Natura 2000-planer

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper. I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder, hvoraf 5 er beliggende delvist inden for Horsens Kommune.

Natura 2000-områderne har sammenhæng til kommuneplanens emner på naturområdet. Kommuneplanen skal derfor sikre, at der tages højde for de Natura 2000-planer, der er gældende i Horsens Kommune.

Efter miljømålslovens kapitel 14 skal miljøministeren udarbejde Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder. For perioden 2016-2021 er der udarbejdet Natura 2000-planer for 250 Natura 2000-områder. For de 10 nye områder er der endnu ikke udarbejdet en Natura 2000-plan.

Hver Natura 2000-plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

For perioden 2022-2027 er der udarbejdet basisanalyser for alle 257 Natura 2000-områder.

Horsens Kommune er omfattet af Natura 2000-planer for de Natura 2000-områder, der ligger delvist inden for kommunegrænsen:

  • Natura 2000-område nr. 52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå
  • Natura 2000-område nr. 53, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
  • Natura 2000-område nr. 54, Yding Skov og Ejer Skov
  • Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
  • Natura 2000-område nr. 236, Bygholm Ådal

Læs mere om Natura 2000-områderne og Natura 2000-planerne her.

Natura 2000-handleplaner

I henhold til § 48 i miljømålsloven skal byrådet udarbejde en handleplan til gennemførelse af hver af Natura 2000-planerne inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Den kommunale handleplan skal ikke omfatte de arealer, der er omfattet af skovlovens regler om Natura 2000-skovplaner, se næste afsnit.

Den kommunale handleplan skal sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen og skal bl.a. indeholde en beskrivelse af kommunens indsats for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus i den forgangne 1. planperiode. Handleplanen skal også oplyse indsatsbehovet og den planlagte prioritering af indsatserne i 2. planperiode herunder hvordan opgaven fordeles mellem kommuner og Miljøstyrelsen, som forvalter et fælles Natura 2000-område.

Horsens Kommune har på baggrund af Natura 2000-planerne 2016-2021 udarbejdet handleplaner sammen med nabokommunerne. Handleplanerne gælder ligeledes for planperioden 2016-2021. Du kan læse mere om handleplanerne her.

Natura 2000-skovhandleplaner

Ifølge skovlovens § 14 skal miljø- og fødevareministeren udarbejde en Natura 2000-skovhandleplan for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder.

I planen fastsætter ministeren de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er optaget på bilag I og II til EF-habitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, samt de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne.

Det er samtidig ministeren, der er ansvarlig for, at skovhandleplanerne gennemføres inden udgangen af 2021.

Statslige myndigheder og kommunalbestyrelser er bundet af en vedtaget Natura 2000-skovplan ved udøvelse af beføjelser efter lovgivningen.

Læs mere om de gældende Skovhandleplaner her.

Natur ved Vorsø.