5.1. Fritidsformål generelt

Mål

  • En mangfoldighed af muligheder for at udfolde og opholde sig i det fri skal være med til at sikre, at Horsens Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo og besøge.
  • Nem tilgængelighed, gode faciliteter, flere muligheder for ophold, oplevelser og aktiviteter i det fri skal være med til at gøre flere borgere aktive udendørs.

Naturplan 2020

Naturplan 2020 udgøres af to strategier – Udeliv for alle – Friluftsstrategi for Horsens Kommune og Biodiversitetsstrategi 2020 – En rigere natur i Horsens Kommune.

Friluftsstrategien fokuserer på benyttelsen, dvs. den rekreative anvendelse af naturen, mens Biodiversitetsstrategien skal sikre naturens beskyttelse.

 

Friluftsstrategien

Friluftsstrategien har til formål at sikre, at udeliv bliver en naturlig del af tilværelsen, og dermed tilskynde alle borgere til at komme mere ud i hverdagen, i weekenden og i ferien. Når flere borgere er oftere eller mere ude, fremmes både sundhed og velvære, og samtidig fremmes kendskabet til dyr, planter og naturforhold.

Strategien har fire spor, som der skal handles på. Formidling og information indeholder tiltag rettet mod oplysning og branding af friluftsområder, attraktioner og friluftsaktiviteter. Samarbejde og partnerskaber indeholder tiltag, som skal udvikle samarbejde på tværs og opbygge flere partnerskaber. Fællesskaber, vejledning og motivation indeholder tiltag, som skal hjælpe og guide personer, som er uerfarne med friluftsliv og aktiviteter udendørs. Faciliteter og rammer indeholder tiltag, som vedligeholder, udvikler og udvider friluftsområderne.

 

Biodiversitetsstrategien

Biodiversitetsstrategien har til formål at skabe plads til flere vilde planter og dyr som f.eks. bier og sommerfugle – i byen, langs veje og på landet, så også fremtidige generationer kan opleve en spændende og artsrig natur. Den skal danne grundlag for en prioritering af indsatser og handleplaner, der skal stoppe tabet af biodiversitet og vende udviklingen.

Strategien indeholder en række indsatsområder, der knytter sig til klimatilpasning og biodiversitet, biodiversitet i byen og biodiversitet i det åbne land. Indsatserne tager udgangspunkt i samarbejde, internt i kommunen og mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder samt på tværs af kommunegrænser.

Redegørelse

En af Planstrategi 2019’s bærende, strategiske retninger er ”En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i”. En vigtig forudsætning for, at Horsens Kommune fortsat er en attraktiv kommune at leve i – og besøge – er, at der i fritiden er plads til oplevelser og udfoldelser i byerne og det åbne land. Både for den organiserede og den uorganiserede brug af de rekreative muligheder.

Den strategiske retning understøttes af visionsaftalen ”Bevæg dig for livet” fra 2019, der har som målsætning at få flere borgere i alle aldre til at bevæge sig mere – enten i en idrætsforening eller i eget regi.

Den understøttes også af friluftsstrategien ”Udeliv for alle” fra 2020, der har til formål at skabe rammerne for, at udeliv bliver en naturlig del af hverdagen, og at flere borgere kommer mere ud – både i hverdagen, i weekenden og i ferien. Konkret skal der skabes bedre formidling om og bedre adgang til udelivet – så det bliver let at komme ud.

Endelig understøttes den af Horsens Kommunes fritids- og foreningspolitik 2020-2024 ”Alle med”, der fokuserer på at støtte den fortsatte udvikling af fritids- og foreningslivet, så endnu flere kan få glæde af de brede aktivitetstilbud, som kommunen tilbyder.

De rekreative muligheder er vigtige for befolkningens livskvalitet og sundhed – og dermed et væsentligt element i forhold til Horsens Kommune som attraktivt bosætnings- og oplevelsessted. Det er især vigtigt, at der er rekreative muligheder tæt på folks bopæl. De giver mulighed for daglig afstresning og motion uden forudgående transport i bil. Undersøgelser viser, at grønne områder og natur tæt på boliger gør disse mere attraktive.

Fritidsanlæg f.eks. i form af golfbaner, idrætsanlæg og lystbådehavne, samt overnatningssteder i form af campingpladser, sommerhuse og feriecentre kan være med til at styrke befolkningens friluftsliv og samtidigt være med til at tiltrække turister. Det er samtidig vigtigt at anlægge en helhedsbetragtning, så de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejernes interesser og beskyttelse af kultur-, landskabs- og naturværdier ikke kommer i konflikt.

Billedet viser en markering af en MTB-rute ved Bygholm Sø.