Høring og vedtagelse

Offentliggørelse og vedtagelse 

 • Horsens Byråd vedtog forslag til Kommuneplan 2021-2033 den 26. april 2021.
 • Forslaget blev offentligt bekendtgjort den 4. maj 2021.
 • Forslaget var i offentlig høring fra den 4. maj til den 29. juni 2021.
 • Kommuneplanen blev endeligt vedtaget af et flertal af Horsens Byråd den 13. december 2021
 • Kommuneplan 2021-2033 er offentligt bekendtgjort den 3. januar 2022

Politisk behandling

Horsens Byråd vedtog Planstrategi 2019 den 16. december 2019 og besluttede samtidig, at der skulle foretage en delvis revision af kommuneplanen, omfattende følgende dele:

 • Hovedstruktur for hovedtemaerne
  • Det store billede 2050
  • Horsens by 2050
 • Retningslinjer for hovedtemaerne
  • Byer og landsbyer, herunder byudvikling og detailhandel
  • Natur og Landskab
  • Klima og Miljø
  • Fritidsformål
 • Rammer for lokalplanlægning, herunder
  • Detailhandelsbestemmelser
  • Anvendelsesbestemmelser
  • Bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • Generelle rammebestemmelser
  • Rammer for ny byudvikling
  • Ajourføring af

I forlængelse heraf blev der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2021-2033, der var i offentlig høring i perioden 4. maj til 29. juni 2021. I høringsperioden blev der afholdt fem digitale borgermøder, dels tre møder med fokus på geografiske områder i Horsens Kommune, dels to møder med fokus på hhv. Den grønne og blå kommune og Den gode kommune at bo og drive erhverv i.

I høringsperioden er der indkommet 152 høringssvar, hovedsageligt vedrørende følgende emner:

 • Byudvikling
 • Landsbyer
 • Økologiske forbindelser og natur
 • Trafik
 • Detailhandel

Horsens Byråd vedtog på baggrund af høringssvarene at foretage følgende ændringer af Kommuneplan 2021-2033 i forhold til det fremlagte kommuneplanforslag:

Retningslinjer for Byudvikling, Byvækst, Byomdannelse samt Byudvikling og Kystnærhedszone:

 • Rammeområderne 30BO10 (boligområde ved Eriknauervej, Hatting) og 32BO14 (boligområde ved Sorthøjvej, Egebjerg) er taget ud af kommuneplanen og er i stedet udpeget som perspektivområder (potentielt fremtidigt område til byzone). Perspektivområdet Eriknauervej er udvidet mod syd, i forhold til rammeområdets afgrænsning.
 • Rammeområde 33ER07 (erhvervsområde ved Østbirkvej/motorvej E45) er taget ud af kommuneplanen og er i stedet udpeget som perspektivområde (potentielt fremtidigt område til byzone).
 • Følgende arealer er udpeget til nye perspektivområder (potentielt fremtidigt område til byzone) til evt. boligformål: Gedved øst, Egebjerggård/Egebjerg, Bjergene/Stensballe, Møllegade/Nim, Vintenvej/Lund-Vinten, Højballevej/Hansted, Purupvej/Østbirk og Højageren/Østbirk. Følgende arealer udpeges til perspektivområder (potentielt fremtidigt område til byzone) til evt. erhvervsformål: Bøgehøjvej/Lund og Storegade/Østbirk. 
 • For alle perspektivområder gælder, at der er en række planlægningsmæssige forhold, der skal afklares, før de evt. kan indarbejdes i en kommende kommuneplanlægning.
 • Der er indarbejdet særlig planlægningsmæssig begrundelse for arealudlægget på Ravnebjerget i Søvind i redegørelse for retningslinje 1.2. Byvækst.
 • Redegørelse for arealudlæg Korntoften, Gedved i retningslinje 1.2. Byvækst er tilføjet tekst om, at det i forbindelse med lokalplanlægning skal godtgøres, at boliger på arealet ikke er belastet af støj samt lugt-, støv-, og anden luftforurening fra produktionsvirksomhed. Samme passus indsættes i notatfelt til rammeområde 33BO09.
 • Redegørelse for potentielt byomdannelsesområde Høegh Guldbergs Gade I er tilføjet bemærkning om, at der i forbindelse med en omdannelse ikke må opføres bebyggelse på det grønne areal i den sydlige del af området.
 • Ejendommen Vestergade 30 (DLG) i Brædstrup er udpeget til potentielt byomdannelsesområde. Udpegningen indikerer alene, at der på et senere tidspunkt kan igangsættes en planlægning for anden anvendelse på arealet.
 • Det er præciseret i redegørelse for retningslinje for Byudvikling og kystnærhedszone, at rammeområde 12RE12 (Stensballe) er blevet tilrettet, så afgrænsningen af rammen er bragt i overensstemmelse med lokalplan 221, Golfbane i Stensballe, vedtaget 20. juni 2006. 

