8.2. Risikoområder og kendte oversvømmelser

Mål

 • Gennem klimatilpasning og beredskabsplanlægning skal samfundets vigtigste funktioner kunne opretholdes under oversvømmelse. 
 • Gennem fysisk planlægning skal Horsens Midtby på sigt beskyttes mod oversvømmelse fra Horsens Fjord op til kote 2,6 meter DVR 90 svarende til en 100 års stormflodshændelse i 2110.
 • Skader som følge af oversvømmelse skal forebygges og afværges, ved klimatilpasning i byområder og i det åbne land. Klimatilpasningsprojekter skal fremme naturindhold, forbedrede rekreative forhold, fællesskaber og attraktive byrum.

 

Retningslinjer

8.2.1 Ved planlægning for byggeri, vejanlæg eller tekniske anlæg indenfor et risikoområde, skal der i planlægningen indgå, hvordan oversvømmelsesrisikoen håndteres lokalt.

8.2.2 Bygninger og anlæg der etableres inden for et risikoområde skal placeres under hensyntagen til sandsynligheden for oversvømmelse.

8.2.3 Ved etablering af nyt byggeri i et risikoområde skal det nye byggeri, herunder især kælderen, sikres mod oversvømmelse.

St. Hansted Å / Nørrestrand 

Det skal undersøges om ændringer af terrænet i forbindelse med etablering af vådområderne ved St. Hansted Å har en positiv indflydelse på at mindske risikoen for oversvømmelse.

Til det formål indsamles der tidsserier for vandstanden i Hansted Å opstrøms Nørrestrand ved Egebjergvej, samt indenfor slusen ved Sundet. Når der er indsamlet tilstrækkelig lange tidsserier (min. 2 års varighed), skal de indsamlede informationer anvendes til bl.a. at beregne hvor hurtigt Nørrestrand bliver fyldt op af vandet fra baglandet ved forskellige scenarier og sluselukning ved Sundet.

Det vil herefter kunne vurderes, hvor udsatte områderne er for oversvømmelse, og der kan udarbejdes en plan for, hvordan evt. oversvømmelser kan undgås. Der arbejdes med problemstillingen i 2020-2022 i projektet Coast To Coast.

 

Hatting By

Det skal afklares om der er behov for at ændre på vandløbets fysiske udformning, og i givet fald skal der udarbejdes løsningsmodeller.

Der indsamles allerede informationer om nedbør og vandstande i Hatting Bæk nedenfor Svanevænget. På baggrund af informationerne skal det vurderes, om der er en reel risiko for større oversvømmelser som følge af vandløbets fysiske udformning. I givet fald bør man opstille en detailmodel til at regne på risiko for oversvømmelser og mulige løsninger. En løsning kan være, at tilbageholde vandet i bækken på engene syd for byen. Alternativt kan åen ledes gennem det etablerede kær, dels for at undgå ”knækket” i vandløbet ved Oensvej, og dels med henblik på at sløjfe de 2 uhensigtsmæssige rørunderføringer parallelt med Oensvej.

Der laves desuden en skybrudsanalyse for oplandet og byen til afklaring af behov for opretholdelse af naturlige lavninger og strømningskorridorer. Bygholm Å oplandet strækker sig ind i Hedensted Kommune. Der skal skabes dialog og forståelse for indbyrdes aftaler med vejle og Hedensted kommuner vedr. helhedsorienteret planlægning for vandneutral byudvikling i hele oplandet.

Horsens Kommune udfører indledende kortlægning og planlægning for ekstrem regn i perioden 2021-2022.

 

Horsens By

Kystdirektoratet har givet vejledende anbefaling om reduktion af risikoniveauet ved implementering af løsninger der forhindrer at vandet trænger ind til Horsens by og at løsningerne etableres inden for et kortsigtet tidsperspektiv.

Horsens Kommune udfører løbende kortlægning, planlægning samt etablering af beskyttende tiltag, som en del af havneomdannelsen, trafikløsninger og midtbyudvikling i øvrigt.

Der etableres indledende stormflodssikring efter behov til kote 1,8 m DVR90 i form af diger, hævning af terræn og beredskabsplanlægning med mobile løsninger på særligt kritiske strækninger på terræn ved fjorden, havnen og langs Bygholm Å.

Planlægning og projektering af klimatilpasningsdelen bliver støttet af EU gennem projektet Life IP Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

Etablering af sikringsløsning for byen til kote 2,6 er desuden påbegyndt, og vil blandt andet blive gennemført i takt med byens omdannelse.

I den kommende spildevandsplan skal der medtages målsætninger for ”håndtering af vand på terræn” når der forekommer kraftig regn/skybrud ud over SAMN Forsynings serviceniveau.

Der skal arbejdes med differentierede målsætninger indenfor hvert skybrudsopland og klimaindsatser skal udføres på baggrund af analyser vedr. risiko for lokal oversvømmelse og værdierne i området.

Spildevandsplanen skal omfatte en overordnet strategi for håndtering af vand på terræn, en inddeling af byområderne i skybrudsoplande, kortlægning af egnede skybrudsveje og egnede områder til ”parkering” af vandet, når kloakkerne ikke kan følge med. Pladser, parker og veje skal tages i brug og skal i videste mulige omfang bidrage til rekreative og grønne områder i byen, jf. Midtbystrategien.

