5.2. Opholdsarealer

Mål

  • Opholdsarealer i det åbne land skal være med til at understøtte, at flere borgere bruger naturen aktivt og gør ophold i den.
  • Opholdsarealer i det åbne land skal placeres med en passende afstand i hele kommunen og i nær tilknytning til cykel-, kano- og vandreruter.
  • Opholdsarealerne tydeliggøres gennem unik navngivning og forbedret information om placeringen af opholdsarealerne.

Retningslinjer

5.2.1. Opholdsarealerne og deres støttefaciliteter skal understøtte borgernes aktive brug af naturen i det åbne land.

5.2.2. Opholdsarealer skal være til gavn for flest mulige brugere af naturen og må gerne være placeret i fredelige omgivelser i nærhed til oplevelser, attraktioner og aktiviteter i det åbne land.

5.2.3. Det tilstræbes, at arealerne ligger med god spredning i hele Horsens Kommune og naturligt i forhold til cykel-, kano/kajak- eller vandreruter samt til særlige aktivitetspunkter eller attraktioner.

5.2.4.Der er teltpladser for kanogæster i Voervadsbro og Klostermølle, samt en del mindre, primitive telt- og shelterpladser i hele kommunen.

Redegørelse

Udelivet er i en god udvikling og tiltrækker stadigt flere brugere af naturen. Outdooraktiviteter i forskellig form i både det organiserede foreningsliv og i mere selvorganiseret regi er i vækst. Naturen i det åbne land skal kunne skabe rammen om borgernes mulighed for at have gode udendørs oplevelser, både når der er behov for ro og fordybelse og når, der er behov for en aktiv hverdag.

For at understøtte, at flere borgere kommer til at bruge naturen i det åbne land, skal det gennem planlægningen sikres, at der er opholdsarealer med tilhørende faciliteter. Med opholdsarealer menes arealer, hvor borgerne kan gøre ophold under deres besøg i naturen. Ophold kan være en kortvarig pause eller en overnatning i naturen.

I tilknytning til opholdsarealerne vil der kunne etableres støttefaciliteter, der kan åbne naturen op for flere typer af brugere, der i forbindelse med deres aktivitet kan have brug for f.eks. vandposter, bord-bænkesæt, toiletter, teltpladser, shelters, bålhytte, madpakkehus og andre overdækkede samlingssteder. Der kan også være behov for større samlingssteder, udstyrsdepoter mm., f.eks. i form af trailcentre.

Opholdsarealerne skal fungere som naturlige stoppesteder på turen, både for vandrende, cyklende og sejlende. De skal ligge naturligt spredt i forhold til landskabet og med en indbyrdes afstand, som giver mulighed for både dags- og flerdagesture.

Attraktive naturområder er også et aktiv i forhold til turister og gæster. Områderne skal være indbydende og tilgængelige og gerne bidrage til at skabe god omtale af kommunen. Den Genfundne Bro ved Østbirk er et eksempel på dette.

Områderne må gerne afspejle den varierede natur, vi har, og forskellen fra kystlandskabet og ind i landet kan fremhæves. Jo mere sammenhængende og indbydende områderne er, jo større værdi vil de få for brugerne og de borgere, der er bosat op til områderne.

Opholdsarealernes placering skal derudover ses i sammenhæng med de gennemgående vandreruter og naturstier i landsdelen, så man kan opnå et sammenhængende midt- og østjysk oplevelsesområde.

Med den vedtagne Friluftsstrategi arbejdes der aktivt for at udvide antallet af opholdsarealer med understøttende faciliteter, hvor der er mangler i forhold til helhedsoplevelsen.

Opholdsarealerne med støttefaciliteterne skal udformes som og tilpasses til de områder, de ligger ved. Placeringen og aktiviteter på arealerne skal ske under hensyntagen til fastboende naboer.

Opholdsarealer, P-pladser og naturlige mødesteder i naturområderne navngives unikt, og der skiltes, så det er let for fritidsbrugerne at aftale et bestemt mødested.

Billedet viser et bord-bænke-sæt ved Bygholm Sø.