6.3. Biogas

Mål

  • Biogasproduktionen i kommunen skal øges for at reducere CO2 udledningen, og derved medvirke til at opfylde de nationale mål, om afgasning af husdyrgødning til produktion af grøn energi.

Retningslinjer

6.3.1. Der er udpeget et område (rammenummer 98ER04) til fælles biogasanlæg i kommuneplanen.

6.3.2. Biogasanlæg skal efter en helhedsvurdering placeres, indrettes og drives så de tager størst muligt hensyn til naboer, landskab, kultur, natur og miljø.

6.3.3. Biogasanlæg skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til leverandører af husdyrgødning og anden biomasse, så energiafsætningen kan ske i overensstemmelse med kommunens strategiske energiplan. Biogasanlæg skal samtidig placeres så der sikres gode vej- og tilkørselsforhold med henblik på minimering af trafikale gener i nærområdet.

6.3.4. Biogasanlæggenes formsprog skal fremstå enkelt og klart i dæmpede farver, så der bedst muligt tages højde for anlæggenes dominans i lokalområdet.

6.3.5. Emissioner fra biogasanlæg skal begrænses til et minimum, med de bedst anerkendte tekniske løsninger. Det gælder lugt, støj og støv, samt alle øvrige udledninger fra anlæggets drift.

6.3.6. Udspredning af afgasset biomasse på landbrugsarealer skal vurderes i forbindelse med planlægning af anlægget, både for at kunne dimensionere anlæggets maksimale kapacitet og for at sikre, at der ikke sker en negativ påvirkning af natur, grundvand og overfladevand.


Redegørelse

Horsens Kommune ønsker, at landbruget fortsat er et stort aktivt erhverv i kommunen, og der er et ønske at anvende husdyrgødning og anden biomasse til produktion af grøn energi, for dermed at reducere anvendelsen af fossil energi.

Der er udpeget et område i kommunen til placering af biogasanlæg. Lokaliteten (rammeområde 98ER04 på Østbirkvej) er udnyttet, og der er lavet planlægning, der åbner mulighed for en udvidelse af biogasanlægget. Det vil også være muligt at etablere et biogasanlæg udenfor det nuværende udpegede område, forudsat at anlægget placeres efter retningslinjerne i kommuneplanen og der sker en detailplanlægning for anlægget.

Horsens Kommune vil sikre, at anlæggene placeres under hensyntagen til områder med naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt udenfor områder med særlige landskabelige og kulturhistoriske værdier. De skal endvidere placeres hensigtsmæssigt i forhold til infrastruktur og med størst muligt hensyn til omkringliggende naboer.

Derudover skal transportafstande til leverandører og aftagere af gødnings- og biomasse indgå som en parameter i vurderingen, sammen med placeringen af tracéer til veje og gasledninger, så generne til naboer og omgivelser mindskes mest muligt.

Der er også mulighed for at der etableres gårdbiogasanlæg, der kan behandle biomassen på den ejendom, hvor den produceres. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, hvor der foruden den producerede husdyrgødning på ejendommen, maksimalt behandles husdyrgødning fra op til 3-4 andre husdyrbrug. Gårdbiogasanlæg skal som udgangspunkt placeres ved den eksisterende bebyggelse på ejendommen, og må ikke virke dominerende i forhold til de øvrige bygninger.

Når der etableres nye tanke, som skal anvendes til opbevaring af afgasset biomasse, skal tanken som udgangspunkt overdækkes med en lufttæt overdækning, som f.eks. et telt. Dette skal ske, fordi der er en større ammoniakfordampning fra afgasset biomasse i forhold til husdyrgødning. Der kan derved potentielt ske en forøgelse af kvælstofindholdet i luften, hvilket er imod det generelle ønske om at reducere kvælstofdepositionen i Danmark.

Horsens Kommune har store områder, hvorfra der indvindes drikkevand og en stor del af kommunen er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser. Samtidig er en del af kommunens søer og fjorde påvirket af næringsstoftilførsel. Etablering af biogasanlæg, kan øge udbringningen af organiske næringsstoffer i et område, men dette må ikke medføre en negativ påvirkning af grundvand eller overfladevande (vandløb, søer og fjorden). Derfor skal der i forbindelse med planlægning af nye biogasanlæg foretages en vurdering af arealpåvirkningen.

Der er ikke udpeget nye arealer til fælles biogasanlæg med Kommuneplan 2021-2033, men udpegningen ved Østbirkvej fastholdes, mens en anden udpegning i Brædstrup er taget ud af kommuneplanen, idet der er lokalplanlagt for anden erhvervsaktivitet på denne lokalitet.