Bygholm Å oplandet strækker sig ind i Hedensted Kommune. Der skal skabes dialog og forståelse for indbyrdes aftaler med vejle og Hedensted kommuner vedr. helhedsorienteret planlægning for vandneutral byudvikling i hele oplandet.

 

Endelave

Horsens Kommune vil indledningsvist foretage målinger af stuvningspåvirkningen ved Endelave Havn og på denne baggrund afklare om der er behov for sikring af adgangsvejen til Endelave.Adgangsvejen til øen kan evt. sikres ved at hæve kajkanter på havnen og lave diger langs kyststrækningen ved Endelave By.

Naturområderne vil ikke blive beskyttet, lige som det er grundejernes eget ansvar, evt. gennem oprettelse af lokale digelaug, at sikre sommerhusområderne mod sydøst.

 

Klosterkær og Gudenådalen mellem Mossø og Højlundvej

Der pågår arbejde med helhedsplan for Gudenåen i samarbejde mellem de 7 Gudenå kommuner, arbejdet skal lægges til grund for evt. tiltag.

Den fredede bygning Papirmøllen er i risiko for oversvømmelse. Naturstyrelsen er ejer og har ansvar for at sikre Papirmøllen.

 

Gudenådalen mellem Højlundvej og Vilholtvej 

Der pågår arbejde med helhedsplan for Gudenåen i samarbejde mellem de 7 Gudenå kommuner, arbejdet skal lægges til grund for evt. tiltag.

 

Ll. Hansted Å opstrøms Egebjergvej

En nærmere analyse af vandløbsafstrømningen i forbindelse med store afstrømningshændelser og relaterede vandstande skal afklare oversvømmelsesrisikoen og om der er behov for tiltag.  Der har dog ikke hidtil været problemer. Beredskab ved Vandværkssøen skal overvejes og konsekvenser for naturen skal undersøges.

Lodsejerne skal eventuelt selv sikre ejendommene indenfor området.

 

Brigsted

Kystdirektoratets vejledende anbefaling for området er accept af den stigende oversvømmelsesrisiko under forudsætning af tilpasning gennem planlægning og parathed i lokalsamfundet. Hvor Vorsøvej er privat vej, er det lodsejernes ansvar, hvis den skal beskyttes. Hvor Vorsøvej er offentlig vej skal det afklares, om der er behov for skiltning.

 

Nordkysten/Stensballe

Horsens Kommune er ansvarlig for at undersøge hvordan Sølystvej sikres, ad åre kan en løsning være at der skal opføres et mindre dige langs vejen. En del af Strandpromenaden sikres i forbindelse med udbygning af Nordhavnen, den resterende del skal sikres via tiltag ved Langelinie. Der foretages ikke handlinger i forhold til at Husodde Camping.

 

Stensballe

Oversvømmelsesrisikoen skal afklares og det skal kortlægges i hvor høj grad, at der er kendte oversvømmelser i området. Der skal laves en masterplan for håndtering af ekstremregn. Planen skal afklare risikoen, vise hvor der kan tilbageholdes vand, hvordan man indretter området til at kunne parkere vandet og til hvor vandet skal strømme. Boldbaner, parkeringspladser, branddam mv. kan evt. indgå i løsningerne. Tiltagene skal berige området i form af forbedrede byrum i form af begrønning, små lommeparker mv. Løsningerne skal findes lokalt og evt. i samarbejde med grundejerforeninger.

 

Strandpromenaden

Med hævning af terrænet til kote 2,6 meter på nordhavnen er der behov for dels at indrette Strandpromenaden til at kunne rumme mere vand og at etablere skybrudsrør fra Strandpromenaden til aftapning af vandet til det nordlige havnebassin. Regnbed langs Strandpromenaden er under etablering og der arbejdes for forbedret afvanding ved Havnetorvet. Mod øst er der fortsat behov for at tilpasse terrænet på og omkring Strandpromenaden og evt. afskære skybrudsoplandet nord for Strandpromenaden så det kan afvande til Horsens Fjord længere mod øst. Der skal laves en masterplan for hele skybrudsoplandet som viser hvor der skal parkeres vand, hvor vejene skal indrettes til strømning for ekstremregn og hvor der er behov for skybrudsledninger og udløb til Horsens Fjord. Løsninger skal så vidt muligt foregå på terræn og berige veje og byrum med attraktive terræntilretninger og begrønning af kvarterene. En del af oplandet er fælleskloakeret, Samn Forsyning planlægger seperatkloakering af disse områder fra 2022.

 

Bjerrevej

Der skal laves en masterplan for hele skybrudsoplandet, som viser hvor og hvordan man kan tilbageholde mest muligt vand i oplandet, og hvorledes at der skabes plads til strømningsveje for ekstremregn langs vejene. Vandet skal ledes på terræn og give værdi i form af begrønning langs Bjerrevej, en af byens hovedfærdselsåre fra syd. Der er planlagt for seperatkloakering af området i perioden frem mod 2027, dette løser dog ikke udfordringer med ekstrem regn.

 

Godsbanekvarteret

Ekstremregn skal så vidt muligt håndteres indenfor området. Godsbanearealerne udvikles til boligformål, og i den forbindelse planlægges for håndtering af ekstremregn på terræn indenfor lokalplanområdet. Der skal etableres en stor rumlighed til vandet i form af skybrudsstruktur og når denne har behov for aftapning skal det foregå til Bygholm Å mod vest i retning af Bygholm Park. Der etableres skybrudsledning under jernbanen til dette formål. Grønne områder, parkeringsarealer og veje indgår i skybrudstrukturen og skal kunne lede og tilbageholde vand. Der arbejdes desuden på at trug, render mv. etableres som grønne løsninger og at disse bidrager med rekreativ merværdi til området. 