Retningslinjer for Økologiske forbindelser og Grønt Danmarkskort:

 • Der indarbejdes uddybende redegørelsestekst vedr. høring af nabokommuner i retningslinje 3.2. Økologiske forbindelser og retningslinje 3.3. Grønt Danmarkskort.

Retningslinjer for Højspændingsledninger og naturgasledninger, samt Vindmøller over 25 meter:

 • Retningslinjer og redegørelse for højspændingsledninger, ift. Servitutarealer, Respektafstande og Konsekvenszoner ift. magnetfelter. Ift. konsekvenszone ift. magnetfelter fastsættes ud fra et forsigtighedsprincip som udgangspunkt en 50 m zone på hver side af eksisterende og kommende luftbårne og nedgravede højspændingsledningstracéer, hvor der ikke må placeres miljøfølsom arealanvendelse som boliger og børneinstitutioner. Konsekvenszonen gradueres dog efter ledningens størrelse og efter, om den er luftbåren eller nedgravet. Følgende rammeområder tilføjes tekst i notatfelt om, at der er elanlæg indenfor rammeområderne: 31ER03, 32BO05, 32RE03, 32BO04, 32RE07, 31ER04, 13RE17.
 • Redegørelse for retningslinje for Vindmøller over 25 m tilføjes en skitse, der præciserer sikkerhedsafstand fra vindmøller til højspændingsanlæg.

Retningslinje for Risikoområder og Kendte oversvømmelser:

 • Der foretages mindre, tekniske præciseringer/rettelser i redegørelse og handlinger til retningslinje for Risikoområder og kendte oversvømmelser.

Retningslinje for Grundvand:

 • Der tilføjes en supplerende grundvandsredegørelse i redegørelsesteksten for rammeområde 34CE02 – centerområde i Hovedgård, der har fået tilføjet anvendelsen ”tankstation”.
 • Der foretages mindre, tekniske præciseringer/rettelser i grundvandsredegørelse for erhvervsudlæg Lund, Vrøndingvej, Syd for VEGA til retningslinje for Grundvand.

Generelle rammer:

 • Den generelle ramme for foreningsaktivitet udvides til også at omfatte rammeområder, der er udlagt til blandet bolig og erhverv – dog fortsat på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Konkrete rammer:

 • For rammeområde 14CE03 (lokalcenter Torstedallé) justeres bebyggelsesprocenten til 60 %.

Tekniske tilretninger og præciseringer:

Der er foretaget en række tekniske tilretninger og præciseringer, der ikke har indflydelse på det planlægningsmæssige indhold i kommuneplanen.. Det drejer sig om følgende:

Om planen:

 • Konsekvensrettelser i forhold til, at kommuneplanen ikke længere er et forslag, men en endelig vedtaget plan.

Forhold til anden planlægning:

 • Indarbejdelse af afsnit om Danmarks Havplan, der er sendt i offentlig høring efter færdiggørelsen af forslag til Kommuneplan 2021-2033.
 • Konsekvensrettelse af afsnit om Råstofplan 2020, der er vedtaget endeligt, mens kommuneplanforslaget har været i høring.

