Erhverv

Erhvervstyper

Offentlig og privat service

Omfatter alle former for service, eksempelvis syge- og lægehuse, klinikker, daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, socialkontorer, posthuse, kulturelle institutioner og liberale erhverv.

Serviceerhverv/liberale erhverv

Begge erhvervstyper dækker over virksomhedstyper der sælger tjenesteydelser, men som hverken producerer eller sælger fysiske varer.

Servicevirksomheder udfører en arbejdsopgave for kunden, hvor der så at sige er tale om et uhåndgribeligt produkt. En servicevirksomhed har intet varelager. Serviceerhverv kan f.eks. være finansiering, transport, rengøring og reklame.

Liberale erhverv dækker eksempelvis over frisørsalon, dagplejer, køreskole, klinik og kontorvirksomheder så som ejendomsmægler, advokat, revisor, reklamebureau og tegnestue.

Forretningsvirksomhed

Flere byplanvedtægter og ældre lokalplaner giver i f.eks. erhvervsområder mulighed for at drive forretningsvirksomhed i tilknytning til anden erhvervsvirksomhed. Ifølge ordbogen kan en forretning ses i betydningen butik (et eller flere lokaler, hvor der udstilles og sælges varer) eller som begrebet at handle med og tjene penge på noget.

Hvorvidt en forretningsejendom udelukkende skal betragtes som en handelsvirksomhed (eksempelvis en grossist) eller om der kan etableres et salgslokale for en given produktionsvirksomheds egne produkter, må vurderes ud fra byplanvedtægtens / lokalplanens konkrete ordlyd og formålsbestemmelser. Det bemærkes, at ved fortolkning af konkrete begreber, må der som udgangspunkt lægges vægt på begrebsforståelsen på det tidspunkt, hvor lokalplanen eller byplanvedtægten blev vedtaget

Det indebærer derfor ikke nødvendigvis, at området kan anses for at være udlagt til detailhandelsbutikker, at der i en bestemmelse er tilføjet, at der kan drives forretningsvirksomhed i tilknytning til f.eks. en lagervirksomhed.

Man skal være opmærksom på, at kommunens afgørelse i denne slags sager kan påklages til Planklagenævnet.

Erhverv i boligområder

Som udgangspunkt kan man drive erhverv fra sin bolig, hvis det ikke støjer, forurener eller generer naboerne. Men man bør altid tjekke evt. servitutter på grunden, gennemgå kommuneplanens rammebestemmelser, lokalplanen og evt. konsultere kommunens byggesagsafdeling, inden man etablerer et erhverv i sin bolig. Der vil typisk være forbud mod at drive butik fra boligområder, ligesom håndværksvirksomheder og produktionsvirksomheder som regel henvises til særlige områder i kommunen. Man skal være opmærksom på, at etableringen af erhverv i en bolig kan kræve en byggetilladelse.

I rene boligområder kan der placeres liberale erhverv, hvis aktiviteterne ikke ændrer karakteren af boligområde. Typiske liberale erhverv, der kan gives tilladelse til at etablere i boligområder, er konsulentvirksomhed, lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje eller lignende.

Alle aktiviteter i forbindelse med liberale erhverv skal kunne holdes på den enkelte boligparcel. Det vil blandt andet sige, at parkering skal kunne håndteres på egen grund.

Det er en forudsætning for etablering af erhverv i boligområder, at der ikke kan blive tale om egentlige miljømæssige problemer i forhold til boligerne i området. En betingelse for at give tilladelse er desuden, at erhvervet alene udøves af beboerne.

Billedet viser en frisørvirksomhed, der kan gives tilladelse til at etablere i boligområder.