 

Endelavevej 

Der skal laves en masterplan til at afklare oversvømmelsesrisikoen og vise hvordan oversvømmelsesrisikoen kan afhjælpes. Primære målsætning i planen er at gøre de vigtigste veje farbare i situationer med ekstremregn. Der skal arbejdes med at skabe plads til at tilbageholde vand på parkeringsarealer, pladser og sekundære veje. Der skal desuden etableres strømningsveje på terræn og evt. etableres skybrudsledning til aftapning henholdsvis til Sydhavnen og til Dagnæs Bæk. Samn Forsyning planlægger for at etablere ny spildevands- og regnvandsledning i Endelavevej i de kommende år, da der er sætninger i området. Det skal afklares om området på samme tidspunkt kan aflastes for ekstrem regn. 

 

Dagnæs Bæk

Det skal undersøges om vandet kan tilbageholdes eller ledes til andre områder, så Strandkærvej kan blive aflastet. Det skal afklares i hvor stort omfang, at der er risiko for oversvømmelse langs vandløbet på Dagnæs Bæk forløb ned gennem byen, og det skal afklares i hvor høj grad der er risiko for oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn, stor vandføring i vandløbet samt ved høj vandstand i Horsens Fjord. Der er ikke meget plads langs vandløbet til vandtilbageholdelse. Løsninger kan være at arbejde med vandløbsforbedrende tiltag på den lave del af vandløbet fra Nansensvej og ud mod Horsens Fjord. Her kan der være behov for at udvide åforløbet, at etablere dobbeltprofil som i tørre periode kan have rekreative kvaliteter i form af stisystemer til Bakkelunden og Planetstien mv. 

 

Åkvarteret

Den nye udviklingsplan for Åkvarteret vil give forslag til hvordan bydelen skal udvikle sig i de kommende år og på lang sigt. Planen giver forslag til hvordan oversvømmelsesrisikoen i området kan håndteres og hvordan klimatilpasningen kan gennemføres i forbindelse med omdannelse af kvarteret og med synergier fra kanaler/åforløb i Åkvarteret.

 

Løvenørnsgade

En skybrudsledning i Søndergade aflaster området. Der skal laves en plan for håndtering af ekstremregn. Planen skal vise hvor meget vand der fortsat er behov for at håndtere i området for at undgå oversvømmelse, og vise hvordan man kan skabe plads til vandparkering og strømning af ekstremregn. Løsningerne skal give merværdi i form af forbedrede byrum gennem begrønning af kvarteret. 

 

Østbirk Vest

Ved byudvikling er det vigtigt ikke at sende mere vand i retning af disse områder. Der er mulighed for at parkere og lede vand i det grønne områder nord for Ryvej. Området kan evt. forbedres til rekreative formål samtidig med at det kan optimeres til at holde vand tilbage i forbindelse med kraftige regnhændelser. 

 

Hovedgård, Ørskov Bæk

Vandstanden i Ørbæk skal registreres over de kommende år og det skal afklares om der kan opstå oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn. Viser oversvømmelsesrisikoen væsentlig kan det komme på tale at etablere områder hvor ekstremregn kan ledes sikkert under skader til følge og hen til områder hvor vandet kan parkeres. Løsninger kan være vandtilbageholdelse i grønne arealer, på stier og veje. 

 

Hovedgård, Gl. Århusvej

Det skal undersøges om hvor vidt ekstremregn kan tilbageholdes opstrøms vejen. Alternativt kan der etableres afvandingsrender i grøfter langs vejen lige som at der kan være behov for etablering af mindre jorddiger. 

 

Grønlandsvej

Flere ejendomme er bygget på plinte som giver beskyttelse mod oversvømmelse. Det skal undersøges hvilke ejendomme der ligger så lavt at de fortsat er udsatte i forbindelse med skybrud, og om mindre tilretninger af terræn, tærskler ved indkørsler, opgange mv. kan beskytte i mod oversvømmelse. Det skal desuden afklares om hyppighed og omfang af oversvømmelse er acceptabelt for trafikken i området. Det vil være vanskeligt at skabe plads i området. Med en fremtidig omdannelse af Åkvarteret og evt. udgravning af kanaler, vil der være mulighed for at håndtere mere vand i forbindelse med ekstremregn og derved mindske oversvømmelsesrisikoen.

 

For de kendte oversvømmelser skal Horsens Kommune lave handleplan for klimatilpasning af disse områder inden midten af 2022. Nedenstående løsningsforslag vil indgå i overvejelserne til handlingsplanen:

 

A - Højtholmvejs udmunding i Tyrstingvej

Der er i 2018 etableret en brønd i vejkanten. Der forventes ikke behov for yderligere indsats. Lodsejerne er selv ansvarlige for markarealerne mens Horsens Kommune er ansvarlig for vejareal.

 

B - Brædstrup, Drosselvej

Løsningsforslag i området kunne være at etablere yderligere et bassin ved udløbet og eventuelt frilægge den rørlagte grøft og afskære drænvandet i området. Ansvarlig for arbejdet vil være SAMN Forsyning, Horsens Kommune og drænejer. Samn Forsyning arbejder med en helhedsplan for seperatkloakering og regnvandsforsinkelse i hele Brædstrup i 2021.

