Grundvand

Hvor kommunens planlægning indenfor OSD, IO og NFI udløser behov for at indarbejde tekniske tiltag til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser, vil kommunen tage en række tekniske tiltag i brug. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt område, hvad der er behov for. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men en oversigt over nogle af de tiltag kommunen vil anvende. Læs mere om den overordnede grundvandsbeskyttelse under retningslinjerne for Grundvand.

Tekniske tiltag i OSD, indvindingsoplande og BNBO

I henhold til ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” skal kommunen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, for virksomheder eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Kommunen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Kommunen kan fravige fra ovenstående princip, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens §11 e, stk. 1, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Den konkrete vurdering af, hvorvidt en virksomhedstype eller et anlæg, medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, foretager kommunen med udgangspunkt i bilag 1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse. Listen i bilag 1 er ikke udtømmende, men retningsgivende i forhold til, hvilke virksomhedstyper og anlæg eller aktiviteter, hvor der sædvanligvis kan forventes en håndtering af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet.

Hvor kommunens planlægning indenfor OSD, IO og BNBO udløser behov for at indarbejde tekniske tiltag til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser, vil kommunen tage en række tekniske tiltag i brug. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt område, hvad der er behov for. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men en oversigt over nogle af de tiltag kommunen vil anvende.

Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens generelle rammer for byudvikling indenfor OSD og indvindingsoplande og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre jf. Planloven.

Boligområder

Husspildevand:

 • Området separatkloakeres, således at al sanitært spildevand ledes ud af området.
 • Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i spildevandsplan.

Tagvand:

 • Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, hvis det foregår udenfor 25 meter fra en vandindvindingsboring samt udenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).

  Ved tilladelse til nedsivning af tagvand i faskine gøres opmærksom på, at der kun må bruges godkendte pesticider og algefjerner (tagrens), og at tagrens skal opsamles og afleveres til godkendt modtager.

 • Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, må ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Veje og parkeringspladser:

 • Veje og parkeringspladser skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, så al vejvandet samles op.
 • Tætte belægninger samt opsamling af forurenet regnvand, etableres før boligområdet/bebyggelsen tages i brug.

Vejvand:

 • Vejvand/overfladevand fra indkørsel på egen grund må nedsives gennem muldlag eller vegetationsdækket jordoverflade, dog ikke indenfor BNBO eller indenfor 25 meter fra almene vandværksboringer.
 • Vejvand fra parkeringspladser og kørearealer (villaveje og andre småveje) må ikke nedsives gennem en faskine, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade.

  Indenfor NFI må vejvandet som udgangspunkt ikke nedsives. I det enkelte tilfælde foretages en konkret vurdering af, om nedsivning kan tillades, hvis det sker gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode.<

  Endelig er nedsivning af vejvand ikke tilladt indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer.

Regnvandsbassiner:

 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.

  Der tillades ikke regnvandsbassiner indenfor BNBO eller indenfor 25 meter fra almene vandværksboringer.

Befæstelsesgrad:

Befæstelsesgraden forsøges minimeret og der gives mulighed for at anlægge grønne tage, og stier kan etableres som permeable belægninger.

Opvarmning:

 • Boligerne skal forsynes med kollektiv opvarmning hvilket vil fremgå af varmeplanen. I øvrigt kan der suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solceller, jordvarme.
 • Der må ikke opstilles eller nedgraves olietanke eller lign. til fyringsolie o.lign.

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

 • Gennem information og formidling vil beboerne blive oplyst om områdets vigtige grundvandsinteresser og de vil blive opfordret til at undgå brug af sprøjtemidler.

