5.9. Særlige sports- og fritidsanlæg

Mål

  • De særlige sports- og fritidsanlæg som golf, lystsejlads, pladskrævende sportsanlæg og støjende idrætsaktiviteter skal udgøre attraktive tilbud i et aktivt frilufts- og fritidsliv i Horsens Kommune.

Retningslinjer

Golfbaner

5.9.1. Nye anlæg og udvidelser af golfbanerne skal ske på baggrund af en forudgående planlægning, hvor hensynet til miljø-, natur- og landskabsinteresser vægtes højt.

5.9.2. Etablering og udvidelse af golfbaner inden for kystnærhedszonen kan kun ske, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

5.9.3. Der skal i forbindelse med golfbanens anlæg ske en forbedring af den almene rekreative brug af området (stier, beplantninger og opholdsarealer), samt skabes gode vilkår for dyre- og plantelivet.

5.9.4. Hvor landskabet giver mulighed for det, eller hvor der er udfordringer med klimavand, skal golfbanen anlægges, så forsinkelse eller nedsivning af regnvand kan lade sig gøre.

Der er udlagt arealer til tre golfbaner, i den vestlige del af Horsens by, i Stensballe og i Hansted.

De eksisterende golfbaner er vist på kort.

Lystbådehavne

5.9.5. Nye anlæg og udvidelser af lystbådehavne skal ske på baggrund af en forudgående planlægning, hvor hensynet til miljø-, natur- og landskabsinteresser vægtes højt.

5.9.6. Behovet for udvidelse af lystbådepladser i Horsens Kommune skal så vidt muligt ske som sideudvidelser til eller i tilknytning til eksisterende havneanlæg.

5.9.7. Der kan anlægges mindre anløbsbroer langs Horsens Fjord til kortere ophold for mindre fritidsbåde. Anløbsbroer for kano, kajak og mindre lystbåde skal anlægges med tilknytning til opholdssteder i naturen eller særlige aktivitetspunkter. Hensynet til miljø-, natur- og landskabsinteresser skal vægtes højt.

De eksisterende lystbådehavne i Horsens og på Endelave er vist på kort.  

Særligt støjende fritidsanlæg

5.9.8. Særligt støjende fritidsanlæg skal placeres i god afstand fra områder med støjfølsom anvendelse eller i områder, som i forvejen er støjramte, f.eks. ved overordnede veje og jernbaner eller i industriområder.

5.9.9. Forskellige typer af støjende fritidsanlæg skal søges placeret samme sted, hvis det er miljømæssigt muligt.

De særligt støjende fritidsanlæg Østjysk Flugtskydnings Center, skydebane i Østbirk, skydebane i Sudkær og skydebane ved Sdr. Vissing er vist på kort.

Pladskrævende sportsanlæg

5.9.10. Ved nye eller større udvidelser af boligområder skal planlægningen forholde sig til det fremtidige behov for pladskrævende sportsanlæg, fx fodboldbaner, atletik eller andre specialanlæg. 

5.9.11. De pladskrævende sportsanlæg placeres så vidt muligt i tilknytning til omklædningsfaciliteter på skoler eller klubhuse. 

5.9.12. Der vil typisk forekomme støj i forbindelsen med aktiviteter på de pladskrævende anlæg, ligesom banelys mm. kan virke generende for tætte naboer. De pladskrævende sportsanlæg placeres derfor så vidt muligt i tilknytning til offentlige bygninger eller med grønne kiler, cykelstier mm. som buffer mod beboelsesejendomme. 

5.9.13. I lokalområderne sikres adgang for gående og på cykel til de pladskrævende sportsarealer via tilknyttede stier.   


Redegørelse

Golfbaner

Golf er en sportsgren, der kan spilles på tværs af alle aldersgrupper. Sporten er meget arealkrævende, men samtidig er der også vide muligheder for at skabe gode leveområder for dyr og vilde planter på golfbanerne. Da der er tale om meget store arealer, skal der i samarbejde med golfklubberne arbejdes for at forbedre den rekreative brug, så borgerne får muligheder for at færdes og opholde sig på de dele af banerne, hvor de ikke er til gene for golfspillet.

Nyudlæg eller udvidelser af golfbaner skal ske på baggrund af en n planlægningsmæssig vurdering af, om nyudlægget eller udvidelsen vil få en negativ effekt på miljø-, natur- og landskabsinteresserne i området, så det sikres, at både natur- og landskabsværdier i området ikke forringes. Golfbaner kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis miljø-, natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Nye golfbaner bør som udgangspunkt placeres bynært, tæt på offentlig transport, så trafikken til og fra golfbanen minimeres mest muligt.

Golfbaner skal planlægges, så de belaster miljøet med vanding, gødning og pesticider mindst muligt. Hvor landskabet giver mulighed for det, eller hvor der er udfordringer med klimavand, skal golfbanen anlægges, så forsinkelse eller nedsivning af regnvand kan lade sig gøre.