 

C - Brædstrup, sydbyen

Løsningsforslag i området kan være forsinkelse i oplandet. Ansvarlig for at sikre regnvandsforsinkelse vil være SAMN Forsyning. Vandløbskapaciteten og behov for forsinkelse afklares af Horsens Kommune i samarbejde med Samn Forsyning.

 

D - Søvind

Løsningsforslag i området kunne være at ændre bækkens forløb, tilbageholde vandet i oplandet, fjerne spærringer. Der er etableret forsinkelse af regnvand for nogle regnvandsudløb, der er behov for yderligere forsinkelse. Ansvarlig for løsningsprojekter er både Horsens Kommune, SAMN Forsyning, drænejere i området.

 

E - Østbirk

Hele Østbirk er seperatkloakeret i perioden 2015-2018 og nyt regnvandsbassin er etableret i den nordvestlige del af Østbirk (færdigt i 2021). Udfordringerne i området forventes afhjulpet. 

 

F - Gedved

Løsningsforslag i området er at fjerne det uvedkommende vand fra spildevandssystemet. Området seperatkloakeres i 2021 af Samn Forsyning. Uvedkommende vand kobles fra i forbindelse med seperatkloakeringen.

 

G - Hovedgård

De resterende fælleskloakerede oplande i Hovedgård separatkloakeres af Samn Forsyning i perioden 2021-2025.

 

H - Sønder Vissing

Løsningsforslag i området kunne være at sikre at overfladevandet ledes til områder, hvor det ikke gør skade. Ansvarlig for at finde en løsning er Horsens Kommune og lodsejerne i området.

 

I - Stensballe

Løsningsforslag kunne være at ledningssystemet undersøges nærmere og konstaterede fejltilslutninger i afløbssystemet rettes, desuden rettes fejlregistreringer. Ansvarlig for løsningen vil være både SAMN Forsyning, Horsens Kommune og lodsejerne.

 

J – Horsens Midtby - Bygholm Å

En del af løsningen er at etablere højvandsklapper på alle udløb til Bygholm Å. Ansvarlig for dette vil være SAMN Forsyning og Horsens Kommune.

 

K – Horsens - Dagnæshallen

Dagnæshallen er i vinteren 2016/2017 blevet klimatilpasset med en højvandsmur omkring hallen og sikring af oversvømmelse fra afløbssystemet. Klimatilpasningen nedsætter risikoen for oversvømmelse af hallen. Der er fortsat risiko for oversvømmelse i området og en langsigtet løsning er at etablere forsinkelsesbassiner i oplandet, separatkloakere – og derved afhjælpe oversvømmelse med spildevand. Det skal ligeledes undersøges om rørunderføringen under vejen til nedstrøms Dagnæshallen er for lille og der skal etableres bedre vejafvanding. Man skal indrette vejene og udnytte parkeringsarealerne mere optimalt i forhold til forsinkelse af vandet og etablering af skybrudsveje. Ansvarlig for løsningen er både SAMN Forsyning og Horsens Kommune. Samn Forsyning planlægger for seperatkloakering i oplandet, i den forbindelse afkobles en del af oplandet og ledes direkte til Horsens Fjord. Adskilles af spildevand og regnvand giver bedre muligheder for tilbageholdelse af ekstrem regn på rekreative arealer.

Udfordringerne i Dagnæs området skal løses via byplanlægning hvor der planlægges for grønne arealer til vandparkering.

 

L – Brædstrup

Der skal laves en kortlægning af det terrænnære grundvandsspejl og sæsonvariationer for at belyse behovet for klimatilpasningstiltag.

 

M – Højvangen

Der er behov for at undersøge hvorledes der kan indrettes skybrudsveje fx ved omvendt tagprofil, hævede kantstene mv. Afvanding af oplandet til Bollervej har ligeledes behov for tilretninger fx etablering af skybrudsrende/vej. Det er ikke en god løsning at sløjfe underføringen da oversvømmelsesrisikoen vil forøges opstrøms Bollervej.

 

N – Bygholm Park

Oversvømmelser fra stormflod vil blive reduceret med etablering af Ringvej Syd og etablering af højvandsporte og pumper. Der vil fortsat kunne forekomme oversvømmelse fra vandløbet og i forbindelse med ekstrem regn. Det er acceptabelt at rekreative grønne arealer oversvømmes i forbindelse med stor afstrømning fra vandløb og ekstrem regn.


Redegørelse

Udpegningsgrundlag

Risikoområder er områder hvor kommunen på baggrund af risikokortlægningen har en begrundet formodning om, at der kan forekomme væsentligt oversvømmelse i forbindelse med ekstreme nedbørshændelser, afstrømningshændelser eller stormflod og som kan forårsage store værditab. Risikokortlægningen baseres på et sandsynlighedskort der viser, hvor der vil ske oversvømmelse fra vandløb, nedbør og hav og et værdikort der viser et samlet billede af konsekvenser for mennesker, natur og miljø, samfund og økonomi ved oversvømmelse.

Risikoområderne er udpeget efter følgende forudsætninger:

 • Kun større, sammenhængende områder er taget med, hvilket betyder, at spredte områder med høj risiko ikke er udvalgt.
 • Områder der er udpeget, har stor sandsynlighed for oversvømmelse og store omkostninger eller væsentlig samfundsinteresse.