Erhvervsområder

Tagvand:

 • Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, hvis det foregår udenfor 25 meter fra en vandindvindingsboring samt udenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).
  Ved tilladelse til nedsivning af tagvand i faskine gøres opmærksom på, at der kun må bruges godkendte pesticider og algefjerner (tagrens), og at tagrens skal opsamles og afleveres til godkendt modtager.
 • Nedsivning af tagvand fra erhvervsejendomme/virksomheder udløser altid en konkret vurdering af tagvandets indhold af forureningskomponenter og herunder risikoen for forurening af grundvandet.
 • Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, må dog ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Veje og parkeringspladser:

 • Veje og parkeringspladser skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb eller med indbygget kantsten, så al vejvandet samles op. 
 • Tætte belægninger samt opsamling af forurenet regnvand, etableres før erhvervsarealet tages i brug.

Regnvandsbassiner:

 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler. 

  Der tillades ikke regnvandsbassiner indenfor BNBO eller 25 meter zonen omkring almene vandværksboringer.

Befæstelsesgrad:

 • Befæstelsesgraden forsøges minimeret og der gives mulighed for at anlægge grønne tage, og stier kan etableres som permeable belægninger.

Vejvand (større og stærkt befærdede veje samt p-pladser>20 biler):

 • Vejvand fra parkeringspladser og kørearealer må ikke nedsives gennem en faskine, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade.

  Dog må der indenfor NFI og indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer ikke nedsives vejvand.

  Udenfor NFI og udenfor 300 meter fra almene vandværksboringer, foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering af, om det er muligt at nedsive, evt. gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode.

Vejvand (erhverv med risiko for operationelle spild):

 • Indenfor kloakopland, skal parkeringspladser og kørearealer i tilknytning til erhverv med risiko for operationelle spild, samt områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning til kloak/rensningsanlæg. Veje og parkeringspladser skal derfor etableres med kant til opsamling af vejvandet. 
 • Udenfor kloakopland, skal parkeringspladser og kørearealer i tilknytning til erhverv med risiko for operationelle spild, samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 
 • Indenfor NFI og indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer må vejvandet/overfladevandet ikke nedsives. Veje og parkeringspladser skal derfor etableres med kant til opsamling af vejvandet.

  Udenfor NFI og udenfor 300 meter fra almene vandværksboringer, foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering af, om det er muligt at nedsive evt. gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode.

Forhold omkring opbevaring af kemikalier og lign.:

 • Opbevaring af råvarer og affald, som kan forurene grundvandet, skal foregå på tætte belægninger og med kontrolleret afløb. Det opsamlede potentielt forurenede regnvand må ikke nedsives. 
 • Virksomheder med udendørs opbevaring og håndtering af materialer eller stoffer, der let udvaskes til jord og grundvand, skal være sikret mod voldsomme klimatiske hændelser, f.eks. at store regnvandsmængder, der potentielt er forurenet, kan bortledes forsvarligt. 
 • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. 

  Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

 • Gennem information og formidling vil virksomhederne blive oplyst om områdets vigtige grundvandsinteresser og de vil blive opfordret til at undgå brug af sprøjtemidler.

Andre tiltag der fremmer grundvandsbeskyttelsen

Tiltag til grundvandsbeskyttelse indenfor OSD, indvindingsoplande og BNBO omfatter også følgende:

 • Sokkelgrundsmodel

 • Supplerende detailkortlægning af sårbarheden

Ved sokkelgrundsmodellen kan private eje bygning og grund svarende til afgrænsning af sokkel, mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige arealer i en udstykning. Herved kan kommunen undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer – såvel de nære opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) og fællesarealer (fælles grønne områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for private virksomheders drift og vedligehold af udstillingsområder, lagerpladser, grønne områder mv.

KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om ikke at bruge pesticider på kommunalt ejede arealer. Denne aftalte forudsættes at indgå som en del af sokkelgrundsløsningen.Ydermere kan der være områder med grundvandsressourcer som vurderes så sårbare og værdifulde, at kommunen vil udføre en detailkortlægning inden der træffes endelig beslutning om at foretage det konkrete udlæg. Metoderne vil her være typisk være anerkendte geofysiske metoder som DualEm og MEP i kombination med korte boringer.