I Horsens Kommuner er der tre golfbaner, Horsens Golfklub i den vestlige del af Horsens By, der er omfattet af kommuneplanramme 13RE18, Stensballegaard Golfklub i Stensballe, der er omfattet af kommuneplanramme 12RE12 og Hansted Pay and Play, der er omfattet af kommuneplanramme 32RE04. 

Lystbådehavne

Kystlandskabet er et fælles gode, hvor der skal tages hensyn til miljø-, natur- og landskabsinteresser. Nye lystbådehavne og udvidelser af de eksisterende lystbådehavne er store anlæg, som kan have en stor visuel indflydelse på kystlandskabet.

Derfor skal kystlandskabet tilgodeses både ved placering af nye lystbådehavne og ved udvidelser, så der stilles krav om at nye lystbådehavne eller udvidelse af eksisterende havne respektfuldt spiller sammen med kystlandskabet. Nyetablering skal derfor i udgangspunktet ske som sideudvidelser til eksisterende lystbådehavne eller andre former for havneanlæg.

Der kan etableres mindre anløbsbroer og svajebøjer i forbindelse med faciliteter på land, så der kommer en større sammenhæng mellem den blå og den grønne natur. Både til gavn for dagsture på vandet som for sejlerturismen. 

Der findes to lystbådehavne i Horsens Kommune, en på Endelave og en i Horsens By. Horsens Lystbådehavn står over for en udvikling i forbindelse med omdannelsen af Nordhavnen til en ny, central bydel. Selve lystbådehavnen udvides ikke, men der åbnes mulighed for en reorganisering af de rekreative aktiviteter på lystbådehavnen. Bl.a. åbnes der mulighed for etablering af en ny havneø til rekreative formål. I forbindelse med detailplanlægningen for udviklingen, er det væsentligt, at natur- og landskabsinteresserne i Horsens Fjord respekteres. 

Der arbejdes aktivt for et projekt med badeanstalt og badebro på lystbådehavnen på Endelave. Anlægget består af en fast bro i tre afdelinger samt en flydebro og skal give muligheder for både sopning, svømning, hovedspring, kajak-sejlads, undervands-jagt og udsigt til smukke solnedgange, for både turister og øens beboere.

Lystbådehavnen på Endelave er omfattet af kommuneplanramme 82RE01. Horsens Lystbådehavn er omfattet af kommuneplanramme 10RE06.

Særligt støjende fritidsanlæg

Særligt støjende fritidsanlæg omfatter knallert- og motorbaner, RC-baner, modelflyvebaner, skydebaner og lignende anlæg. Sådanne nye anlæg skal så vidt muligt placeres i stor afstand fra områder med støjfølsom anvendelse, som f.eks. bolig- og institutionsområder.

Hvis der skal etableres nye særligt støjende fritidsanlæg, skal det undersøges, om de kan placeres samme sted som eksisterende støjende fritidsanlæg, hvis det i øvrigt er muligt miljømæssigt.

I Horsens Kommune er der fire skydebaner. Det største anlæg Østjysk Flugtskydningscenter ligger ved motorvejsafkørsel Horsens Vest og har bl.a. baner til skeet- og jagtskydning. Flugtskydningscentret har miljøgodkendelse, der bl.a. fastsætter støjgrænser og tidsrum for skydningen. Flugtskydningscentret er omfattet af kommuneplanramme 13RE17.

Skydebanen i Østbirk ligger ved Østbirkhallen og tilbyder bl.a. skydning med riffel. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 36RE03.

Skydebanen i Sudkær bruges som flugt- og riffelskydningsbane for Østbirk-Yding Jagtforening. Banen er i brug fra april til august måned. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 99RE01.

Flugtskydningsbanen i Sdr. Vissing bruges af Brædstrup og Omegns Jagtforening og er i brug fra 15. marts til 15. oktober. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 98RE01.

Pladskrævende sportsanlæg

I forbindelse med den løbende byudvikling vil der komme et øget behov for sports- og idrætsanlæg. En række motionsaktiviteter, legepladser og et par fodboldmål kan etableres i de grønne kiler i byudviklingsområder. I helt nye byområder som fx omkring Nørrestrand eller større udvidelser af eksisterende byområder vil der være behov for at der planlægges for pladskrævende sportsanlæg. Det kan være et behov for boldbaner, fx 11 mands fodboldbaner, der kan også være behov for arealer til mere specielle aktiviteter som f.eks. atletik, bueskydning, cricket og lignende.

Sportsanlæggene vil have behov for tilknytning til omklædningsfaciliteter og en let adgang for børn og unge på f.eks. cykel. Anlæggene skal derfor så vidt muligt placeres i tilknytning til skoler eller institutioner, eller med mulighed for etablering af klubhuse.

Der vil typisk være en del støj i forbindelse med aktiviteter på anlæggene og banelys med mere. De kan virke generende i forhold til naboer tæt på. De pladskrævende sportsanlæg bør derfor så vidt muligt placeres med en bufferzone, f.eks. i form af grønne arealer, i forhold til beboelsesejendomme.