Kendte oversvømmelse er områder hvor kommunen har kendskab til problemer ved ekstreme nedbørshændelser eller stormflod.

De primære udfordringer i Horsens Kommune er oversvømmelser i forbindelse med; stormflod, ekstrem regn og ved stor afstrømning i vandløbene. Arealer langs fjorden, havnen og arealer i midtbyen langs Bygholm Å og Dagnæs Bæk er især truet ved stormflod. Derudover kan arealer langs vandløbene være truet, fx i Hatting, Søvind og Horsens Nord ved Hansted Å.

I Kommuneplan 2017 var der udpeget 14 risikoområder og 11 områder med kendte oversvømmelser. I løbet af 2020 er datagrundlaget forbedret og genberegnet. På baggrund af nye modelberegninger for nedbør og opdatering af værdikort er risikokort for oversvømmelse opdateret. Detaljeringsgraden af kortene er øget da der anvendes en cellestørrelse på 25x25 meter. Kommuneplan 2021 udpeger i alt 26 risikoområder og 14 områder med kendte oversvømmelser.

Med et større antal udpegninger er det vurderet at der er behov for en udvidelse af prioriteringskategorien der tidligere indeholdt 3 kategorier (A-C). Risikoområderne prioriteres derfor i fire kategorier fra A til D. I Kommuneplan 2021 er er der 6 risikoområder, som ud fra en samlet vægtning af risiko for oversvømmelse og værditab, er udpeget med en prioritet A. Disse områder er prioriteret højt, da der er en stor sandsynlighed for oversvømmelse, og da der kan være store værditab som følge her af.

Prioritet risikoområde

 
A

Risiko belyst, flere kilder for oversvømmelse, høj samfundsinteresse

B

Risiko belyst, én kilde til oversvømmelse, moderat samfundsinteresse

C

Risiko belyst, afventer yderligere kortlægning

D

Risiko belyst, ingen planlagte tiltag

 

Anvendelse i planlægningen

Ved byggeri eller etablering af anlæg indenfor risikoområder skal bygherre tidligt i forløbet, og i forbindelse med lokalplanlægning eller byggesagsbehandlingen gøres opmærksom på, at området skal sikres mod oversvømmelse. Bygherre skal i en vandhåndteringsplan for området redegøre for, hvordan bygning og anlæg sikres mod oversvømmelse.

Klimatilpasningsløsninger kan have flere funktioner, som for eksempel anlæg, der kan opmagasinere vand ved skybrud, men også bibringe herlighedsværdier ved fx at fungere som skaterrampe, legeplads mm. resten af tiden. Ved anlæg af nye veje og stier og ved ændringer af eksisterende veje og stier skal det sikres, at anlæggene udformes, så de kan fungere som strømningsveje ved ekstrem regn. Ved anlæg og ændring af åbne pladser, fx parkeringspladser skal det sikres, at arealerne kan tilbageholde ekstrem regn.

Sammenhæng til øvrige kommuner

En stor del af Bygholm Å systemets opland ligger i Vejle og Hedensted Kommune. Dialog og aftaler med nabokommuner om ikke at planlægge for at lede mere vand til vandløb i forbindelse med byudvikling, vil være af stor værdi for klimatilpasningen.

Tilsvarende er dele af Horsens Kommune en del af oplandet til Gudenåsystemet. Klimatilpasningstiltag der har indvirkning på Gudenåsystemet på tværs af kommunegrænsen skal koordineres.

Risikoområder

Områderne er udpeget på baggrund af risikokort og en konkret vurdering. Områderne er vist på kort.

 

Oversvømmelse på Endelavevej efter skybruddet den 15. juni 2016. Kilde Lars Juul, Horsens Folkeblad.

Risikoområde 1 – Prioritet A

St. Hansted Å/Nørrestrand:

Områderne omfatter kolonihaverne ved Løvhøj og områder langs Egebjergvej, Åvej og Otto Ruds Vej. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan eventuelle oversvømmelser kan undgås. Horsens Kommune sikrer at der udføres en kortlægning og planlægning for området.

Risikoområde 2 – Prioritet A

Hatting By:

Risikoområdet omfatter området omkring Hatting Bæk nedenfor Svanevænget og Bakkevænget. Ved stor afstrømning bl.a. i 2015 er der oplevet oversvømmelse af fællesarealer og områder op i mod haverne.

Området omfattede tidligere arealet langs Hatting Bæk og ved Storegade, Stationsvej og Mejerivej. Nye oversvømmelsesberegninger viser, at der ved en 100 års afstrømningsbegivenhed i 2050 ikke vil ske store oversvømmelser, og at det ikke er kritisk for Storegade, Stationsvej og Mejerivej. Området er på den baggrund og ved besigtigelse af området indsnævret til kun at omfatte arealet langs Hatting Bæk nedenfor Svanevænget og Bakkevænget.

Fællesarealer nedenfor Svanevænget og Bakkevænget og områderne op i mod de nærmeste beliggende haver blev oversvømmet i 2015. Beregninger viser imidlertid, at vandløbets fysiske udformning er tilfredsstillende, og at det vil kunne aflede de større vandmængder uden større kritiske oversvømmelser.

