6.8. Vindmøller under 25 meter

Mål

  • Opstilling af små vindmøller skal tage størst mulig hensyn til boligområder, naturområder, turist- og ferieområder samt andre miljøfølsomme områder.

  • Der skal sikres en koordinering med store vindmøller og udlagte vindmølleområder, så produktionsvilkårene for de store mere effektive vindmøller ikke forringes.

Retningslinjer

6.8.1. Der kan uden planlægning opstilles husstandsvindmøller (totalhøjde op til 25 meter) i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, hvis dette kan ske i harmoni med omgivelserne.

6.8.2. Mini-, mikro-, cylinder-, og andre små vindmøller må kun opstilles/opsættes, hvis det vurderes, at de visuelt og støjmæssigt ikke vil være til gene for de omkringboende.

6.8.3. Der skal som udgangspunkt ikke opstilles møller i områder udlagt til boligformål eller indenfor de udpegede bevaringsværdige landskaber.


Redegørelse

Ved placering af små vindmøller skal der tages hensyn til naboer, natur og landskab. Afstandskravet på 4 x vindmøllens totalhøjde til nærmeste nabobeboelse gælder ikke for husstandsvindmøller, der imidlertid er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Husstandsvindmøller bør ikke opstilles indenfor bevaringsværdige landskaber, lavbundsarealer, naturbeskyttede områder eller i områder udlagt til boligformål.

Der findes flere forskellige typer af små vindmøller. Mini- og mikrovindmøller med et bestrøget areal fra omkring 5 til under 1 m² samt lodret stående cylindervindmøller m.fl.

De små vindmøller er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Opstilling/opsætning af de små vindmøller kræver en tilladelse fra kommunen.

Små vindmøller er, grundet det høje omdrejningstal, ofte visuelt forstyrrende og bør ikke opstilles i områder udlagt til beboelse.