1.4. Byfortætning

Mål

  • Der skal ske fortætning i Horsens, i Brædstrup og i Lokalcenterbyerne, så der sikres flere boliger og andre byfunktioner i den eksisterende bymidter og i bydele.

  • Fortætning skal altid ske med udgangspunkt i byens eller bydelens karakteristika og skala.

Retningslinjer

1.4.1. Fortætning skal blandt andet ske ved huludfyldning i husrækken/karréen langs gader og pladser.

1.4.2. Der skal fortættes ved udnyttelse af tagetager i etagebyggeri.

1.4.3. Der kan som udgangspunkt fortættes ved at rive eksisterende bygninger ned og bygge højere, men kun i områder, der er udpeget til høje huse, og i øvrigt kun i overensstemmelse med retningslinjer 1.5 Høje huse.

1.4.4. Der skal ved fortætning som udgangspunkt kræves parkering i konstruktion, så der frigives arealer fra terrænparkering til ny bebyggelse.

1.4.5. Byfortætningen skal tilpasses i den omkringliggende bebyggelse i karakter og skala.

1.4.6. Fortætning må ikke ske på bekostning af grønne rum, friarealer og forbindelser for bløde trafikanter.

1.4.7. Områder der er oplagte til fortætning er vist på kort, men der kan godt tillades fortætning udenfor udpegningerne, hvis de øvrige retningslinjer overholdes og projekterne er i overensstemmelser med kommuneplanrammernes bestemmelser.


Redegørelse

Det åbne land og landskaberne omkring vores byer er en begrænset ressource og samtidig et vigtigt aktiv for kommunen. Det er vigtigt at passe på disse arealressourcer af hensyn til både natur, landskab og landbrugserhvervet. Det er også vigtigt for Horsens Kommune som attraktivt bosætningssted, at der er grønne og rekreative områder at udfolde sig i. Ved at fortætte inden for de eksisterende byer, kan der spares på arealressourcen i Horsens Kommune. 

Byfortætningen er derfor en bæredygtig måde at byudvikle på, fordi der bruges mindre areal til byvækst. Samtidig understøtter en koncentration af byfunktionerne en mere bæredygtig mobilitet, fordi det bliver et reelt alternativ til bilen at tage cyklen eller gå. Byfortætning er også et vigtigt værktøj i arbejdet med at revitalisere byerne og bydelene til et mere levende og spændende sted at opholde sig. Endelig er fortætningen også med til at understøtte byernes detailhandel, kulturliv og kollektive trafikbetjening. Ved at skabe mulighed for byfortætning, kan der også opføres et bredere udvalg af boligtyper, og skabes muligheder for en mere varieret beboersammensætning.

Der er mulighed for at foretage udfyldninger i byernes og bydelenes husrækker ved at opføre bebyggelse de steder, hvor der er huller, f.eks. mellem to etageejendomme i samme karré. Udfyldningen skal som hovedregel ske i form af en bebyggelse, der er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Nogle ældre etageboliger kan også indeholde en uudnyttet mulighed for fortætning i tagetagen. Disse skal også søges udnyttet.

Fortætning kan også ske ved at bygge højere. Men ønsket om at bygge højere og tættere skal altid afvejes i forhold det historiske bymiljø, skala, grønne rum og friarealer, samt bevaringsværdige bygninger. Læs mere i retningslinjer for høje huse.

Ud over byomdannelsesområderne vil der på grundlag af konkrete behov kunne iværksættes initiativer omkring fortætning af eksisterende byområder. Det forudsættes dog, at fortætningen skal ske med en fornuftig indpasning i forhold til omgivelserne. Det betyder, at der skal tages hensyn til den kontekst, byfortætningen sker i. Det vil sige, at der skal tages store hensyn til den særlige karakter, den byskala, den arkitektoniske sammenhæng, der er i det område, som fortætningen placeres i. Det betyder også, at fortætning ikke må ske ved at inddrage grønne rum, stiarealer og friarealer, som bruges af byens borgere.

Når der planlægges for byfortætning er det også væsentligt, at der tages stilling til, hvordan fortætningen vil påvirke både trafikafvikling- og sikkerheden i hele det område, som fortætningen placeres ind i. Og hvordan det kan afhjælpes. Samtidig er det vigtigt at få afklaret, hvordan parkering for nye anvendelser i en fortætning kan løses på en hensigtsmæssig måde.

I de eksisterende boligområder med åben-lav boligbebyggelse er det svært at arbejde med fortætning. Men der kan være mulighed for at bygge mere tæt-lav boligbyggeri i nogle områder.

Kommuneplanen øger generelt mulighederne for byfortætning i Horsens og Brædstrup. Men byfortætning kan også ske i lokalcenterbyerne.

Der er udpeget konkrete områder til byfortætning i Horsens by. I forhold til Kommuneplan 2017 er følgende områder til byfortætning ændret eller taget ud:

Sankt Helene Vej er taget ud, da de to nye byområder Lilli Gyldenkildes Torv og Buchwalds Bro stort set er opført.

Den vestlige del af Rådhuset, hvor Lilli Gyldenkildes Torv er opført, er taget ud.

Den vestlige del af Emilies Plads, hvor der er bygget nyt, er taget ud.

Den vestlige del af Campus er taget ud, da det er bebygget.

De blå afgrænsninger viser de dele af byfortætningsområderne, der tages ud af kommuneplanlægningen.