Ved besigtigelse i 2015 blev det konstateret, at arealer op til vandløbet blev anvendt til haveaffald, og at dette ved oversvømmelse kan tilstoppe vandløbet og derved resultere i opstuvning af vand med oversvømmelse til følge. Grundejerforeningen i området er blevet bedt om at informere grundejerne om, at der ikke må lægges haveaffald langs vandløbet.

Risikoområde 3 – Prioritet A

Horsens By:

Horsens By skal klimasikres løbende i takt med havneomdannelse, trafikomlægning og udmøntning af midtbystrategien. Der er politisk vedtaget et beskyttelsesniveau mod stormflod til kote 2,60 m DVR90. Det er politisk besluttet at arbejde med et indledende sikringsniveau på kote1,8 m DVR90 og et langsigtet og mere permanent sikringsniveau, hvor man sikrer til kote 2,60 meter DVR90 svarende til en 100 års hændelse i år 2110.

Horsens Havn og den indre by er under omdannelse i henhold til den vedtagne havneplan og midtbystrategien. Den stigende trafik i Horsens By nødvendiggør desuden en større omlægning af trafikken.

Det er helt afgørende at klimatilpasning tænkes ind i forbindelse med omdannelsen, således at havnen og byen løbende klimatilpasses og sikres mod både oversvømmelse fra fjorden, fra vandet i baglandet i form af Bygholm Å, Dagnæs Bæk og fra skybrud.

Sikring mod stormflod fra fjorden med opstuvning i vandløbene til følge gør det nødvendigt at etablere jorddiger, højvandsmure og mobile løsninger – i første omgang på udpegede strækninger bl.a. langs Bygholm Å op til kote 1,8 m. For at opnå sikring til kote 2,60 m er det nødvendigt med en hævning af kajkanter og terrænet på havnen, samt etablering af sluser og pumper ved udmundingen af Bygholm Å og Dagnæs Bæk. Disse tiltag er i tråd med Kystdirektoratets vejledende anbefalinger om at reducere oversvømmelsesrisikoen på strækningen. Herefter kan Bygholm Å og dele af havnebassinet anvendes som forsinkelsesbassiner for regnvandet.

Skybrud har demonstreret, hvor store udfordringer byen har, når der falder rigtig meget regn på kort tid.

 

Risikoområde 4 – Prioritet A

Endelave:

Området omfatter særligt Endelave Havn og Endelave Strandvej, der vil være oversvømmet ved en 5-års hændelse i 2050 (1,72 m DVR90).

Oversvømmelsesområderne for 5 års hændelse i 2050 omfatter Endelave By, herunder havnen, større naturområder på den nordlige og sydøstlige del af øen, samt sommerhusområder omkring Gøgeurtvej og Hjertegræsvej.

En højvandsstatistik udarbejdet på et forbedret datagrundlag giver en 5-års hændelse i 2050 svarende til 1,72 m DVR90 mod de tidligere 1,8 m DVR90, og viser, at en 5 års hændelse i 2110 svarer til 2,32 m DVR90. Endelave ligger i åbent farvand, stuvningspåvirkningen vurderes at være mindre end i bunden af Horsens Fjord som højvandsstatistikken baseres på. Opsætning af vandstandsmåler skal belyse stuvningspåvirkningen nærmere. Der skal på baggrund af målinger og efterfølgende analyse besluttes hvordan Endelave By og adgangen til øen tilpasses til fremtidens vandstandsstigninger.

Risikoområde 5 – Prioritet D

Klosterkær og Gudenådalen mellem Mossø og Højlundvej:

Området indeholder veje og bebyggelse, herunder den fredede bygning (Papirmøllen), Det er et EF habitatområde, EF Fuglebeskyttelsesområde og Natura 2000, som indeholder følgende habitatnaturtyper: Rigkær, tidvis våd eng, elle- og askeskov og bøg på mor med kristtorn, Beskyttede naturtyper: vandløb, mose, sø og overdrev.

Årsagen til udpegningen er primært vandløb og Mossø, da der ved en 5-årshændelse sker oversvømmelse af Papirmøllen, naturområder, Gl. Rye Vej. Klostermøllevej har tidligere være i risiko for oversvømmelse allerede ved en 10 års hændelse, i forbindelse med et vådområdeprojekt i Klosterkær er risikoen for oversvømmelse af vejen reduceret ved sikring af vejen i form af dige vest for vejen.

Risikoområde 6 – Prioritet D

Gudenådalen mellem Højlundvej og Vilholtvej:

Området indeholder veje, Natura 2000-områder og der findes følgende habitatnaturtyper i området: Rigkær, tidvis våd eng, elle- og askeskov, surt overdrev og hængesæk. Derudover findes der en række beskyttede naturtyper i området: vandløb, overdrev og sø.

Årsag til udpegning er vandløbet der ved en 5-årshændelse oversvømmer dele af Højlundvej/Vilholtvej. Derudover er der en del naturområder som oversvømmes. Enkelte ejendomme kan være i risiko for oversvømmelse ved store afstrømningsbegivenheder.

Risikoområde 7 – Prioritet C

Ll. Hansted Å opstrøms Egebjergvej:

Området indeholder veje og bebyggelse samt en række beskyttede naturtyper som: mose, eng, overdrev, sø og skov.

Årsag til udpegning er vandløbet der oversvømmer Skovvej ved en 10-årshændelse og sidevej til Hanstedvej som oversvømmes ved 5-års hændelse. Ejendomme i området er truet af oversvømmelse ved 50-års hændelse.

