Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033

Offentliggørelse og vedtagelse 

  • Horsens Byråd vedtog forslag til Kommuneplan 2021-2033 den 26. april 2021.
  • Forslaget blev offentligt bekendtgjort den 4. maj 2021.
  • Forslaget er i offentlig høring fra den 4. maj til den 29. juni 2021.

Online borgermøder om forslag til Kommuneplan 2021-2033

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der tre borgermøder, hvor du kan høre mere om kommuneplanens hovedtræk og indhold. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål med udgangspunkt i ens lokalområde.

På grund af COVID-19 afholdes borgermøderne som digitale møder.

Borgermøderne er geografisk opdelt og afholdes på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 til 21.00. Mødet dækker det geografiske område omkring Brædstrup, Sdr. Vissing, Nim, Lund og Østbirk.
  • Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 til 21.00. Mødet dækker det geografiske område omkring Egebjerg, Gedved, Hovedgård og Søvind.
  • Mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00 til 21.00. Mødet dækker det geografiske område omkring Horsens by, Hatting, Endelave og Sejet.

Der afholdes også to digitale temamøder om forslag til Kommuneplan 2021-2033, hvor det er muligt at høre oplæg om kommuneplanforslaget og deltage i en debat om de vigtigste hovedspørgsmål i disse års fysiske planlægning:

  • Temamøde om den grønne og blå kommune: Landskab, natur og friluftsliv afholdes tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00 til 20.30.
  • Temamøde om den gode kommune at bo og drive erhverv i: Byudvikling, byvækst og byomdannelse afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 til 20.30.

Du kan deltage i møderne ved at brug de links, du finder her.

 

Byudviklingstemaet revideres med Kommuneplan 2021-2033. Revisionstemaet er fastsat i Planstrategi 2019, der også udpegede en række interesseområder for byudvikling.

Efter vedtagelsen af Planstrategi 2019 modtog Horsens Kommune yderligere en række ønsker til ny byudvikling, som er blevet vurderet på lige vilkår med interesseområder for byudvikling i Planstrategi 2019.

Da disse arealer - tolv i alt - ikke var meldt ud i Planstrategi 2019,  foretog Horsens Kommune en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen efter planlovens § 23c i december 2020. Du kan se et kort med arealerne her.

I forbindelse med fordebatten indkom der forslag om de overordnede trafikforhold i Hovedgård, og om stiforbindelser, bevarelse af rekreative muligheder og trafikale forhold i Gedved. Ideerne er indgået i arbejdet med Kommuneplan 2021-2033.

Sådan afgiver du høringssvar

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller ideer til forslag til Kommuneplan 2021-2033 eller til miljøvurderingen af kommuneplanforslaget, kan du sende dem til Plan & By senest tirsdag den 29. juni 2021 kl. 23.59. 

Du kan sende dine bemærkninger på www.horsens.dk/politik/hoeringer/hoeringer eller via nedenstående link ”indsend bemærkninger her”, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg el. pdf format. Du skal logge ind med Nem-ID og du vil modtage en kvittering, når vi har modtaget dine kommentarer.

Indsend bemærkninger her.

Hvis dette ikke er muligt, kan du sende dine idéer og bemærkninger til e-mail: planogby@horsens.dk, eller til Teknik og Miljø, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Byrådet vil  tage stilling til alle rettidigt indsendte høringssvar i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033. Dette forventes at ske ultimo 2021.

Eventuelle bemærkninger til miljøvurderingen vil indgå i den sammenfattende redegørelse, der skal følge kommuneplanen ved den endelige vedtagelse.

Svar på de indsendte høringssvar vil blive fremsendt efter Byrådets behandling og endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: https://horsens.dk/oplysningspligt#14.

Dit høringssvar, inkl. navn og adresse, vil blive offentliggjort på Horsens.dk som et vedhæftet dokument til den politiske behandling. Derudover vil det indgå som resumé i et samlet notat med alle høringssvar, der efter den politiske behandling, sendes til alle der har afgivet høringssvar.

Har du navne- og adressebeskyttelse, vil dit høringssvar fremgå af oversigten, men navn og adresse vil være anonymiseret.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 med senere ændringer, er myndigheden forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis det ikke kan afvises at planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har vurderet, at forslag til kommuneplan 2021-2033 er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens afsnit II, § 8 stk. 1, nr. 1. Der skal derfor udarbejdes en miljørapport.

Horsens Kommune har foretaget en afgrænsning af rapportens omfang og detaljeringsgrad iht. § 11. Den konkrete afgrænsning er dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til § 32.

Miljørapporten er udarbejdet som et selvstændigt dokument, der er fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget.

Miljørapport og afgrænsningsnotat kan ses her.

Klagevejledning for forslag til kommuneplan

Byrådets vedtagelse af kommuneplanforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Spørgsmål til kommuneplanforslaget

Hvis du har spørgsmål til forslag til Kommuneplan 2021-2033, kan du skrive til Plan og By på e-mail: planogby@horsens.dk.

Hvad er reglerne?

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen skal efter Planloven sendes i høring i minimum 8 uger. Du kan læse mere om reglerne for høring og det danske plansystem, herunder kommune- og lokalplanlægning, på Planinfo.

Du kan også se beskrivelse af lovgrundlag og retsvirkninger her.