4.3. Kirkeomgivelser

Mål

  • Det er Horsens Kommunes mål at sikre synlighed af kirker og deres omgivelser som tydelige landmarks i landskabet. Derfor skal sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning osv. i nærheden af kirkerne så vidt muligt undgås.

Retningslinjer

4.3.1. Indenfor kirkeomgivelserne kan der kun opføres byggeri, ske terrænreguleringer, etableres beplantning og bygges tekniske anlæg osv., hvis det kan ske uden at hensynet til kirkernes landskabelige beliggenhed eller samspil med landsbymiljøet/bymiljøet tilsidesættes.

4.3.2. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring kirkerne i byerne, herunder middelalderkirkerne, således at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger.

4.3.3. Kirkeomgivelserne inddeles i 3 zoner: De særlige kirkeområder, Næromgivelser og Fjernomgivelser.


Redegørelse

Kirkerne udgør en vigtig kulturhistorisk arv, der rækker mere end 800 år tilbage, og kirkerne udgør derfor også nogle af Danmarks ældste bygninger. Variationer i udformning af kirkerne afspejler den tid, kirkerne er opført eller ombygget i. Forskellene kan også afspejle det lokale landskabsforhold og begrænsninger, og dermed fortælle om de vilkår, vores forfædre var underlagt.

Mange af kirkerne er fra middelalderen, og har undergået kraftige ændringer i form af udvidelser og ombygninger. Hovedparten af dem fremstår dog i dag som markante og karakteristiske arkitektoniske bygningsværker.

Kirkebygninger og kirkegårde er omfattet af Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, der bl.a. fastsætter fredningstider for gravsteder, som også kan være bevaringsværdige af kulturhistoriske årsager. Gravsten fra ikke-bevaringsværdige gravsteder kan imidlertid også indeholde en kulturhistorisk værdi og bør i videst muligt omfang bevares. Tinglyste fredninger - Exner-fredningerne - friholder visse kirkers nærmeste omgivelser for byggeri m.m.

Retningslinjen for kirkernes beskyttelseszoner bygger på registreringen ”Kirkernes omgivelser i Vejle Amt, 1989”, som deler kirkernes omgivelser i tre kategorier, fjernomgivelse, næromgivelse og særligt kirkeområde. Tilsammen udgør de tre kategorier kommuneplanens beskyttelseszone omkring kirkerne.

Særligt kirkeområde

Særligt kirkeområde består af kirkeanlægget med kirkeomgivelsesfredning samt mindre arealer i umiddelbar tilknytning hertil. Byggeri og anlæg, som ikke har kirkelige formål, søges her undgået, og områdets anvendelse søges reguleret på grundlag af nærmere planlægning.

Næromgivelse

Kirkens næromgivelse er bebygget område, hvori kirkebygningen opfattes som det dominerende bygningselement. Bebyggelse og tekniske anlæg inden for bebyggelsen, der udformes eller placeres på en meget dominerende måde, vil kunne ødelægge et ellers harmonisk helhedsbillede.

Fjernomgivelse

Kirkens fjernomgivelse er det åbne agerlandskab, hvori kirken opfattes som en markant bygning. Her vil nye fritliggende bygninger, samt særlig store eller høje driftsbygninger være generende. Store tekniske anlæg, som f.eks. højspændingsmaster og vejanlæg, vil ligeledes kunne virke uheldigt dominerende eller ødelæggende for et fint samspil mellem kirke og landskab.

Læs mere om Kirkernes omgivelser i Vejle Amt her.

Billedet viser omgivelserne omkring Ørridslev Kirke.