7.4. Produktionserhverv

Mål

  • Produktio​nserhverv i Horsens Kommune skal have gode betingelser for at opretholde deres tilladelser og aktiviteter i områder, som er udpeget til produktionserhverv.

  • Udpegningen af områder til Produktionserhverv skal sikre, at konflikter mellem naboer og virksomheder undgås.

  • Produktionsvirksomhedernes udendørs arealer skal udformes harmonisk og æstetisk og tilpasses omgivelserne.

  • Horsens Kommune vil arbejde for, at konflikter mellem produktionsvirksomhederne og væsentlige beskyttelsesinteresser, for eksempel drikkevands-, vandløbs- og naturinteresser undgås.

Retningslinjer

7.4.1. Virksomheder, anlæg og indretninger, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i områder udpeget til produktionserhverv.

7.4.2. Omkring områderne til produktionserhverv udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Undtaget er dog erhvervshavnen, hvor en konkret miljøkortlægning danner grundlaget for konsekvensområdets udbredelse. Konsekvensområdet skal sikre, at virksomhederne i områder udpeget til produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter efter bl.a. miljølovgivningen.

7.4.3. Indenfor konsekvensområderne på 500 meter kan der ikke planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger o.lign).

Områderne til produktionserhverv samt konsekvensområderne er udpeget på kort.


Redegørelse

Det er et nationalt krav, at der planlægges for områder til produktionserhverv. Horsens Kommune har i forvejen peget på arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. En gennemgang af kommunens erhvervsområder har vist, at områderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav også er egnede til - og indeholder allerede i dag en lang række produktionserhverv.

Hensigten er, at der i videst muligt omfang tager højde for potentielle miljøkonflikter samtidig med, at borgernes beskyttelsesniveau fastholdes og virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt. Retningslinjerne skal således sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke overskrides, når der planlægges for ændret anvendelse af arealer, der ligger tæt på eksisterende og planlagte produktionsvirksomheder, og at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse som følge af, at der planlægges for ændret anvendelse på omkringliggende arealer.

For at sikre, at produktionserhvervene i Horsens Kommune også i fremtiden har arealer, hvor det kan forventes, at de kan placere sig, er der udpeget 4 store områder (14ER19 og 14ER20 i Horsens, 33ER01 i Gedved og 20ER09 og 20ER11 i Brædstrup). Disse områder har alle en konsekvenszone på 500 meter.

Konsekvensområdet på 500 meter omkring de udpegede områder svarer til planlægningsafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder med et støjkrav på 70 dB(A) i skel. For virksomhed med luftforurening (lugt og støv) skal konsekvensafstand vurderes i hvert tilfælde.

Biogasanlægget i Gedved er ligeledes udpeget til produktionserhverv. Her er ligeledes udlagt et konsekvensområde på 500 m omkring anlægget.

Derudover er erhvervshavnen i Horsens 10ER02 udpeget som et område til fremtidige produktionserhverv. Udpegningen gælder kun de arealer, der i Masterplanen for Horsens Havn er udpeget som fremtidig erhvervshavn og ikke de områder der forventes omdannet til andre byformål i overensstemmelse med Masterplanen. For erhvervshavnen er konsekvensområdet mellem 300 og 500 meter, som vist på kortet herover.