5.7. Parker og grønne områder

Mål

  • Byernes parker og grønne områder gør det nemt og attraktivt for borgerne at udfolde og opholde sig i det fri, tæt på deres bopæl. Det medvirker til, at flere borgere bevæger sig og opholder sig mere i det fri – til gavn for deres sundhed og livskvalitet.
  • I planperioden skal biodiversiteten i kommunens offentlige parker øges ved at skabe flere levesteder for svampe, planter og dyr.
  • Klimavand er en ressource, der anvendes som blåt, rekreativt element i flere parker og grønne områder.

Retningslinjer

5.7.1. Parker og grønne områder skal indrettes, så de både rummer mulighed for aktiviteter og for mere stilfærdigt ophold.

5.7.2. Parker og grønne områder skal, så vidt muligt, indrettes, så de kan anvendes til forsinkelse eller nedsivning af regnvand. Regnvandet skal så vidt muligt bruges rekreativt.

5.7.3. Dele af parkerne og de grønne områder skal indrettes og driftes, så de kan fungere som gode levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter.

5.7.4. Nye parker og grønne områder skal placeres tæt på i tilknytning til boligområder og institutioner. 

5.7.5. Når der udlægges nye større byudviklingsområder, skal der etableres nye grønne og varierede rekreative arealer, samt arealer til idræts- og fritidsbrug, f.eks. boldbaner. 

Parker og grønne områder i Horsens Kommune er vist på kort.


Redegørelse

Fritidsmuligheder i det grønne har stor betydning for borgernes sundhed og velbefindende. Flere analyser viser, at folk ønsker at bosætte i nærheden af de grønne fritidsmuligheder, når de vælger bolig. Samtidig har nærheden til grønne fritidsmuligheder en positiv indvirkning på boligpriserne.

Derfor indgår det varierede udbud af fritidsmuligheder som en vigtig del af brandingen af Horsens Kommune som en attraktiv bosætningskommune. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er nem tilgængelig information om mulighederne ved og om arealerne.

For at skabe størst mulig sammenhæng, vil Horsens Kommune arbejde for at forbinde fritidsområderne. Der skal også søges skabt gode forbindelser til skove og strande fra fritidsområderne, så der opstår grønne ruter.

I takt med, at indbyggertallet i Horsens Kommune stiger, er der brug for at skabe flere fritidsmuligheder og adgange til grønne områder.

Horsens Kommune har en række parker og grønne områder. De største parker og grønne områder ligger i Horsens by og Brædstrup, men også i oplandsbyerne er der parker og mange grønne områder, hvor borgere og turister kan stresse af og dyrke motion og leg.

Parkerne er forskellige og tilbyder mangeartede oplevelser som f.eks. friluftsscener, boldspil i forskellig form, legepladser, muligheder for spil og motion, stille steder, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser. Derudover byder parkerne og de grønne områder på forskellige rum og opholdsmuligheder, samt oplevelse af forskellige beplantninger, gamle træer og lignende.

Parkernes og de grønne områders forskelligheder skal fastholdes, idet det er med til at tilbyde en bred vifte af friluftsoplevelser for kommunens borgere og besøgende. Samtidig skal det enkelte områdes identitet og særkende styrkes og udbygges.

Parkerne og de grønne fungerer også som levesteder for vilde dyr og planter. De kræver rum og plads for at kunne overleve og sprede sig – samtidig med, at de giver borgerne noget spændende at opleve i naturen. Derfor skal parker og grønne områder indrettes, så de også kan fungere som levesteder for både dyr og planter og derved være med til at understøtte, at biodiversiteten øges.

Klimaforandringerne sætter deres aftryk – og mere og mere klimavand skal håndteres på terræn. Derfor skal klimatilpasning indgå som et naturligt element i Horsens Kommunes udvikling og drift af parkerne og de grønne områder. Områder, der ligger lavt eller ligger i vandstrømningsområder skal kunne indeholde anlæg til forsinkelse eller nedsivning af regnvand, så de indgår i klimasikringen af Horsens Kommune. Når klimatilpasning integreres helt i parker og grønne områder, kan der skabes nye værdier for både mennesker og dyre- og planteliv – og dermed for samfundet. Derfor skal klimavand ikke kun ses som en udfordring, men især som en stor, rekreativ ressource.

Horsens Kommune vil arbejde for at skabe forbindelser mellem de grønne områder, så der skabes grønne ruter. Det skal også undersøges, om der kan skabes forbindelser fra de grønne områder til skove, strande, kolonihaver og andre naturområder. Der skal også arbejdes for, at der etableres god adgang til parkerne og de grønne områder, også for folk med funktionsnedsættelser, så alle borgere sikres mulighed for at deltage i friluftsaktiviteter.

Når der planlægges nye parker og grønne områder, skal de placeres i god sammenhæng med boligområder og institutioner og så vidt muligt forbindes til de eksisterende fritidsområder og andre friluftsområder. Omvendt skal der også ved planlægning af nye større by- og boligområder sikres etablering af nye grønne rekreative områder – både i forbindelse med byvækst og med byomdannelse og byfortætning.

Billede af parken ved Horsens Kunstmuseum