1. Indledning

Der er i henhold til miljøvurderingslovens afsnit II[1] udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med revisionen af Horsens Kommuneplan 2017-2029, som efterfølgende udmøntes i Kommuneplan 2021-2033. Miljøvurderingen redegør for kommuneplanens sandsynlige væsentlige indvirkning på natur, miljø, og mennesker, samt for hvordan påvirkningerne kan afværges og hvilken overvågning, der skal gennemføres.

Forslag til Horsens Kommuneplan 2021-2033 og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden fra 4. maj til 29. juni 2021.

Denne sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den endelige Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune og er udarbejdet i henhold til § 13 stk. 2 i lov om miljøvurdering.

 

[1] Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende punkter:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  • hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
  • hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget.

Der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Forslag til Horsens Kommuneplan 2021-2033. Nærværende redegørelse er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Horsens Kommune.