Risikoområde 8 – Prioritet D

Brigsted:

Området indeholder vej og naturområder. Årsag til udpegning er at både Vorsøvej og naturområder er oversvømmet flere steder ved en 5-årshændelse stormflod.

 

Risikoområde 9 – Prioritet B

Nordkysten/Stensballe:

Området indeholder boliger og veje. Årsag til udpegning er at der ved stormflod er enkelte ejendomme ved Strandpromenaden og Sølystvej, samt Husoddevej vil oversvømmes ved 5-års hændelse i 2110. Desuden vil Sølundsgade og Svendsgade oversvømmes ved 50 års hændelse i år 2110. Husodde Campingplads vil ved 100 års stormflodshændelse i dag påvirkes af oversvømmelse.

 

Risikoområde 10 – Prioritet C

Vestvejen Ølsted Å:

Risikoområdet blev i Kommuneplan 2017 nedprioriteret på grundlag af oversvømmelsesberegninger. Langvarig vinterregn har dog vist sig at give anledning til høj vandstand i hele Ølsted Ådal, dette er bl.a. observeret i februar 2020 hvor vandstanden stod højt og området prioriteres derfor til nærmere afklaring.

 

Risikoområder 11-14 – Prioritet D

Risikoområde 11 til 14 vurderes mindre kritisk. Det vurderes at risikoen er belyst og at der ikke er behov for yderligere tiltag.

 

Risikoområde 15 – Prioritet C

Stensballe:

Den gamle og lave del af Stensballe ligger lavt i forhold til det omkringliggende terræn og der er risiko for, at der ved skybrud ledes vand til området fra flere retninger.

Risikoområde 16 – Prioritet C

Strandpromenaden:

Strandpromenaden er flere gange blevet oversvømmet og risikokortlægning viser at meget store skybrudsoplande afvander til vejen nord fra. Vejen er hovedfærdselsåre og en af adgangsvejene til Horsens Sygehus.

 

Risikoområde 17 – Prioritet B

Bjerrevej:

Der er risiko for oversvømmelse flere steder langs Bjerrevej. Der er sammenhæng med oversvømmelser og hovedstrømningslinjer på Bankagervej og Firkløvervej.

Risikoområde 18 – Prioritet B

Godsbanekvarteret:

Godsbanekvarteret ligger lavt og afgrænset af jernbanen mod vest og Campus området mod syd. Større skybrudsoplande leder vand mod området fra øst. Området er næsten plant og afledning af regnvand i alle retninger ud af området er udfordret dels pga. terræn, bebyggelse og jernbanen.

Risikoområde 19 – Prioritet B

Endelavevej:

Endelavevej blev oversvømmet ved skybruddet i 2016. Vejen var ikke farbar, og der stod over en 1/2 meter vand på kørebanen. Risikokortlægningen viser, at der er et stort oversvømmelsesområde omkring Service og Beredskab og større tekniske anlæg Horsens Fjernvarme og Samn Forsynings rensningsanlæg, alle er hotspots.

Risikoområde 20 – Prioritet B

Dagnæs Bæk:

Hvor Dagnæs Bæk krydser Strandkærvej kan der være risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud. Vandet fra vejen kan samle sig i lavningen og det kan medfører trafikale udfordringer.

Dagnæs Bæk oplandet er fuldt befæstet, og har et stort fald ned gennem byen. Det betyder at vandløbet får tilført meget vand i forbindelse med kraftig regn, og det store fald bevirker at vandløbet hurtigt leder vandet til nogle af de lavest liggende områder. Hvor vandløbet støder til Torsted Bæk bliver terræn fladt med risiko for tilbagestuvning på terræn og i kloaker med risiko for oversvømmelse.

Risikoområde 21 – Prioritet A

Åkvarteret:

Risikokortlægning viser at hele Åkvarteret er i risiko for oversvømmelse ved skybrud. Området ligger meget lavt mellem kote 1 og 1,5 meter over normalt havniveuau og er også i risiko for oversvømmelse fra Horsens Fjord. Åkvarteret blev senest oversvømmet i forbindelse med et skybrud juli 2019. Særligt i krydset ved Havneallé og på Emiles Plads stod der meget vand.

Risikoområde 22 – Prioritet A

Løvenørnsgade:

Risikokortlægningen viser, at området omkring Løvernørnsgade og Levysgade er i risiko for oversvømmelse ved skybrud. Der har gentagne gange været oversvømmet i forbindelse med skybrud.

Risikoområde 23 – Prioritet C

Østbirk Vest:

Østbirk har udviklet sig omkring ådalen der leder vand til Døde Å. Ved kraftig regn og skybrud er der risko for oversvømmelser centralt i byen i området omkring Ydingvej og H.C. Andersensvej og i det langstrakte grønne område som ligger nord for og parallelt med Ryvej.

Risikoområde 24 – Prioritet C

Hovedgård, Ørskov Bæk:

Der er risiko for oversvømmelse i den nordlige del af byen i forbindelse med ekstrem regn. Ørskov Bæk afvander den nordlige del af Hovedgård. Der har tidligere været oversvømmelser i den nordlige del af byen i forbindelse med længerevarende regn.

Risikoområde 25 – Prioritet C

Hovedgård, Gl. Århusvej:

Der er risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn. Viadukten ved Gammel Århusvej har gentagne gange været oversvømmet.

