Miljøvurderingens omfang og detaljeringsniveau

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vurderingsmetoder, og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet.

Konsekvensvurderingen vil derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning i lokalplanlægningen.

Da der er tale om planlægning på et forholdsvis overordnet niveau, forventes miljøvurderingen gennemført med følgende detaljeringsniveau:

  • Kort beskrivelse af planændringer mht. retningslinjer og rammer, samt metode for miljøvurderingen
  • Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer, samt beskrivelse af 0-alternativ
  • Miljøvurdering af sandsynlige væsentlige påvirkninger
  • Afbødende foranstaltninger
  • Forslag til overvågning