Planprincipper

Business Region Aarhus har sat et arbejde i gang, der skal bidrage til at den overordnede fysiske planlægning understøtter vækst og udvikling i byregionen.

Samtidig skal arbejdet vise, at de tolv kommuner reelt er en funktionel byregion, med et velfungerende samarbejde om at udnytte vores potentialer for udvikling gennem den overordnede fysiske planlægning.

Der er udarbejdet en fælles planstrategisk vision og seks planprincipper, der udstikker retningen for den fælles strategiske planlægning i Business Region Aarhus. Vision og planprincipper skal bruges som inspiration til kommunernes arbejde med planstrategi og kommuneplan fra 2018. Derudover danner de grundlag for det videre plansamarbejde.

De seks planprincipper fokuserer på, hvordan det sikres, at den enkelte kommune tænker helhedsorienteret og på tværs af kommunegrænserne i sin fysiske planlægning. Planprincipperne indeholder følgende elementer:

1. Planlægningen skal være sammenhængende, så nationale, regionale og lokale investeringer i infrastruktur og kommunernes egen og den fælles planlægning understøtter hinanden.

2. Den sammenhængende og helhedsorienterede planlægning skal sikre, at der altid er attraktive lokaliseringsmuligheder for erhvervsliv, uddannelsestilbud og et alsidigt boligudbud.

3. Der skal planlægges for boliger, arbejdspladser og uddannelsestilbud tæt på stationer og trafikale knudepunkter for at sikre en bedre mobilitet. Tilgængeligheden til stationer og knudepunkter skal være nem, og der skal være god mulighed for omstigning/omlastning mellem forskellige transportformer.

4. Planlægning for særlige erhvervsklynger skal skabe gode forudsætninger for, at samarbejdet mellem virksomheder og de regionale uddannelsesinstitutioner kan øges.

5. Der skal arbejdes med grønne og bæredygtige planløsninger, der imødekommer miljø- og klimaudfordringer og sikrer let adgang til områdets natur- og kulturaktiver.

6. Både den lokale planlægning og planlægning på tværs af kommunegrænserne skal understøtte og udvikle de enkelte bysamfunds styrker med henblik på tiltrækning af borgere, virksomheder og turister.

Hvad betyder det for Horsens Kommune:

Horsens Kommune anerkender behovet for en helhedsorienteret planlægning, der tilgodeser udviklingsmulighederne i hele Business Region Aarhus. Derfor forholdt vi os allerede i Kommuneplan 2017’s hovedstruktur og retningslinjer til den fælles vision og de seks planprincipper.

Som kommune planlægger vi allerede i høj grad ud fra planprincipperne. På grund af den store befolkningstilvækst planlægges der løbende for nye attraktive boligområder og for udbygning af det overordnede vejnet. En del af byudviklingen sker som byomdannelse, f.eks. på arealer tæt ved Horsens Station. Der er etableret et Campus, der samler uddannelses- og udviklingsmiljøer centralt i Horsens by, med direkte forbindelse til stationen. Og om få år vil Godsbanekvarteret med boliger og arbejdspladser vokse frem, også med en direkte forbindelse til busterminal og togstation.

Horsens Kommune vil i Kommuneplan 2021-2033:

  • Planlægge for attraktive placeringer af boliger, erhverv og uddannelser, der ligger tæt på trafikknudepunkter.
  • Planlægge for at sikre bebyggelse og infrastruktur mod oversvømmelse og samtidigt skabe nye rekreative tilbud og nye naturområder.
  • Planlægge for god adgang til vores natur- og kulturattraktioner.

Retningslinjer, der understøtter planlægning af den funktionelle byregion Business Region Aarhus:

  • Erfa-netværk for østjyske kommuneplanlæggere (Business Region Aarhus)

Formål med det strategiske plansamarbejde:

At sikre, at udviklingen i den overordnede fysiske planlægning i Business Region Aarhus understøtter, at byregionen i 2040 er en af Nordeuropas mest dynamiske byregioner med en effektiv infrastruktur, en bæredygtig realisering af byregionens potentialer og en vedvarende stærk vækst i befolkning og arbejdspladser.

Kilde: Fælles planstrategisk vision for Business Region Aarhus