6.4. Vandværker

Mål

  • Horsens Kommune vil sikre at borgere og virksomheder har en stabil leverance af drikkevand i en god kvalitet. Samtidigt er det et mål at drikkevandsforsyningen, fortsat er baseret på en bæredygtig indvinding af grundvand.

Retningslinjer

6.4.1. Ved etablering af nye vandforsyningsanlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende anlæg (vandværk, boringer, pumpestationer, forsyningsledninger m.v.) skal disse placeres sådan, at det giver mindst muligt gener for omgivelserne og det skal sikres, at anlægget tilpasses omgivelserne.

6.4.2. Der er ikke udpeget nye arealer til vandværker i Kommuneplan 2021-2033, men de eksisterende anlæg er udpeget i GeoDanmark.


Redegørelse

Vandforsyningen i Horsens Kommune er baseret på en decentral forsynings- og indvindingsstruktur med 44 både større og mindre almene vandværksanlæg, der forsyner borgere i byerne og de mindre bysamfund. Vandværkerne drives forskelligt og på forskellige niveauer. I dele af Horsens Kommune er det ikke muligt for ejendomme i landområderne at blive tilsluttet et vandværk. I landområderne forsynes omkring 1000 ejendomme derfor fra egne indvindingsanlæg.

Horsens Kommune har den 13. december 2016 vedtaget ”Vandforsyningsplan 2016-2024”. Formålet med vandforsyningsplanen er beskrevet i vandforsyningsplanens opstillede mål, hvoraf det fremmeste er at sikre en stabil leverance af drikkevand af en god kvalitet samt at sikre en drikkevandsforsyning, der er baseret på indvinding af grundvand på en bæredygtig måde. Vandforsyningsplanen beskriver, hvilke områder der forsynes med vand fra hvilke vandværker, forventet vandbehov i planperioden, grundvandets mængde og kvalitet som en forudsætning for en fortsat drikkevandsforsyning, og hvordan der fortsat sikres en god og sikker vandforsyning til borgerne i Horsens Kommune.

Som følge af vandforsyningsplanen kan nye anlægsarbejder omfatte etablering af nye indvindingsboringer til vandværkerne, nye nødforbindelser mellem enkelte af vandværkerne, anlæg af nye forsyningsledninger i det åbne land og i byudviklingsområder samt omlægning, sammenlægning og effektivisering af de nuværende vandforsyningsanlæg. Der er ingen planer om etablering af yderligere vandforsyningsanlæg.

Der er ikke udpeget nye arealer til vandværker med Kommuneplan 2021-2033.

Vandforsyningsplanen kan ses her.