningslinjer og retningslinjeudpegninger på baggrund af nye risiko- og værdikortlægninger. Ændringer i retningslinjerne kan afføde ændringer i rammeudpegninger og rammebestemmelser.

Fritidsformål

Der vil blive foretaget en opdatering af de gældende retningslinjer og retningslinjeudpegninger på baggrund af en ny Friluftsstrategi og visionsaftalen Bevæg dig for Livet. Ændringer i retningslinjerne kan afføde ændringer i rammeudpegninger og rammebestemmelser.