Retningslinjer:

 • Retningslinje 1.2. Byvækst: Redegørelsestekst om Gedved, Korntoften tilføjes en beskrivelse af den korridor for en evt. forbindelsesvej nord for Gedved, som indgår i Vejdirektoratets forundersøgelser af en evt. fast Kattegatforbindelse.
 • Retningslinje 1.8. Detailhandel: Afgrænsning af bymidte i Hovedgård tilrettes pga. geometrifejl.
 • Retningslinje 2.1. Overordnet trafik: Tilføjelse af faktaboks om forundersøgelser til en evt. fast Kattegatforbindelse, herunder en evt. forbindelsesvej til motorvej E45 nord for Gedved.
 • Retningslinje 6.1.3 om regnvandsbassin tilføjes, at regnvandsbassiner som udgangspunkt skal anlægges med skråningsanlæg på 1:5 eller fladere, for at sikre, at bassinerne kan udføres som naturlige søer.

Generelle rammer:

 • Udtrykket Opholds- og friarealer præciseres til Udendørs opholdsarealer og definitionen af krav til de udendørs opholdsarealer præciseres.
 • Under Udendørs opholdsarealer slettes bestemmelse om udendørs opholdsarealer for bebyggelse med blandet bolig og erhverv, idet bestemmelsen er svær at fortolke.

Rammer:

 • Mindre justeringer af geometrier for følgende rammeområder:
 • 10BO16, 10BO17, 10BO18, 10BE06, 14BO15, 32BE02 og 32OF05, 33BE02, 33RE01, 58BO02
 • Præcisering af notattekst for rammeområder 16BO04 og 31CE01 ift. bebyggelsesprocent på 45 for tæt-lav byggeri, hvor der undtagelsesvis gives tilladelse til byggeri med vandrette lejlighedsskel.
 • Rettelse af anvendelseskategori, der ikke længere er valid, for rammeområde 10BE06.
 • Rettelse af notatfelt i 35 rammer, hvor kilde til oversvømmelsesrisiko har været behæftet med fejl.
 • Rettelser af rammegeometrier, hvor der er overlap mellem geometrierne.

Dertil kommer, at tillæg 24 til Kommuneplan 2017 – Teknisk Anlæg, Horsens Syd, der er vedtaget endeligt efter, at forslag til Kommuneplan 2021-2033 er sendt i offentlig høring, indarbejdes i Kommuneplan 2021-2033.

Behandling af høringssvar

Der er udarbejdet et høringsnotat, der har dannet baggrunden for den politiske behandling af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Høringsnotatet indeholder en gennemgang af alle indkomne høringssvar samt administrationens vurdering og anbefaling af, om og hvordan disse bør imødekommes.

Du kan se det samlede høringsnotat, inklusive byrådets beslutninger i forhold til de enkelte høringssvar her.

Du kan se en sammenligning mellem den oprindelige tekst i forslag til Kommuneplan 2021-2033 og den ændrede tekst i Kommuneplan 2021-2033 her.

Klagevejledning 

Efter endelig vedtagelse af kommuneplan, miljørapport og sammenfattende redegørelse kan retlige spørgsmål påklages efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens/planernes lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr.  3 kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Klageportalen finder ud også på https://www.borger.dk og på https://virk.dk.

Du logger på med NEM-​ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsten, planogby@horsens.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Hvad er reglerne?

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen skal efter Planloven sendes i høring i minimum 8 uger. Du kan læse mere om reglerne for høring og det danske plansystem, herunder kommune- og lokalplanlægning, på Planinfo.

Du kan også se beskrivelse af lovgrundlag og retsvirkninger her.

Byudviklingstemaet revideres med Kommuneplan 2021-2033. Revisionstemaet er fastsat i Planstrategi 2019, der også udpegede en række interesseområder for byudvikling.

Efter vedtagelsen af Planstrategi 2019 modtog Horsens Kommune yderligere en række ønsker til ny byudvikling, som er blevet vurderet på lige vilkår med interesseområder for byudvikling i Planstrategi 2019.

Da disse arealer - tolv i alt - ikke var meldt ud i Planstrategi 2019,  foretog Horsens Kommune en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen efter planlovens § 23c i december 2020. Du kan se et kort med arealerne her.

I forbindelse med fordebatten indkom der forslag om de overordnede trafikforhold i Hovedgård, og om stiforbindelser, bevarelse af rekreative muligheder og trafikale forhold i Gedved. Ideerne er indgået i arbejdet med Kommuneplan 2021-2033.