Risikoområde 26 – Prioritet C

Grønlandsvej:

Området er i risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud og stormflod, og det er oplevet gentagne gange. Med etablering af Ringvej Syd afhjælpes risiko for oversvømmelse i forbindelse med høj vandstand i Horsens Fjord. Området er imidlertid fortsat udsat for oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

 

Kendte oversvømmelser

Foruden de udpegede risikoområder er der en række oversvømmelsesområder, der allerede i dag er kendte. Områderne er udpeget af SAMN Forsyning og Horsens Kommune. Områderne er vist på kort.

A - Højtholmvejs udmunding i Tyrstingvej:

Der har tidligere været oversvømmelser i forbindelse med tø- og skybrud. Der er i 2018 etableret en brønd i vejkanten. Der forventes ikke behov for yderligere indsats.

B - Brædstrup, Drosselvej:

Overfladevand fra området udledes til en rørlagt grøft. Der er sat en vandbremse på udløbet for at overholde udledningstilladelsen, men da der ledes uvedkommende vand (drænvand) i regnvandsledningen, stuver vandet tilbage i ledningssystemet pga. vandbremsen og pga. den lille kapacitet i Rødvigsballegrøften. Vandet stuver derved tilbage i ledningssystemet og giver problemer ved Drosselvej.

C - Brædstrup, sydbyen:

I den sydlige ende af Brædstrup kan der være problemer med afledning af vand til Åstrup bæk i skoven. Bækken har ikke tilstrækkelig kapacitet, og vandet stuver derved tilbage i ledningssystemet.

D - Søvind:

Ved skybrud, længerevarende regn eller tøbrud opleves oversvømmelse fra Søvind bæk, der løber igennem Søvind by. Søvind bæk har et stort opland inden bækken når Søvind by. Derudover er der spærringer og mange regnvandsudløb uden forsinkelse til Søvind bæk.

E - Østbirk:

Storegade ligger lavt, der har tidligere været problemer med vand i kældrene fra både fælleskloakeret og separatkloakeret opland. Hele Østbirk er seperatkloakeret i perioden 2015-2018 og nyt regnvandsbassin er etableret i den nordvestlige del af Østbirk (færdigt i 2021). Udfordringerne i området forventes at være afhjulpet.

F - Gedved:

Der er problemer med oversvømmelse fra det fælleskloakerede opland ved Vestervej. Der trænger uvedkommende vand ind i spildevandsledningen. Desuden er der problemer ved tøbrud, da området ligger lavt.

G - Hovedgård:

Der er ofte oversvømmelser fra Ørskov bæk, som løber over sine bredder ved Fruens Have. Der er mange udløb til bækken ved Fruens Have, og bækken er ikke stor nok til at modtage overfladevandet.

Der er tidligere oplevet oversvømmelser fra kloakken ved Vestergade, og ved Frydsvej har man oplevet oversvømmelse fra en rørlagt grøft, der er frilagt ved savværksgrunden. Der er i perioden 2018-2021 udført afhjælpende tiltag i forbindelse med separatkloakering i form af regnvandsforsinkelse, og uvedkommende vand er frakoblet regnvandssystemet og tilledes rørlagt vandløb. Skolen oplevede tidligere oversvømmelse bl.a. pga rødder i kloakken, Horsens Kommune har udført afhjælpende tiltag på skolen bl.a. reparation af rør og belægning.

H - Sønder Vissing:

Ved tøbrud afstrømmer overfladevand fra marker og opland omkring Sønder Vissing til afløbssystemet, hvilket forårsager oversvømmelse fra fælleskloak.

I - Stensballe:

Problemer med oversvømmelser af fælleskloakeret spildevand ved Clarasvej. Årsagen er ikke fuldt afklaret, der kan være fejltilslutninger i området.

J – Horsens Midtby - Bygholm Å:

Der er ikke etableret højvandsklapper på alle udløb til Bygholm Å. Ved stormflod kan der således ske oversvømmelse i oplandet til udløb, hvor der ikke er etableret højvandsklapper. Rækkefølge for oversvømmelserne er:

 1. Lystbådehavnen
 1. Havnen ved Ove Jensens Allé
 1. Høegh Guldbergs Gade ved Bilka
 1. Sct. Helene Vej
 1. Åboulevarden
 2. Emilies Plads

K – Horsens - Dagnæshallen:

I sydbyen er der problemer omkring Dagnæshallen pga. oversvømmelse fra Dagnæs bæk. Dagnæshallen er sikret op til en 100 års regnhændelse med højvandsmur, terræntilpasning samt højvandslukke i kloaksystem.

L – Brædstrup

Der er oplevet problemer med højtstående grundvand flere steder i Brædstrup. SAMN Forsyning oplever at der er uvedkommende vand i afledningssystemet.

M – Højvangen

I 2016 blev Højvangen og Fjordparken oversvømmet i forbindelse med skybrud. Vandet strømmede gennem en underføring i Bollervej og flere villa fik vand i haver og langs husmure.

N – Bygholm Park

Bygholm Park oversvømmes hyppigt, det skyldes at en stor del af parken ligger lavt. Oversvømmelse kan forårsages af stormflod fra Horsens Fjord via opstuvning i Bygholm Å men kan også forårsages af ekstrem regn samt stor vandføring i vandløbet.