Forhold til anden planlægning

Kommuneplanen er underlagt rammestyringsprincippet - ikke kun i forhold til Landsplandirektiver men også i forhold til Natura2000-planer, Vandrammedirektiv, Vandområdeplaner, Indsatsplaner for grundvand og Råstofplaner. I dette afsnit er der redegjort for forholdet til disse planer og direktiver.

Horsens Kommune har desuden i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021-2033 arbejdet med retningslinjeudpegninger, der går på tværs af kommunegrænserne. Særlig indenfor temaer under Natur og Landskab, Klima og Energi, Fritidsformål samt Trafik har der været fokus på at skabe sammenhængende planlægning. 

Læs eventuelt mere om den overordnede planlægning og nationale interesser i kommuneplanlægningen på Planinfo.